Home

Vrh těles

Vrh šikmý - Wikipedi

 1. Vrh šikmý je pohyb tělesa v tíhovém poli, při kterém počáteční rychlost svírá s horizontem nenulový elevační úhel.. Při kladném elevačním úhlu (0° < α < 90°) se jedná o vrh šikmý vzhůru, při záporném (−90° < α < 0°) o vrh šikmý dolů (při nulovém elevačním úhlu se jedná o vrh vodorovný). Pokud vrh probíhá ve vakuu a uvažujeme-li pouze homogenní.
 2. charakteristiky pohybu: výška vrhu (v libovolném čase) - h. rychlost vrhu (v libovolném čase) - v. v = v0 - gt. doba stoupání - th (od momentu vyhození tělesa až do nejvyššího bodu) v nejvyšším bodě je rychlost nulová (po uplynutí času t h) výška výstupu - hh (maximální výška vrhu) doba klesání - t1 (čas, za.
 3. ***Vrhy těles obecně. Jednotlivé vrhy těles lze odvodit v závislosti na směru vektoru počáteční rychlosti.Všechny uvažované vrhy lze přitom odvodit najednou z obecného vrhu: ze šikmého vrhu vzhůru z nenulové počáteční výšky h nad vodorovnou rovinou (viz obr. 76). Při řešení nebudeme uvažovat odporové síly, kterými na pohybující se hmotný bod působí okolní.
 4. Vrh vodorovný je pohyb tělesa v tíhovém poli, při kterém počáteční rychlost tělesa má směr kolmý ke směru tíhového zrychlení.. Vodorovný vrh je složený pohyb - pohyb vrženého tělesa vodorovným směrem a volný pád tělesa. Vodorovný vrh je speciálním případem šikmého vrhu.. Pokud vrh probíhá ve vakuu a uvažujeme-li pouze homogenní tíhové pole (např.
 5. Nejobecnějším vrhem tělesa je šikmý vrh vzhůru, který popíšeme a z něj zjednodušíme ostatní vrhy. Předpokládejme, že těleso má počáteční rychlost v0 svírající s vodorovným směrem elevační úhel α. Zanedbejme odpor vzduchu. Pohyb se skládá: 1
 6. Tady je ten háček, kde se lidé zasekávají a kde dělají chyby. Tvrdí, že původní rychlost ve směru y je 5 metrů za sekundu. Lidé udělají cokoli, aby strčili těchto 5 metrů sem, protože to je rychlost, kterou mají zadanou. Jenže to byla vodorovná rychlost. Proto se tomu říká vodorovný vrh, ne svislý vrh
Kinematika • Pohyb těles s konstantním zrychlením

Vrh svislý vzhůru - FYZIKA 00

 1. délka vrhu je závislá na počáteční rychlosti v 0 a na výšce h, ze které bylo těleso vrženo. Vrh vodorovný. charakteristiky pohybu: souřadnice polohy tělesa v lib. čase t:.
 2. Vrh tělesa pod úhlem v gravitačním poli nazýváme šikmý vrh. Celé kouzlo řešení je správně si rozložit rychlost do příslušných směrů. Tak jdeme na to
 3. Šikmý vrh. Šikmý vrh je vrh tělesa s určitým elevačním úhlem. Ve výšce h 0 má těleso jenom kinetickou energii E k, s výstupem do výšky h 1 se část této energie přeměňuje do potenciální energie E p a při následném klesání se opět tato energie vrací do kinetické složky E k. Ve vakuu se pohyb děje po parabole, ve vzduchu kvůli odporu vzduchu po tzv. balistické.
 4. Vrh svislý vzhůru (SŠ) Řetízkový kolotoč (SŠ) Záchranný letoun (SŠ) Kutálení kuličky (SŠ) Basketbalista (SŠ+) Zahradní hadice (SŠ+) Skluz tělesa po povrchu koule (SŠ) Voda stříkající z nádoby (SŠ+) Dělo střílející z kopce (VŠ) Pohyb těles v centrálním gravitačním poli (4) Dostředivé zrychlení rakety (SŠ
 5. Optimální úhel vrženého tělesa, část 1: Složky počáteční rychlosti. Optimální úhel vrženého tělesa, část 2: Čas. Optimální úhel vrženého tělesa, část 3: Vodorovná vzdálenost jako funkce úhlu (a rychlosti) Optimální úhel vrženého tělesa, část 4: Jak najít optimální úhel a vzdálenost pomocí trošky.
 6. Svislý vrh vzhůru je typ pohybu v gravitačním poli, kdy je tělesu udělena počáteční rychlost v0 proti směru gravitačního zrychlení. Výška výstupu a doba výst..
 7. Otázka: Pohyby těles v gravitačním poli. Předmět: Fyzika. Přidal(a): Michaela H . Pohyby těles v gravitačním poli. homogenní tíhové pole (viz kapitola Gravitační pole) Pohyby těles v homogenním tíhovém poli: Volný pád; Svislý vrh vzhůru; Vodorovný vrh; Šikmý vrh vzhůru . Vrh těles

