Home

Židovská bible

Posvátné židovské text

Židovská Bible je v hebrejštině známá jako Tanach, což je akronym vyjadřující tři skupiny knih, z nichž se Bible skládá: Pentateuch (Tóra), Proroci (Nevi'im) a Spisy (Ktuvim).Dvě posledně jmenované části obsahují 19 spisů, většinou v hebrejštině, přičemž některé knihy Ktuvim obsahují také velké úseky v aramejštině Hebrejská bible označuje tu část biblického kánonu, která je společná židovství a křesťanství.Pojmu se užívá mezi biblisty jako neutrálního termínu, který se upřednostňuje před označením Tanach, kterého užívají židé, a Starý zákon, jímž označují tyto spisy křesťané.. Označení hebrejská se zde vztahuje buď k jazyku většiny těchto spisů. PŘEKLAD 21. STOLETÍ přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé..

Nechci označení Židovská bible na oplátku vytlačovat svým milým označením Hebrejská bible, které se v němčině trochu ujalo a v češtině se navíc dočkalo všelijakých příznivých ohlasů poté, co jsem knížku Rolfa Rendtorffa nazval Hebrejská bible a dějiny (s ohledem na autora, ne tedy na vlastní. Křesťanská vs Židovská Bible. Křesťanství a judaismus jsou dvě abrahámská náboženství, která mají obdobný původ, ale mají různé víry, praktiky a učení. Slovo Bible pochází z řeckého slova biblia, což znamená knihy nebo svitky a obě náboženství nazývají jejich biblickou bible (Hayes 3) Původní texty, ze kterých se Bible překládala, nebyly kompletní - nebyla nalezena jedna celá židovská Bible která by se jenom přeložila. Jednotlivé knihy nebo i fragmenty knih byly psané na více či méně poškozených svitcích umístěných v knihovnách po celém světě Slovo Bible pochází z řeckého slova biblia, což znamená knihy nebo země, a obě náboženství nazývají své náboženské spisy Bible (Hayes 3). ). Judaismus sahá do druhého století před naším letopočtem a židovská Bible se nazývá Tanah. Skládá se z 24 hebrejských a arménských knih (3 Hayes) Bible, překlad 21.století, Deuteronomium 18,10-12. Original Kabala Original Kabala Original Kabala. Židovské učení Kabaly Židovská Kabala obsahuje nauky, které jsou určeny pro obyčejné Židy. Kabala ale také obsahuje nauky, které jsou určeny výhradně pro zasvěcené Židy

Sodoma a Gomora - Flavius Josephus, Válka Židovská

Židovská svatba. Marie Klašková . Milé posluchačky a milí posluchači, v dnešním pořadu Bible v liturgii se budeme věnovat velmi zajímavému tématu. Pohovoříme si o svatbě v Bibli. Ke každé svatbě patřily zásnuby, které svatbě předcházely o několik dnů až měsíců. V Mojžíšově zákoně se nikde neuvádí věk. Židovská kultura Pojem židovská kultura zahrnuje široké spektrum židovských specifik, které se objevují v kultuře jako takové, bez rozdílu místa i času. islám i židovství stala Bible a zanechala stopy v jazyce i literatuře všech evroých zemí. Pro literaturu a výtvarné umění i hudb Jejím cílem je ukázat podstatné sepětí křesťanského výkladu Bible s židovskou duchovní tradicí. Křesťanská teologie si totiž musí položit a zodpovědět otázku, proč křesťanské Písmo svaté zahrnuje jako svou první a rozsáhlejší část svatá Písma židovská, a má důkladně zkoumat povahu a teologické. Biblická jména. Mesiáš-Kristus,pomazaný (ideální Král)Hospodinem,pověřen od Boha NE z vlastní moci. Sáraj- (původně) pak Sára -původ v hebrejském sáráh kněžna, vznešená paní. Avigail (Abigail) - Žena krále Davida. Otcova radost

