Home

Tlaková síla a tlak prezentace

Hydrostatická tlaková síla - Digitální učební materiály RV

Arial Times New Roman Wingdings Vrcholky hor 1_Vrcholky hor Obrázek programu Paintbrush Prezentace aplikace PowerPoint DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY Tlaková síla, tlak TLAKOVÁ SÍLA - Ftl Stejně velká tlaková síla může vyvolat různé deformační účinky podle toho, jak velký je obsah plochy, na kterou působí Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.. Není -li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Ing.Blankou Felixovou. TLAK,TLAKOVÁ SÍLA Tlaková síla, která působí na určitou plochu se projevuje jako tlak. Tlak je fyzikální veličina- značka p Tlak vypočítáme, když velikost tlakové síly vydělíme velikostí plochy , na kterou působí. p = F S N m2 jednotka Newton na m2 N m2 1 = 1 Pa - Pascal 1 kilopascal ( kPa ) = 1000 Pa 1 hektopascal (hPa) = 100P Tlak - opakování •Tlaková síla, která je rozložena na větší ploše vyvolává menší tlak než síla, která je rozložena na menší ploše. •Tlak je tedy poměr mezi silou, která působí na těleso a plochou, na kterou síla působí. •Tlak vypočteme tak, že tlakovou sílu v Newtonech dělíme plochou v metrech čtverečních ATMOSFÉRICKÝ TLAK (zn. a) je vyvolaný tlakovou silou horní vrstvy atmosféry. tlaková síla vzduchu působí kolmo na libovolnou plochu a vyvolává tlak: a= → =a∙. jednotka: a=Pa pascal. další: hektopascal hPa, kilopascalkPa, megapascal MPa [obr1

T - tlak ve stěně válce (tedy síla bránící roztrhnutí cévní stěny přepočtena na tloušťku a délku stěny) P - transmurální tlak (rozdíl tlaků působících na vnitřní a vnější stranu stěny válce) r - poloměr válce w - tloušťka stěny válce Zákon popisující vztah tlaku ve válcovitém (kulovitém tělese) Materiál se zaměřuje na výklad a procvičování učiva fyziky hydrostatická tlaková síla. Prezentace (powerpointová) se zaměřuje na výklad. Excelový soubor slouží k procvičování výpočtu velikosti hydrostatické tlakové síly a práce s aplikací Microsoft Excel. Poznámka: V excelovém souboru jsou zaheslované vzorce, pokud by chtěl uživatel z nějakého důvodu vzorce. bez problémů snáší i zmnohanásobení této tlakové síly (např. potápěči) lidské tkáně a tělní tekutiny jsou velmi málo stlačitelné, tlakové zněny nejsou proto doprovázeny významnými změnami objemu, které by vedly k jejich poškození. hlavní riziko nesouvisí se zvýšením okolního tlaku, ales procesem jeho. Tlak a tlaková síla. Výpočet tlaku a tlakové síly - pracovní list. VY_32_INOVACE_3035_Výpočet tlaku a tlakové síly.pdf (163,49 kB Fyzika - ověřování znalostí učiva: tlaková síla, tlak. Žáci si procvičí znalosti z fyziky. Učivo: tlaková síla a tlak. určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici další materiály k tomuto očekávanému výstupu »

Tlak a tlaková síla Základní škola Sokolská Třebo

 1. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely
 2. tlaku . těles. Tlaková síla F. je síla, kterou těleso působí na jiné těleso, jehož se kolmo dotýká určitou plochou S. Tlak p. vzniká, když tlakovou sílu F dělíme obsahem plochy S, na niž síla kolmo působí. 5) Tlak má velikost . 1 pascal, působí-li síla 1 newton kolmo na plochu 1 m2. 6) Vzorec pro výpočet tlakové síly
 3. Tlaková síla je 400 000 N Hmotnost tanku je 40 000 kg = Pásový traktor s hmotnosti 20 t a obsahem jednoho pásu 2 stojí na snëhu. Jakým tlakem püsobí na sníh? Ikešení: m = 20 t = 20 000 kg — na sníh pûsobí tlaková síla - F = 200 000 N 4m2 ( 2 pásy — jedenje 2 m2) p = 200 000 : 50 000 (Pa) Traktor vyvolá tlak 50 000 Pa
 4. Výsledný tlak v hloubce h: Pokud působí na volnou hladinu kapaliny zároveň vnější tlaková síla, pak pro celkový tlak v hloubce . h. platí: 1= (Pascalův zákon) h=h∙∙ (hydrostatický tlak