U vrhu vodorovného se hmotný bod pohybuje s počáteční rychlostí v0 ve vodorovném směru z výšky h nad zemským povrchem. Výsledný tvar trajektorie je dán sklád.. Tělesa se setkají o 0,5 s ve výšce 58,75 m nad Zemí. 3. Volně padající kámen má v jednom bodě své dráhy okamžitou rychlost 50 ms -1 a v jiném, níže položeném bodě rychlost 80 ms -1 Šikmý vrh. Počáteční rychlost v. o. vrženého tělesa svírá s vodorovným směrem úhel α (elevační úhel).y. x. v. o. α. x=0α =0α−122 =0α =0α −

Šikmý vrh tělesa. Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min. Při šikmém vrhu dolétlo těleso do vzdálenosti 72m 72 m za dobu 3,9s 3, 9 s. Určete elevační úhel. 0. Zobrazit řešení. Šikmý vrh tělesa: řešení. ×. Pro zobrazení řešení musíte zakoupit předplatné Pohyby těles v homogenním tíhovém poli a v centrálním gravitačním poli Zdeněk Kubiš, 8. A Homogenní tíhové pole Působení gravitační síly v malých oblastech grav. pole (při povrchu Země v rozmezí několika set metrů) Gravitační síla, která má ve všech místech pole stejný směr Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Volný pád Svislý vrh vzhůru Vodorovný. Pohyb těles s konstantním zrychlením. Je mnoho situací v běžném životě i při sportu, kdy je zrychlení těles konstantní. Hovoříme o rovnoměrně zrychleném pohybu. Podmínkou je, aby byla výsledná vnější síla působící na těleso konstantní a nenulová Určete a) velikost okamžité rychlosti za dobu 1 s, 2s, 3 s od okamžiku vrhu (20 , 10 ,0 m.s-1) b) výšku tělesa nad místem vrhu v e stejných časech ( 25, 40 , 45 m) 10.) Jakou rychlostí musíme vyhodit míč svisle vzhůru, aby vystoupil do výšky 5 m Při vrhu svislém vzhůru v homogenním tíhovém poli ve vakuu platí tato tvrzení: a) velikost okamžité rychlosti tělesa závisí na hmotnosti tělesa a na jeho počáteční rychlosti. b) velikost okamžité rychlosti tělesa závisí na jeho počáteční rychlosti a době t od počátku pohybu