Hebrejská bible - Wikipedi

  1. Největší rozdíl je mezi židovskou Biblí a všemi Biblemi křesťanskými: židovská neobsahuje Nový zákon. Židovský kupující by měl proto žádat pouze Bibli a nic jiného. Protestantská Bible se od katolické také liší, její Starý zákon neobsahuje deuterokanonické knihy, jimž protestanté říkají Apokryfy
  2. Judaismus (židovské či hebrejské náboženství) je nejstarší monoteistické náboženství (vyznává jen jednoho boha), vznikající již od 19. století před naším letopočtem. Základní, textem judaismu je takzvaná židovská bible, která se skládá z 24 knih, rozdělených na tři soubory: tóru, knihy neviim a knihy ketuvim
  3. Kniha První zákon - Židovská bible a křesťané je v. Přečtených: 2x: Čtenářské výzvě.
  4. Starověká židovská filosofie vznikla ze snahy zpřístupnit judaismus helénistickému prostředí, formovanému zejména řeckou filosofií.Byla tak přirozeným pokračováním předchozího kroku, jímž byl překlad Tanachu (hebrejské Bible) do řečtiny (Septuaginta).Bible sice samozřejmě používá koncepty, s nimiž pracuje také filosofie (například monoteistický koncept Boha.
  5. Židovská bohoslužba kalendář den odpočinutí a hlavní bohoslužby - šabat, sobota, sedmý den týdne podle Bible, bohoslužba začíná v předvečer lunární kalendář (měsíce dopovídají fázím měsíce - od novu do novu), kratší rok se vyrovnává přestupným roke

Video: Židovské - Bible 2

Hebrejská nebo židovská bible

Židovská mystika dávná mystická tradice diasporního judaismu- kabala základní literatura Sefer Jecira -Kniha utváření, Sefer ha-Zohar -Kniha záře sefirotický strom -symbolický diagram sestupu od Boha k tvorstvu a vzestupu člověka k Bohu symbolický, alegorický výklad Bible chasidské hnutí -populární mystik Židovská víra a tradice jsou zachyceny v literatuře, jejíž vznik sahá až do starověku a pokračuje ještě dnes. Z velké části je psána hebrejsky, ale také aramejsky, jazykem, jímž se mluvilo v Palestině a Mezopotámii, a od středověku také arabsky. Bibli nebo též psaný Zákon, tvoří dnes 39 kniíh Objednávejte knihu Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník The Hebrew Bible or Tanakh (/ t ɑː ˈ n ɑː x /; Hebrew: תַּנַ״ךְ ‎, pronounced or ), is the canonical collection of Hebrew scriptures, including the Torah.These texts are almost exclusively in Biblical Hebrew, with a few passages in Biblical Aramaic (in the books of Daniel and Ezra, the verse Jeremiah 10:11, and some single words).. The form of this text that is authoritative for.

Rozdíly mezi křesťanskou a židovskou bible - 2021

Bible - O Bibli - Kuba

Nejlépe hodnocené knihy z kategorie Bible. Ester: Příběh knihy Ester. Ariel, Rav Jigal. 4 dny. Naše cena: 209 Kč. Ester Skrytý Bůh a statečná židovská dívka. Chalupa, Petr. 3 dny židovská bible. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu židovská bible.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů. Co je vlastně Bible? Je to kniha, o které tisíciletá židovská a křesťanská tradice tvrdí, že obsahuje Boží zjevení, že skrze ni mluvil a mluví Bůh. Jenže mnozí ji četli a Boha mluvit nezaslechli. Lidské zkušenosti s Biblí jsou různé. Někteří se na ní inspirovali a čerpali z ní podivuhodnou sílu, jiní se nad ní. 1. Co je vlastně Bible? V čem je její originalita. z knihy Co je Bible , vydal(o): Pastorační středisko. Je to kniha, o které tisíciletá židovská a křesťanská tradice tvrdí, že obsahuje Boží zjevení, že skrze ni mluvil a mluví Bůh. Jenže mnozí ji četli a Boha mluvit nezaslechli. Lidské zkušenosti s Biblí jsou různé