Tlaková síla, tlak. Pracovní listy: list 1 a list 2; Tlak v praxi, příklady na výpočet tlaku. L3: Příprava a provedení laboratorní práce - tlak; TŘECÍ SÍLA; Třecí síla, měření třecí síly. Význam třecí síly pro pohyb těles v denní a technické praxi. Pracovní listy: list 1; Duben. VLASTNOSTI KAPALI DEFORMA ČNÍ Ú ČINKY SÍLY TLAKOVÁ SÍLA. TLAK. Zatím jsme probrali posuvné ú činky síly - Newtonovy zákony, a otá čivé ú činky síly - páka, kladka. Mezi poslední ú činky síly pat ří ú činky deforma ční, tedy ú činky, p ři kterých dochází ke zm ěně tvaru t ělesa Fyzikální veličina tlak, p Podíl velikosti tlakové síly F a obsahu plochy S, na níž síla kolmo působí, se nazývá tlak. Blaise Pascal (1623-1662), francouzský fyzik Jednotkou tlaku je pascal. 1 hPa = 100 Pa 1 kPa = 1 000 Pa 1 MPa = 1 000 000 Pa Umíte vysvětlit, proč tanky mají pásy

Působením vnější tlakové síly na píst o obsahu plochy 200 cm2 se v kapalině zvýšil tlak o 30 kPa. Jak velká byla tato tlaková síla? 6 kN. 600 N. 6 MN. 0,6 N vztah pro výpočet tlaku: =, tj. pro tlakovou sílu platí =∙=30 000∙0,02 N=600 Hydrostatická tlaková síla.Hydrostatický tlak.učebnice str. 72 - 74. Fyzika 7. Prostudujte si prezentaci a učivo v učebnici. Zápis je na konci prezentace. Nalijeme kapalinu do nádoby. Kapalina v gravitačním poli Země působí na dno, 1 - nejmenší tlaková síla. Co je hydrostatická tlaková síla, na em závisí a na em nezávisí? 2. Co je hydrostatický tlak a na em závisí? 3. Jak roste hydrostatický tlak s hloubkou? 4. Popište vlastnosti spojených nádob. 5. Co je atmosférický tlak? ím jej měříme

Tlak a tlaková síla: Prezentace může nejen zastoupit těžko realizovatelný pokus, ale může svou názorností vysvětlit činnost tohoto zařízení stáhnout : Pumpa - názorná prezentace řešená jako doplněk k ilustracím v učebnici pro tercii. Díky své preciznosti a komplexnosti řešení problematiky si jistě najde i. Působí-li síla kolmo na plochu, označujeme ji pojmem tlaková síla. Účinky tlakové síly vyjadřuje tlak. Tlak vypočítáme podle vzorce p = F/S, ve kterém je F tlaková síla a S plocha, na kterou tlaková síla působí. Jednotkou tlaku je pascal (Pa). Deformační účinky tlakové síly se snižují zvětšením plochy (lyže. Tlak a tlaková síla. Částicová stavba a vlastnosti kapalin. Objem hranolu, válce a krychle - , kde S. p. je obsah podstavy, Gravitační síla Země - Výpočet hmotnosti - , kde ρ je hustota tělesa a V je objem tělesa. Spojené nádoby - hladina kapaliny je v nich všude ve stejné výšce. F. g = m . Prezentace: Tlaková síla, tlak (2.62 MB) Přepiš si do sešitu 5. list z prezentace. Příklad: Hmotnost lyžaře s lyžemi je 60 kg. Obsah plochy lyží je 0,4 m 2. Vypočítej, jaký tlak vytvoří lyžař na sníh. (Na postup a výsledek se zeptám příští on-line hodinu. Atmosférický tlak Působením p řitažlivé síly Zem ě jsou částice atmosféry p řitahovány k povrchu Zem ě. Výsledkem tohoto p ůsobení je atmosférická tlaková síla. Tlak vyvolaný atmosférickou tlakovou silou se nazývá atmosférický tlak. Základem pro měření atmosférického tlaku se stal Torricelliho pokus