Pohyby těles v homogenním tíhovém poli a v centrálním gravitačním poli Zdeněk Kubiš, 8 konají tělesa, kterým je ve vakuu v homogenním tíhovém poli Země udělena počáteční rychlost v o. 5.3.1 Svislý vrh dolů rh svislý dolů koná těleso tehdy, má-li jeho počáteční rychlost v o stejný směr jako tíhové zrychlení g. rh svislý dolů je rovnoměrně zrychlený pohyb se zrychlením g - Pohyby těles v. Tělesa pohybující se v těsné blízkosti Země můžeme považovat za tělesa pohybující se v homogenním tíhovém poli. Animace umožní volbu základních pohybů (volný pád, svislý vrh, vodorovný vrh, šikmý vrh) a volbu počátečních parametrů (počáteční rychlost, elevační úhel, výška) vrh začíná ve výšce h nad vodorovnou rovinou, pro souřadnice bodu vrhu [x 0, y 0] platí: x 0 = 0 ; y 0 = h. za dobu t od počátku vrhu se těleso nalézá např. v bodě A, který má souřadnice [x, y] (viz obr.) a lze pro ně napsat následující rovnice: v okamžiku dopadu platí pro souřadnice: x = d y = 0 Šikmý vrh tělesa = je takový vrh při kterém počáteční síla svírá jiný než nulový úhel s horizontem. Pokud šikmý vrh neprobíhá ve vakuu pohybuje se těleso po balistické křivce. Balistická křivka = je prostorová křivka, vychyluje se z dráhy letu a nedá se proto matematicky popsat. Nejdůležitějšími body na.

Svislý vrh vzhůru je typ pohybu v gravitačním poli, kdy je tělesu udělena počáteční rychlost v0 proti směru gravitačního zrychlení. Pokud budeme brát směr gravitačního zrychlení jako záporný, budou pohybové rovnice vypadat takto. přičemž H 0 je počáteční výška tělesa a v 0 je počáteční rychlost tělesa Šikmý vrh je pohyb složený z pohybu rovnoměrného přímočarého a z volného pádu tělesa v gravitačním poli Země. Elevační úhel a , pod kterým je těleso vrháno počáteční rychlostí v 0 , leží v otevřeném intervalu (0°, 90°) vrhy těles - vrh svislý vzhůru, vrh vodorovný a vrh šikmý vzhůru pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země kruhová rychlost, úniková rychlost, kosmické rychlosti Keplerovy zákony Úlohy: 1) Určete velikost gravitačního a tíhového zrychlení n vrh kolmý vzhůru. Většina těles se skládá z obrovského počtu bodů, ale na vysvětlení toho, co přijde, stačí těleso se 2-3 body. První bod má hmotnost m1 a je ve vzdálenosti r1 od osy otáčení. Druhý bod o hmotnosti m2 a je ve vzdálenosti r2 od osy otáčení, a třetí bod o hmotnosti m3 a je vzdálen r3 od osy.

Tato aplikace umožňuje simulaci pohybů těles v homogenním tíhovém poli: volný pád, svislý vrh, vodorovný vrh, případně šikmý vrh. Po zadání vstupních podmínek můžeme studovat až pět pohybů najednou. Pohyby můžeme kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit Vrh šikmý - granát; 19. Trajektorie těles; 20. Newtonův kanón; 21. Geostacionární družice; 22. 1. Keplerův zákon; 23. 2. Keplerův zákon; 24. 3. Keplerův zákon - vnitřní planety; Rovnováha tuhého tělesa (5) Jednoduché stroje (13) Moment síly Moment setrvačnosti (10) Hydrostatika (28). Vodorovný vrh. Šikmý vrh. Pohyby těles v centrálním tíhovém poli. Keplerovy zákony . Gravitační pole je prostor, ve kterém působí gravitační síly. Každá dvě tělesa jsou k sobě přitahovány silou, kterou nazýváme gravitační síla. Newtonův gravitační záko Kompletní analýza rovnoměrného šikmého vrhu včetně nale-zení množiny všech noetherovských symetrií tohoto neholonomně vázaného systému a jeho odpovídajících zákonů zachování byla publikována v [10]. 1. Úvod Šikmý vrh tělesa v homogenním tíhovém poli je vděčným příkladem ve středoškol