Potom tu máme Jeruzalémské Bible (nebo Hebrejské, nebo Židovská Bible). Obsah tohoto překladu jsem zatím nestudoval, ale už dle názvu Bible, bude kniha zřejmě zaměřená spíše na Starý Zákon, než na Ježíše Krista Podle pokynů Bible židé obětovali Ježíše To si vysvětluji tak, že křesťané si prosadili, aby oběť Ježíše nebyla vnímána jako pouze židovská oběť (jako jejich podřezaný beránek, jehož krví mazali své příbytky před exodem z Egypta ), ale jako oběť za veškeré lidstvo

správně. Společně s dotazem židovský svátek návštěvníci hledají také i následující varianty, které se k němu vztahují: židovska. zidovska bible. židovská čtverhranná rouška. židovská čtvrť. židovská hvězda. židovská imigrace do izraele. židovská kniha Matouš 27 Slovo na cestu (SNC) Židovská rada soudí Ježíše. 27 Ráno se opět sešli členové židovské velerady a domlouvali se, jak by přiměli Římany, aby potvrdili rozsudek smrti. 2 Potom poslali spoutaného Ježíše k římskému místodržiteli Pilátovi. Jidášova sebevražda. 3 Když Jidáš viděl, že Ježíše odsoudili k smrti, hnulo se v něm svědomí, že ho zradil

Bible 21, Skutky 4,12 Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří. Bible 21, Římanům 10,4. Židovská rouška nemizí pouze poslední desetiletí, mizí přibližně 2000 let. Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu Marek 15 Slovo na cestu (SNC) Židovská rada soudí Ježíše. 15 Brzy ráno velekněží s nejvyšší židovskou radou vynesli nad Ježíšem rozsudek smrti a poslali ho v poutech k římskému místodržiteli Pilátovi. Ježíš je souzen Pilátem. 2 Tak ty jsi ten král Židů? ušklíbl se Pilát. Jak říkáš, odpověděl Ježíš. 3 Velekněží ho u Piláta obvinili z.

Žádná židovská skupina tak neovládá evangelní stránky jako farizeové. V Novém zákoně se objevuje 98 výskytů výrazu farizeové. Jméno farizej pravděpodobně pochází z hebrejského slova peruším , které znamená oddělení, a vztahuje se k přísnému lpění na Zákoně, což charakteri­zovalo jejich. Bible, překlad 21.století, 2. Jan 9-11. Židé, kteří neuznávají Ježíše za Mesiáše, jsou bludaři a antikristové. Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. Bible, překlad 21. století, 2. Jan 1,7 Kdo není se mnou, je proti. Rok vydání:1999. Počet stran:159. Formát:Brožovaná. Ze skutečnosti, že novozákonní autoři stále znovu formulují a legitimují své vyznání o Kristu pomocí starozákonních textů, v žádném případě nevyplývá, že tím pokládají Starý zákon za překonaný Bibli nebo též psaný Zákon, tvoří dnes 39 kniíh. Vznikala ze starších textů sepsaných v různých dobách autory, kteří zachytili do psané podoby učení, předávané do té doby jen ústně. Židovská Bible má 3 části

Svatý david Stock vektory, Royalty Free Svatý david

Židovská akřesťanská mystika Dosavadní úvahy nás přivádějí k otázce, jaké jsou hlavní rysy, jimiž se kabala odlišuje od mystiky křes-ťanské. Je to především skutečnost, že židovská mys-tika vyrůstá zjudaismu ažidovské pobiblické kultury, v důsledku čehož není christologická jako mystika křesťanská Biblická hora Sinaj se vztahuje k místu, kde podle Bible (Exodus 19-20) dal Bůh Desatero přikázání Mojžíšovi. Existuje mnoho rozdílných teorií, kde se toto místo přesně nachází. Židovští učenci po dlouhou dobu tvrdili, že přesná poloha hory Sinaj je neznámá, důvodem bylo, že její poloha byla prostě terra incognita.. V minulosti však byla poloha hory očividně. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > B > Bible. Česky. Ekumenický překlad Jste zde: Úvodní stránka / Duchovní literatura vydaná od roku 1948 / HERMENEUTIKA židovská Bible a Starého zákona. HERMENEUTIKA židovská Bible a Starého zákona - DOHMEN Christoph / STEMBERGER Günte