Víme, že krychle mají stejný objem. Velikost tlakové síly na vodorovnou podložku závisí na tíze krychle. Tíha tělesa je přímo úměrná hmotnosti tělesa; G = m · g Protože krychle mají stejný objem, závisí hmotnost tělesa jen na hustotě látky, ze které je krychle zhotovena; m = ρ · V, kde m je hmotnost, ρ hustota, V objem. . Čím větší hustotu má látka, tím. Tlak v kapalinách je možné vyvolat působením vnější síly (to řeší Pascalův zákon) a nebo působením síly tíhové. Právě tomuto druhému případu se v naší videol..

ZŠ Školní 226 Kaplice

Fyzika - ověřování znalostí učiva: tlaková síla, tlak

 1. Arial Calibri Arial Black Times New Roman Garamond Motiv sady Office Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint NEWTONOVO VĚDRO Prezentace aplikace PowerPoint.
 2. Deformační účinky síly - tlak, tlaková síla 23.01.2013 22:07 E-learning - zde, test - zde Účinky síly, které už známe: posuvné - např. síla uvede do posuvného pohybu saně otáčivé - např. roztočíme dětský kolotoč Účinky, které budeme zkoumat: deformační - působíme tlakovou silou např. zmáčkneme.
 3. Aneroidem byl naměřen atmosférický tlak 101 kPa. Určete velikost tlakové síly, kterou působí vzduch na plochu vaší žákovské knížky (rozměry 15 cm 21 cm). Řešení: a=101 kPa=101 000 Pa. =∙=15∙21 cm2=315 cm2=0,031 5 m2. = ?N. =a∙=101 000∙0,031 5 N. =3 181,5 N=3,2 k
 4. Zvýšení tlaku v uzavřené nádobě, vyvolané vnějším stlačením, je ve všech místech kapaliny stejné. Působí-li na kapalné těleso vnější tlaková síla, vyvolá uvnitř kapaliny tlak, který je ve všech místech kapalného tělesa stejně velký. Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou se šíří všemi směry stejn
 5. Author: Krejsová Created Date: 04/06/2012 23:51:57 Title: Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: NOVÁKOVÁ HOTAŘOVÁ Jana Mgr. Compan
 6. T - tlak ve stěně válce (tedy síla bránící roztrhnutí cévní stěny přepočtena na tloušťku a délku stěny) P - transmurální tlak (rozdíl tlaků působících na vnitřní a vnější stranu stěny válce) r - poloměr válce w - tloušťka stěny válce Zákon popisující vztah tlaku ve válcovitém (kulovitém tělese)

Hydrostatický tlak závisí na výšce hladiny, Na špunt bude z levé nádoby působit větší tlaková síla. Směr pohybu špuntu naznačuje směr proudění kapaliny. Kapalina bude proudit tak dlouho, dokud se hladiny nevyrovnají. Prezentace aplikace PowerPoin Tlak (p) uríme jako podíl velikosti tlakové síly (F) a obsahu (S) plochy, na kterou síla působí v kolmém směru: Jednotkou tlaku v soustavě SI je pascal, znaka Pa. V praxi používáme jednotku kilopascal (kPa) nebo megapascal (MPa) Tlak v kapalině vyvolává nejen vnější síla, ale také vlastní tíha kapaliny. S F p 1Pa 1N m 3, Ve vaně ve které sahá voda do výšky 3 dm je u dna špunt o ploše 25 cm².Vypočítej velikost tlakové síly působící na špunt. h = 3 dm = 0,3 m. S = 25 cm2 = 0,0025 m2. hustota vody = 1000 kg/m3. F tlak = ? F = ph Síla působící na malý píst hydraulického zvedáku vyvolá tlak 900 kPa. Jak velký tlak vznikne pod velkým pístem tohoto zařízení a jak velký tlak je v hadici spojující oba válce? Řešení: Tlak pod velkým pístem i v trubici spojující oba písty je stejný, tj. také 900 kPa. Důvodem je platnost Pascalova zákona