Vrh je pohyb tělesa v gravitačním poli, při kterém na těleso působí jen gravitační síla a odporová síla prostředí. Druhou zmíněnou sílu mnohdy pro jednoduchost zanedbáváme mimo jiné proto, že má při nízkých rychlostech malý vliv. Typicky se bavíme o vrzích v gravitačním poli Zem Pohyby těles v tíhovém poli Pohyby těles v homogenním poli nazýváme vrhy. Svislý vrh Nejjednodušší případ vrhu: svislý vrh (předmět pustíme, hodíme svisle vzhůru nebo svisle dolů). Opakování: volný pád (= svislý vrh s nulovou počáteční rychlostí) h = h 0 - ½gt Jako pohyby těles v homogenním tíhovém poli rozeznáváme volný pád, svislý vrh vzhůru, vodorovný vrh a šikmý vrch vzhůru. Volný pád je nejjednodušším pohybem v homogenním tíhovém poli. Jedná se o pohyb rovnoměrně zrychlený s nulovou počáteční rychlostí a konstantním zrychlení . g. Platí vztahy pro rychlost a pro. 1.2. Newtonův gravitační zákon a jeho modifikace. Do poloviny 17.století existovaly vedle sebe dvě zcela odlišné a zdánlivě nesouvisející nauky o pohybu: pozemská mechanika zabývající se pohybem běžných těles a nebeská mechanika studující pohyb planet a hvězd. I.Newton navázal na Galileiho kinematiku a vybudoval dynamiku pohybu těles shrnutou ve třech všeobecně.

***Vrhy těles obecně :: ME

Vrhy těles - přehled vztahů - FYZIKA 007

Vrh vodorovný - Wikipedi

3. 6. Šikmý vrh vzhůru při nezanedbatelném odporu vzduchu Nejdůležitější hodnota šikmého vrhu vzhůru je jeho délka, ve vojenské terminologii nazývaná dostřel. Největší délky vrhu dosáhneme pod elevačním úhlem 45°. Délka vrhu je stejná pro dvojice α a 90° - α (například 15° a 75° ; 30° a 60°) Souřadnice x a y udávající polohu tělesa za dvě sekundy, velikost okamžité rychlosti tělesa za dvě sekundy, výšku vrhu, délku vrhu. Řešení cvičení: Těleso bylo vrženo svisle vzhůru počáteční rychlostí 60 m.s-1. Určete jeho rychlost za 2 s a výšku, ve které se bude v této době nacházet 203) Úloha s vrhem tělesa vzhůru: 12.03.2008: Dotaz: Těleso bylo vrženo svisle vzhůru počáteční rychlostí o velikosti 30m/s. Odpor vzduchu neuvažujte. Dosazujte za g =10m/s2 . 1. Jak velká je okamžitá rychlost tělesa za 2 sekundy od začátku pohybu? 2. V jaké výšce nad místem vrhu je těleso za 2 sekundy od začátku pohybu? 3 Svislý vrh vzhůru. Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons. Trajektorie pohybu je svislá přímka. Rychlost se mění podle vztahu. a dráha, která vyjadřuje okamžitou výšku tělesa nad bodem, z něhož bylo vrženo, je vyjádřena vztahem. Pohyb je rovnoměrně zpomalený až do nejvyššího. Srážky těles, šikmý vrh/volný pád, šikmý vrh, těžiště. d) Výživa ve sportu. 29.Fotbal a Basketbal (vývoj hry, charakteristika, osobnosti, herní činnosti jednotlivce a herní kombinace). / Orientační běh. a) Diagnostická činnost trenéra, cvičitele