The Complete Jewish Bible (sometimes referred to as the CJB) is a translation of the Bible into English by David H. Stern.It consists of both Stern's revised translation of the Old Testament plus his original Jewish New Testament (B'rit Hadashah) translation in one volume.It was published in its entirety in 1998 by Jewish New Testament Publications, Inc Bible . Bible (řec. biblos = kniha) tak označují židé a křesťané sbírku posvátných textů vzniklých v časovém rozmezí delším než tisíc let, která je dokumentem jejich víry.Křesťanská Bible je podstatně obsáhlejší než židovská, protože kromě spisů Starého zákona zahrnuje navíc čtyři evangelia, listy svatého Pavla a další písemné dokumenty prvotní.

Leo Pavlát, čtou Arnošt Goldflam, Jan Potměšil, Jaroslav

BIBLE Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2852 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_364 Jméno autora: Klára Křížová Třída/ročník: VIII. Datum vytvoření: 20. 11 00:17:12 Skryté titulky Jan Šmíd. Dokumentární cyklus o nejvýznamnějších světových náboženstvích, jejich vzniku, legendách a rituálech (2005). Režie J. Matějková. Židovství je jedno z nejstarších náboženství světa, které vede k víře v jednoho Boha. Má zásadní význam pro dějiny a současnost lidstva 01. Obecný úvod Pojem Bible, trojí pohled na Bibli, pojem zákon, členění Písma na SZ a NZ, na kapitoly a verše, biblické jazyky, způsoby zapisování, místa vzniku.. 40:48: 02. Dějiny Izraele I. - období prvního chrámu Důvod studia dějin Izraele, dva přístupy k biblickým dějinám (minimalistický, maximalistický), doba soudců, první mimo-biblické zmínky o Izraeli. Židovská věda. Tanach; Židovská věda: Božské uzdravování v judaismu; Rastafari hnutí. Bible ( etioé ortodoxní canon) Svatá Piby; Kebra Nagast; Projevy a spisy Haile Selassieho I. (včetně jeho autobiografie Můj život a Etioý pokrok) Královský svitek pergamenu černé nadvlády; Samaritánství. Samaritán Tóra; Pre. Bible 21, Marek 7, 1-13. Dobrá zpráva je, že židovská rouška u některých Židů mizí v Kristu přibližně 2000 let (viz. apoštol Pavel a mnozí další). Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá - odnímá se totiž jen v Kristu

Rozdíly mezi křesťanskou a židovskou Biblí 201

z Bible vyčíst, co jim příběh odhalil o nich samých.To je také záměrem mé práce, nabídnout ji těm, kteří se s touto mimořádnou knihou teprve seznamují. Bakalářskou práci rozčlením do tří hlavních oblastí. Budu postupovat od obecného představení Bible a psychoterapie ke konkrétnímu vysvětlení, co je t Vtipy z Bible: Vyjukaný prorok a dlouhá historka o intimních partiích. Bible je vlastně jedna velká historická sága plná příběhů lidí, jenž jsou psány různými literárními styly. Nechybí ani drama a kvalitní zápletky. A pak přicházejí zákony, které by se měly dodržovat, nebo bude zle. Jsou všechny pasáže tak. židovská hudební kultura. historicky rozmanité projevy hudebního života židovského etnika. v různých teritoriálních a kulturních kontextech . Židé = národ, který je nositelem židovského monoteistického náboženství, judaismu. dle Bible původ v hebrjeské-izraelských kmenech, jejichž první skupiny odešly kolem 1250 př. židovstvujících. Údajně pod jeho vedením se poprvé na Rusi v jedné obálce sjednotila židovská Bible (nyní známá jako Starý zákon) a Nový zákon. Promyšlený krok: autoritě se připisuje myšlenka sjednocení dvou knih, které údajně potřebuje pro boj s židovským kacířstvím. Fakticky sám bojovník, pokud se blíž Podle Judy ben Tema dítě v 5 letech dosahuje věku pro studium Bible, Vzorem pro všechny normální židovské školy v českých zemích se měla stát První normální židovská škola v Praze - Josefově, která byla otevřena 2. května 1782. V letech 1790 až 1831 touto školou prošlo 17 836 dětí (10 420 chlapců a 7416.