1. Jak velký je hydrostatický tlak a) vrybníku v hloubce 1 dm pod hladinou vody? b) u dna plaveckého bazénu v hloubce 4 m? c) u dna Mariánského příkopu (asi 11 km)? Hustota sladkévody je 1000 kg/m3, mořskévody je 1025 kg/m3. 2. Ponorka se ponořila do hloubky 50 m. Jak velkátlaková síla působína kovový poklop ponorky, který. Tlakové síly na plášť se v každé hloubce vyrovnají. Nevykompenzovaná zůstane pouze tlaková síla působící na spodní podstavu a tedy vzhůru, protože tato podstava je hlouběji o výšku válce než podstava horní: F = Sh 0g. To je ale přesně tíha vytlačené kapaliny Prezentace je určena pro práci žáků v předmětu fyzika 7. ročník a pro práci s projektorem a počítačem. Materiál rozvíjí a prověřuje znalosti žáků o učivu : Tlak, tlaková síla Je určena k vyvozování pojmů a procvičování slovních úloh. Materiál vznikal ze zápisů a příprav autorky.. Hydrostatická tlaková síla, hydrostatický tlak a síla vztlaková (zápisy do sešitu, úloha k zamyšlení k online výuce Zavedeme veličinu tlak. Tlak je roven podílu velikosti tlakové síly F a obsahu plochy S, na kterou síla kolmo působí p = F : S. jednotka: pascal Pa, 1 Pa = 1 N/m 2 (podle Blaise Pascala) jeden pascal je tlak, který vyvolá síla 1N rovnoměrně působící na plochu o velikosti 1 m2 (pro představu: list papíru položený na stole

Tlak = síla na plochu Aerostatický tlak - počasí • Aerostatický tlak je důsledkem gravitačního pole = tíhy vzduchu Tlaková níže Ochlazování, tvorba Prezentace aplikace PowerPoint Author: Skopalova Jana Created Date: 11/6/2014 10:43:31 AM. Nad rtutí v trubici je vakuum. Sloupec rtuti udržuje v trubici atmosférická tlaková síla působící na volný povrch rtuti v nádobě. Proto platí: p. a. = h.ρ.g, kde h = 75 cm. Hustota rtuti je 13500 kg/m3.. Dosadíme-li hustotu rtuti a naměřenou výšku, dostáváme pro atmosférický tlak hodnotu p a = 101 250 Pa. . Hodnota atmosférického tlaku se mění s meteorologickou situací

Výsledný tlak v kapalině se bude rovnat součtu hydrostatického tlaku a tlaku vyvolaného vnější silou. tlaková síla se v kapalině přenáší do všech směrů a síla působí vždy kolmo na určitou plochu kapalného tělesa Praxe: Z hadice stříká voda, je-li v ní vytvořen dostatečný tlak Tlak a tlaková síla. paskalův zákon. hydrostatický a atmosferický tlak. Archimédův zákon Jednoduché stroje. Nakloněná rovina. Páka. Kladka a kladkostroj. 7.třída. POHYB. Pohyb můžeme definovat jako změnu polohy tělesa vůči tělesu jinému. Jedná se o pohyb mechanický. Pohyb můžeme rozdělit podle jeho rychlosti na A. Tlaková síla vniká od tlaku kapaliny, působí v těžišti plochy = L∙ Tyto síly působí i na nás. Kolem nás je vzduch s atmosférickým tlakem, tlak vzduchu působí na každou část našeho těla. Gravitační síla nás drží nohama na zemi, někdy až příliš. Tlak určujeme vztahem kde F je velikost tlakové síly, která působí kolmo na rovinnou plochu kapaliny s obsahem S. [p] = Pa (pascal) = N m-2 = kg m-1 s-2 1 Pa je tlak, který vyvolá síla 1 N rovnoměrně rozložená na ploše o obsahu 1 m2 a působící kolmo na tuto plochu