Vodorovný vrh (video) Vrhy těles Khan Academ

PPT - Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země

Vrh vodorovný - FYZIKA 00

konají tělesa, kterým je ve vakuu v homogenním tíhovém poli Země udělena počáteční rychlost vo. Svislý vrh dolů Vrh svislý dolů koná těleso tehdy, má-li jeho počátečnírychlost vo stejný směr jako tíhové zrychlení g. Vrh svislý dolů je rovnoměrně zrychlený pohyb se zrychlením g POHYBY TĚLES V HOMOGENNÍM TÍHOVÉM POLI vrhu a jeho počáteční parametry: počáteční rychlost, počáteční souřadnice, hmotnost (ta je potřebná pouze pro výpočet kinetické a potenciální energie), elevační úhel a tíhové zrychlen Vrh svislý je pohyb tělesa v homogenním gravitačním poli, při kterém počáteční rychlost tělesa má směr svisle vzhůru - proti směru gravitační síly. Kromě gravitační síly nepůsobí na těleso žádná další síla (příp. jsou další síly zanedbatelné) Svislý vrh vzhůru se skládá z volného pádu a rovnoměrného.

Pohyb těles v blízkosti povrchu Země 1. -Těleso bylo vrženo svisle vzhůru počáteční rychlostí 30 m.s 1. Urči a) okamžitou rychlost tělesa za dobu 1 s, 2s, 3 s od okamžiku vrhu, b) výšku tělesa nad místem vrhu za dobu 1 s, 2 s, 3 s od okamžiku vrhu, c) urči do jaké výšky těleso vystoupilo. Odpověď zdůvodni. 2 POHYBY TĚLES V TÍHOVÉM POLI ZEMĚ VOLNÝ PÁD Pád puštěného tělesa z určité výšky. Trajektorie pohybu je přímka. Rychlost se vypočítá: Dráha se vypočítá: POHYBY TĚLES V TÍHOVÉM POLI ZEMĚ VRH ŠIKMÝ VZHŮRU Skládá se ze dvou pohybů. Nahoru koná těleso přímočarý pohyb s počáteční rychlostí v0 4) Mechanika tuhého tělesa. 5) Kapaliny a plyny, základy termodynamiky. 6) Kmitání a vlnění. 7) Test. NÁPLŇ LABORATORNÍCH ÚLOH. 1) Moment setrvačnosti. 2) Měření délky zvukových vln ve vzduchu. 3) Modul elasticity. 4) Kinematika a dynamika těles. 5) Šikmý vrh. 6) Kmitání kyvadla. Náhradní úloha 7) Určení bodu varu a. Vrh šikmý je pohyb tělesa v homogenním gravitačním poli, při kterém počáteční rychlost svírá s horizontem nenulový elevační úhel. Pokud vrh probíhá ve vakuu, pohybuje se těleso po parabole, ve vzduchu (tzn. s nezanedbatelným odporem vzduchu) po tzv. balistické křivce Složené pohyby 3. Svislý vrh vzhůru 4. Cvičení Udělíme-li tělesu v homogenním tíhovém poli počáteční rychlost v0, koná pohyb složený ze dvou pohybů: z rovnoměrného přímočarého pohybu ve směru rychlosti v0 . z volného pádu ve směru tíhového zrychlení g. Výsledný pohyb se nazývá vrh tělesa

Potřebujete poradit? +420 732 370 44 26) Motory raketoplánů: 30.04.2011: Dotaz: Proč fungují motory raketoplánu i ve vzduchoprázdnu? (David Siegert) Odpověď: Motory raketoplánů fungují na principu fyzikálního jevu, který znáte pod názvem 3. Newtonův pohybový zákon, zákon akce a reakce. Jak si můžete vyzkoušet, působí-li těleso silou na jiné těleso, působí i druhé zmíněné stejně velkou silou na. Vrh tělesa. Prosím, pomůžete mi s výpočtem následujícího příkladu, jak by se počítal? Těleso o hmotnosti 2 kg je vrženo kolmo vzhůru s počáteční rychlostí 10 m/s.Jak daleko vystoupí? Zanedbáme-li odpor vzduchu, a hodnota tíhového zrychlení bude 10ms^-2