Kazajit je především židovská kniha, je dílem Roberta Pocha. Celkem v devíti kapitolách pojednává o etickém (morálním, mravním) jednání v obecném kontextu TÓRY (židovská bible) a z prostředí TALMUDU (soupis rabínských diskusí na různá témata ze všedního i svátečního života Židů) Malé muzeum Bible ve Starém Pelhřimově získalo unikátní 29,1 metru dlouhý a 200 let starý svitek Tóry vytvořený z 57 košer zvířecích kůží. Vzácný svitek pochází z východní části Evropy, pravděpodobně z Německa

Bible. délka videa 10:57. Základní informace o původu, obsahu a významu Bible. Vyprávění o jejích verzích, překladech i podobách a vysvětlení její důležitosti pro křesťany Historie překladu Bible do ruštiny: podměna svatého písma jako nástroj agrese biblického projektu. Jak se překládala bible do ruštiny - verze Ruské pravoslavné církve Podle Ruské pravoslavné církve (RPC) byl vznik kompletní dvoujediné Bible (Tanach + Nový Zákon) na Rusi přirozený kontinuální proces

Alepý kodex / Matti Friedman-Kniha představuje fascinující výsledky pátrání po historii Kodexu z Aleppa, je 29.11.2016 Hox Největší tajemství novověku spočívá pravděpodobně v tom, že Starý zákon = hebrejská/židovská bible = Tanach nebyl nikdy součástí křesťanství ani křesťanských písem svatých. Do 16-17. století v Evropě a do 19. století v Rusku. Kultura byla křesťanská, nikoliv však.. Prof. Milan Balabán bude přednášet na téma: Židovská bible, její tradice, aspekty a pojmosloví. Kurz se bude konat v době od 13:00 do 14:30 v S3 (seminární místnost 4. patro) v uvedených termínech

Co je Kabala? Pravda o učení židovské kabaly Křesťanem

Židovská domácnost. Na západní galerii se představuje židovská domácnost s důrazem na typické rituální předměty - mezuzu a mizrach. Zvláštní vitríny seznamují s problematikou kašrutu a rituální porážky a se zvláštnostmi pesachové kuchyně. Expozice jako Židovské tradice a zvyky II pokračuje v Obřadní sín ⬇ Stáhnout Pentateuch levné fotky z nejlepší agentury stock fotografií rozumné ceny miliony prémiových, vysoce kvalitních, royalty-free stock fotografií, snímků a obrázků Židovská lobby a americká zahraniční politika: 1. Co je to židovská lobby. Rozpočet valka.cz 2021 : 85.000,- Kč Příjmy doposud : 18.944,- Kč. ♡ Chci přispět. 1.1. Vymezení pojmu. Slovní spojení izraelská lobby je výhodné, ale ne úplně přesné označení pro skupinu jednotlivců a organizací (nebo organizovaných.

Ivančice | Go From Brno

České katolické biblické dílo - Židovská svatb

Domácí práce ZS 2006-07: vyberte si jeden text, postavu, událost apod. z bible (SZ i NZ) a srovnejte náhled biblického textu (bibl. textů) s hodnocením historika, exegety apod. Cílem této práce je uvědomit si rozdíl mezi hodnocením dané skutečnosti v rámci biblického textu a z hlediska vědy (zejm. historické), mezi pravdou. Náhrdelník židovská hvězda ve dvou velikostech přívěšku 19mm nebo 24mm. Nerezový řetízek 51cm. Materiál přívěšku: bižuterní kov. aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bible - Jan 3,16. Kontakt: Mise Pro Život Pavel Turoň. se židovská pravidla ctí. Ze které část Bible judaisté vycházejí? 3. Které symboly judaismu znáte? 4. Vyjmenujte tři kulturní tradice judaismu. 5. Co se Vám na judaismu líbí a co nikoliv? Prameny a zdroje slide č. 4 - obrázky menory Židovská duše. fórum komunity Eretz. ERETZ. Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj. Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení Novinky: Eretz.cz - titulní stránka webu. Kniha je inspirována jedním ze základních pilířů judaismu [MUSOR (מוסר) etické (morální, mravní) jednání v obecném kontextu TÓRY (židovská bible) Robert Poch za finanční podpory Olomouckého kraje vydal knihu talmudické etiky KAZAJIT (כזית). Kazajit je především židovská kniha o 280 stranách textu