Odpor vodiče příklady — vodič bude mít odpor 0,54 ω

Tlak, tlaková síla - Fyzika - Základní 2

Fyzika v 7.r. - Webzdarm

F7 – Měření atmosférického tlaku | Výuka chemie, fyziky a

je tlak v Pa je tlaková síla v N je obsah plochy, na kterou síla pùsobl kolmo v rn2 . Jednotky tlaku Vëtší jednotky pro mëFení tlaku: hektopascal kilopascal megapascal 1 hPa 1 kPa 1 MPa = 100 Pa = 1 000 Pa - 1 000 000 Pa pascal kilopascal megapascal 1000 1000 násobíme dëlíme 3IS14F7 hydraulický tlak.notebook 3 Tlak v kapalině Působí­li na volný povrch kapalného tělesa tlaková síla, vzniká ve všech místech kapalného tělesa stejný tlak, který působí všemi směry. Tohoto jevu se využívá v hydraulickém zařízení 6. Tlaková síla. Tlak. Výpočet tlaku - online hodina 16.10. Kdo při naší online hodině neviděl a neslyšel vše, co bylo třeba, prosím, doplňte si do sešitu zápis podle této prezentace. Učivo si můžeš ještě jednou zopakovat v prezentaci zde. Početní příklady a tlak na nakloněné rovině v druhé části prezentace už. Velikost této síly závisí: na hloubce h na obsahu plochy S na hustotě kapaliny ρ Výpočet síly: F = S . h . ρ . g F - tlaková síla - N S - obsah plochy - m2 h - hloubka - m ρ - hustota - kg/ m3 g - gravitační konstanta - N/ kg Hydrostatický paradox S S S S F F F F Máme nádoby různých tvarů, které mají. Nyní můžeme spočítat tlak z tlakové síly a obsahu stykové plochy: F=300000N, S=0,008m 2 p= F/S p = 300000/0,008 = 37500000Pa = 37,5MPa Vagon působí na kolejnice tlakem 37,5MPa. Další příklady na procvičení učiva tlak a tlaková síla jsou v příloze! 11.4

Oxidy - zsliptal.c

Nové téma: Tlaková síla, tlak. Práce k odevzdání - do čtvrtka 18.2.2021 do 15 hodin: příprava_na_pís_pr_do_18_2_2021; doma si zopakuj převody jednotek a základní fyz. úlohy (páka), v pátek 19.2. - písemná práce. DĚJEPIS. Online výuka - odkazy: pondělí zde středa zd Působí-li na kapalinu v uzavřené nádobě vnější tlaková síla, zvýší se tlak ve všech místech kapaliny stejně. PÍST. Zákon platí pro jakoukoliv nádobu: Uzavřená hadice, ucpaná injekční stříkačka, zavřená PET láhev Tlak se zvýší ve všech místech stejně Vnitřní (hydrostatický) tlak. Hydrostatická tlaková síla - tíhová síla kapaliny, která by se nacházela nad příslušnou plochou o obsahu . S: =∙=∙∙∙ Hydrostatický tlak - tlak vyvolaný tíhovou sílou kapaliny. V hloubce . h. pod volným povrchem kapaliny . S. o hustotě . ρ. je dán. Arial Gill Sans MT Wingdings 2 Verdana Calibri Slunovrat 1_Slunovrat 2_Slunovrat 3_Slunovrat 4_Slunovrat 5_Slunovrat 6_Slunovrat Editor rovnic 3.0 Visio 2000 Drawing Výkres aplikace Microsoft Visio Hydrostatika, hydrodynamika Dnešní téma Mechanika tekutin Mechanika tekutin Hydrostatika Tlak Vnitřní tlak Vnitřní tlak Vnitřní tlak.

Fyzikální web ZŠ Bučovice71

Přehled učiva - síla a její vlastnosti - fyzika711

 1. ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947
 2. velikost třecí síly byla větší na koberci, protože je drsnější. Třecí síla a její vlastnosti Třecí síla působí proti směru pohybu. Závisí na: Velikosti tlakové síly (čím větší tlaková síla, tím větší tření) Drsnosti styčných ploch (čím jsou plochy drsnější, tím je tření větší
 3. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na vymezení pojmu tekutiny, rozlišení jednotlivých druhů tekutin a na tlak a tlakovou sílu působící v tekutinách Klíčová slova VY_32_INOVACE_FYZIKA_05 , fyzika , síla působící v tekutinác
 4. tlaková síla p h působí Příčinou hydrostatického tlaku je tíhová síla působící na kapalinu. Čím větší hloubka, tím větší je hydrostatický tlak. Závisí také na druhu kapaliny. Čím větší je hustota kapaliny, Prezentace aplikace PowerPoin

Fyzika - ZŠ Kunovice U Pálenic

 1. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 7. ročník ZŠ / Fyzika / Pohyb těles / Tlaková síla a tlak - vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na niž síla působ
 2. Tlak p vypočítáme, když velikost tlakové síly F dělíme obsahem plochy S, na kterou síla působí kolmo. Jednotkou tlaku je pascal, značí se Pa. Jednotka tlaku pascal byla nezvána podle význačného francouzského matematika a fyzika Blaise Pascala. Jeden pascal je tlak, který vyvolá síla 1 N působící kolmo na plochu o obsahu.
 3. Tlaková síla a tlak . Zodpověz otázky výběrem správné odpovědi. Některé otázky mají více správných odpovědí, ty poznáš dle toho, že je tam možné zaškrtnout více odpovědí. Zobrazení všech otázek <= => Jak se nazývá síla, která má na těleso či látku tlakové účinky?

Matematika a fyzika na ZŠ - zs-mat5

tlaková síla a tlak, značka a jednotka tlaku vztah mezi tlakem, tlakovou silou a plochou, na kterou tato síla působí jednoduchých rovnic s jednou neznámou Laboratorní práce - měření průměrné rychlosti Laboratorní práce - měření síly Laboratorní práce - stanovení těţiště pevného těles Tlakov sla Tlak znaka F nebo Ftl, jednotky N fyzikln veliina, znaka p, jednotka Pa (pascal) Odvozen jednotky Blaise PascalFrancouzsk fyzik a matematik, il v letech 1623 1662.Zkoumal krom jinho tlak v kapalinch a plynech. Na jeho poest je pojmenovna jednotka tlaku. 1 MPa = 1 000 000 Pa 1 kPa = 1 000 Pa 1 hPa = 1 00 P Velikost třecí síly . je přímo úměrná tlakové síle, kterou působí těleso kolmo na podložku. 5) Velikost třecí síly . závisí na drsnosti povrchu. 6) Velikost třecí síly . nezávisí na obsahu stykových ploch. 7) Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by Otáčivý moment síly, tlaková síla a tlak - příklady. viz: moment_sily_tlak_pracovni_list_bez_reseni.doc. moment_sily_tlak_pracovni_list_reseni.doc test č. 5. Síla. čtvrtek 7.1.2016. viz: F7_sila_otazky_a_odpovedi.doc (79,5 kB

Fyzika JaM .:. Mechanika kapalin a plynů .:. Hydrostatická ..