2. V čem si myslíte, že spočívá židovská identita? V náboženství, příslušnosti k národu, či tradici a kultuře? 3. Znáte nějaký písemný pramen, který tvoří základ judaismu a jiných náboženství? Víte kterých? 4. Bible je křesťanské označení pro Starý a Nový zákon. Víte, jaké je židovské označení Staréh BIBLE - kniha knih i pro 21. století. Bible, Bůh 18.7.2018. Je to kniha, o které tisíciletá židovská a křesťanská tradice tvrdí, že obsahuje Boží zjevení, že skrze ni mluvil a mluví Bůh Korán, židovská Tóra a křesťanská Bible se shodují v tom co bylo na počátku - že na počátku bylo Slovo Boží a to stvořilo svět.. že Korán nás odkazuje na bibli, že jsme-li na pochybách máme se doptat těch, kdo čtou knihu, která byla napsána ještě před prorokem Mohamedem - tedy bibli

Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona - Günter

Hvězdy a svícny: Bible a židovská symbolika v novověkých amuletech Marek Vinklát Úvodem: Můžeme namítnout, že amulety a talismany již v moderní společnosti nemají své místo, avšak když se rozhlédneme kolem sebe, zjistíme pravý opak Bible se skládá ze dvou částí, Starého a Nového zákona, jejichž kánony se utvářely zvlášť. Talmud je soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona, etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné. Apokryf. 1.Teologie užívá pojmu apokryf, když označuje text, který do biblického. Tělo textů, které jsou uznávány za posvátné, v rámcitradice se obvykle nazývá kánonem nebo kanonickou sbírkou. Často má své vlastní jméno, například: Korán je posvátná kniha muslimů, židovská Tóra nebo křesťanská Bible. Tóra a Tanah - posvátná literatura judaismu. Nejstarší monoteistické náboženství. 5 věcí, které nevíte o bibli. V nedávném průzkumu provedeném v České republice se drtivá většina občanů vyjádřila v tom smyslu, že bibli zná. Na bližší otázky po jejím obsahu přitom dokázalo zodpovědět jen málo z nich. Takový vztah k bibli je pro dnešní společnosti dosti příznačný. Je asi pravdou, že.

Svatý AugustinErich Zenger | Databáze knihGe'ula Kohenová – WikipedieFilosofie | Úvahy o světě ducha a hmoty

Ženská židovská spiritualita - rozhovor. Publikováno 27. Březen, 2011. 3. Květen, 2014. Když mne oslovila Terezie Dubinová s tématem ženské spirituality v judaismu, nejprve jsem se podíval do kalendáře, zda není 1. dubna. Hledat v judaismu ženskou spiritualitu mi připomínalo výzkum ledních medvědů na severní Sahaře židovská jména; 88 komentářů / 0 nových . Reagovat. Bible popisuje udalosti v historii Zidu za poslednich skoro 6000 let, pocinaje Adamem a Evou. Kdyz se Evropane stali krestany, zidovsky Stary Testament plus Novy Testament se staly krestanskou Bibli. No a ta shora zminena jmena (a muzu k nim jeste pridat napr Původní židovská i křesťanská tradice považuje za autora těchto knih Mojžíše, současná biblická věda hovoří o více redaktorech knih a více pramenech. Hebrejská bible obsahuje kromě Tóry (תוֹרָה) ještě Proroky (נְבִיאִים neviím) a Spisy (כְּתוּבִים ketúvím), dohromady se tomuto korpusu říká. Židovské tradice a zvyky I. Expozice je instalována v přízemí a na galerii Klausové synagogy. Bohoslužba a základní prameny judaismu. V hlavní lodi se nachází první část expozice, zabývající se problematikou bohoslužeb všedních dní, šabatu a svátků