Tlak Vnější tlaková síla F vyvolá v kapalině tlak p. Tento tlak je u stěn nádoby všude stejně velký a působí kolmo ke stěnám nádoby. Tlak v kapalině měříme silou působící kolmo na jednotku plochy: p = F : S Jednotka tlaku je jeden Pa (Pascal). Rozměr jednotky [Pa]= [Nm-2 ode dna. Ve které nádob ě je tlaková síla na dno stejná jako gravita ční síla p ůsobící na kapalinu v nádob ě? Ve které nádob ě je menší (v ětší) tlaková síla na dno než gravita ční síla působící na kapalinu v nádob ě? Hydrostatický tlak Je vyvolán tlakovou silou v klidné kapalin ě, která roste s hloubkou rozklad síly na rovnoběžné složky těžiště, rovnovážné polohy a podmínky rovnováhy tělesa, stabilita tělesa kinetická energie otáčivého pohybu, moment setrvačnosti MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ tlak v kapalině a v plynu, tlaková síla, Pascalův zákon hydrostatický tlak, atmosférický tlak, vztlaková síla Aerostatická vztlaková síla (obdoba vztlakové síly v kapalin) Mení tlaku: a) kapaliny . manometry rzných konstrukcí b) vzduchu (atmosférický tlak). barometry, aneroidy Dynamika tekutin Pevažuje-li pohyb tekutiny v jednom smru, nazývá se tento pohyb proudním Tlak můžeme zmenšit: a) Zvětšením obsahu stykové plochy b) Zmenšením tlakové síly Tlak můžeme zvětšit: a) Zmenšením obsahu stykové plochy b) Zvětšením tlakové síly V technické praxi nebo v běžném denním životě někdy potřebujeme zvětšit nebo zmenšit deformační účinky síly (tlak)

prezentace videa demonstrujícího zvolený jev; vyhledávání a třídění dat ke zvolenému tématu, práce s počítačovou simulací (tlaková síla, tlak, jednotky tlaku a jejich převody, vliv síly na pohyb tělesa, otáčivé účinky sil, bezpečnost v dopravě, brzdná dráha Proto jsou síly působící na pokožku stejně velké, mají opačný směr, výslednice je tedy nulová. Kdy si přítomnost atmosférického tlaku uvědomujeme? Jedeme-li autem dlouho do kopce nebo z kopce, cítíme tlak v uších a něco nás nutí polykat. To něco je převažující tlaková síla zevnitř nebo zvenku 2 Tlakové pom ry v kapalin za klidu 26 2.1 Tlak a jeho psobení 27 2.2 Eulerova rovnice hydrostatiky 29 2.3 Kapalina za psobení zemské tíže 3 2.4 Pascalv zákon 35 3 Tlakové síly 40 3.1 Tlakové síly na vodorovné rovinné plochy 40 3.2 Tlakové síly na šikmé rovinné plochy 42 3.3 Tlakové síly na kivé plochy 4 3IS12F7 tlak­ fyzikální veličina.notebook 4 Tlak je výsledek působení tlakové síly. Tlak ­ tlaková síla Tlaková síla je síla, která působí ­ do tělesa ­ tlačením vozíku, krájením nože atd. Tlak je: přímo úměrný velikosti tlakové síly (čím větší síla, tím větší tlak

Kolmo na povrch kapaliny v uzavřené nádobě působí vnější tlaková síla. Porovnej tlak v bodech A, B. a) v bodě A je tlak větší než v bodě B b) v bodě A je tlak menší než v bodě B c) v bodě A je tlak stejný jako v bodě B 3. Uvnitř kapaliny je tlak 300 Pa. Jak velkou tlakovou silou působí kapalina na plochu Celková tlaková síla vyvolaná tlakem o velikosti 750 Pa je 1,5 kN. Jak velký je obsah styčné plochy obou těles? Př. 681. Celková tlaková síla působící na podložku má velikost 1,2 kN. Jaký obsah má styčná plocha tělesa s podložkou, jestliže na podložku působí tlak o velikosti 3 kPa? Př. 682 prezentace Deforma ční ú činky síly Tlak, tlaková síla, plocha Tlak v praxi Výpo čet tlaku Tření 10 výklad s demonstrací pokusy pozorování dopl ňování přiřazování vlastní zkušenost práce s tabulkami vyhledávání příklady z praxe samostatná práce práce ve dvojicích karti čky se zna čkami a jednotkami veli či. Obdobně atmosferická tlaková síla Mění se hustota s výškou Normální atmosferický tlak 101 325 Pa Další jednotky, milibary, torr - mm Hg Vztlaková síla Na tělesa ponořená do tekutiny působí vztlaková síla Archimedův zákon - Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou rovnou tíze kapaliny. Ve vodě vzniká tlak 3 kPa. F S 9 0,003 III 8­10:42 2/ Na píst o obsahu 0,08 m2, který se dotýká hladiny kapaliny v uzavřené nádobě, působí vnější tlaková síla. Urči velikost této síly, jestliže v kapalině vznikne tlak 1,2 kPa. řešení III 8­10:43 S = 0,08 m2 p = p = 1,2 kPa = 1 200 Pa F = p . S F =

Síla :: Výuka matematiky a angličtin

(1) TLAKOVÁ SÍLA A TLAK V PLYNECH Tlak v plynech. Tlakoměr. Atmosférická tlaková síla. Magdeburské polokoule. Atmosférický tlak. Podtlak. Torricelliho pokus. Měření atmosférického tlaku. Pokusy s vývěvou. Násoska. Střička. Heronova baňka. Pumpy. (2) PASCALŮV A ARCHIMÉDŮV ZÁKON V PLYNECH Přenos tlakové změny v plynu. Shrnutí tlak v kapalině způsobuje jej vnější tlaková síla Pascalův zákon Působením vnější tlakové síly na kapalinu vzniká ve všech místech kapaliny stejný tlak. hydraulická zařízení využití ke zvedání, lisování, tvarování těles hydrostatický tlak vzniká v důsledku gravitační síly na plochu ponořenou v. V rovnovážném stavu tekutiny, kdy jednotlivé části tekutiny jsou navzájem v klidu, jsou tyto tečné síly nulové. Působením vnějších sil se zmenší objem tekutiny. Tuto vlastnost označujeme jako . stlačitelnost. Kapaliny jsou velmi málo stlačitelné, plyny naproti tomu jsou hodněstlačitelné..

Deformační účinky síly - tlak, tlaková síla :: Výuka

 1. Výsledkem tohoto působení je hydrostatická tlaková síla. Tedy , kde můžeme hmotnost m vyjádřit jako a objem V vyjádřit jako po dosazení do vztahu . Hydrostatická síla, která působí na dno nádrže v hloubce 4 metry je 1,96 MN a hydrostatický tlak v této hloubce je 39,2 kPa Archimedův zákon Autorem materiálu a všech jeho.
 2. Témata stránky: Pojem tlaku vzduchu, izobary a izohypsy, tlakové pole a proudění vzduchu, barický stupeň. Anglické názvy: Air pressure (tlak vzduchu), isobara (izobara), strong (síla), pressure field (tlakové pole), baric grade (barický stupeň), terrestrial circulation (zemská cirkulace). Prezentace k tématu: METEOROLOGIE 6.
 3. Arial Times New Roman Wingdings Arial Black Pixel Snímek 1 Obsah prezentace Snímek 3 Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6 Snímek 7 Snímek 8 Snímek 9 Snímek 10 Snímek 11 Tekutiny Ideální kapalina, ideální plyn Tlak 1 Tlak povrchových sil, Pascalův zákon Hydrostatický tlak Hydrostatický tlak 2 Torricelliho pokus Archimedův zákon 1.
 4. Tlaková potenciální energie kapaliny je určena prací, kterou může vykonat tlaková síla o velikosti , posune-li píst o obsahu S o vzdálenost x (viz obr. 192). Pro tlakovou potenciální energii tedy platí vztah

Atmosférický tla

7.tříd

(pro svar A) (pro svar B) (pro svar A resp. B) (pro svar A i B) Kontrola na prostý tah (třmeny a těleso ucpávkového prostoru víka ventilu) F F F F Výpočet napětí v tahu σt [N.mm-2] napětí v tahu ve zvoleném průřezu, Fp [N] tlaková síla prostředí na kuželku (od tlaku ppmax, respektive pz), Ft [N] těsnicí síla. Stejně jako hydrostatická tlaková síla je výsledkem působení tíhového pole na kapalinu v klidu. Protože tlak je síla vztažená na plochu platí Je třeba si uvědomit, že obvykle působí na povrch kapaliny ještě nějaké vnější síly vyvolávající určitý vnější tlak p o navíc