Vrh svislý Vrh svislý je pohyb tělesa v gravitačním poli, při kterém počáteční rychlost tělesa má směr svisle vzhůru - proti směru gravitační síly.Kromě gravitační síly nepůsobí na těleso žádná další síla (příp. jsou další síly zanedbatelné).. Vrh svislý je v první fázi (pohyb nahoru) rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb se záporným zrychlením. Vrh vodorovný, trajektorie, rychlost, zrychlení. Nastavte posuvníkem výšku H a počáteční rychlost v 0 Nastavením času na určitou hodnotu získáte souřadnice vrženého tělesa v konkrétním čase. Souřadnice jsou vypočteny podle rovnic x=v 0. t, y=H - (1/2). g. t 2 V levém dolním rohu můžete zapnout běh času. Při zobrazení rychlosti sledujte, že rychlost tělesa lze. vrhU Je složen z rovnomërného pñmo¿arého pohybu ve vodorovném smëru a volného pádU Pokud iei umístíme do kartézské soustavy y=h— souFadnic: Délka vrhU ie: h — 1/2 gt2 Vodorovný vrh vo SOU OS T R AVA RB SOU autoopravárenské, s.r.o. Zengrova 38, 703 00 Ostrava Vítkovice Druhy vrh je s odstupom casu po prvom. Ako teda dojde k stretu telies? Prve bude uz padat nadol, ked stretne druhe, ktore este nedosiahlo najvyssi bod. Dosadte si toto do vzorcov pre zvisly vrh , ktory nie je nic ine, nez rovnomerne spomaleny pohyb s pociatocnou rychlostou (pri lete nahor) a rovnomerne zrychleny pohyb od nuly, pri pade nadol

Gravitační pole | RNDr

Šikmý vrh - pro všechny dělostřelce Onlineschool

5 Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země 1) volný pád 2) vrh svislý vzhůru pohyb je složen ze dvou pohybů: pohyb nahoru rovnoměrně zpomalený přímočarý pohyb dolů volný pád v 0 počáteční rychlost h maximální výška vrhu v = 0 m/s v 0 = g t h t h doba výstupu 2s = v 0 · 2v 0 / g - ½ g v 0 /g 2. Svislý vrh: Rovnoměrně zpožděný pohyb: 2 9,81 s m Pohyb tělesa potom můžeme zkoumat jako pohyb hmotného bodu. 3.1 Pohybové zákony Základní zákony dynamiky přesně vyjádřil anglický fyzik Isaac Newton na základě zkušeností svých předchůdců, italského fyzika Galileia Galileiho, holandského vědce Christiana. Vrh svislý, vodorovný a šikmý. Mechanika tuhého tělesa: moment síly, moment setrvačnosti, tě žiště tělesa, rovnvážná poloha tělesa, kinetická energie rotujícího tělesa. Mechanika kapalin a plynů: tlak, tlaková síla, hydrostatický tlak, hmotnostní průtok, tlaková energie, Archimédův zákon, rovnice kontinuity. Dopočítej online snadno a rychle rychlost, výšku, čas a tíhové zrychlení volného pádu, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej dvě veličiny a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit různou jednotku a zvolit tak jednotku pro zadání a pro vypočítanou hodnotu. Kalkulačk

Gravitace - Bmedic onlin

Pohyby těles. Volný pád těles. Vrh šikmý vzhůru. Skládání pohybů v přímce. Druhý Newtonův pohybový zákon. Třetí Newtonův pohybový zákon. Vrh svislý vzhůru. Třecí síla. Teplo. Měření součinitele smykového tření. Vrh vodorovný. Zákon zachování mechanické energie 1. Zákon zachování mechanické energie 2. 1.6.4 Svislý vrh Předpoklady: 1126, 1602 Pedagogická poznámka: Obsah odpovídá spíše dv ěma vyu čovacím hodinách. Z hlediska dalších hodin je d ůležité dopo čítat se k příkladu číslo 7. Hodina pat ří mezi ty, které závisí na znalostech z matematiky. Pokud mají žáci problémy kv ůli matematice Pohyb těles - kinematika • Rovnoměrný přímočarý pohyb Dráha je přímo úměrná času, rychlost pohybu je konstantní, zrychlení je nulové: • Vodorovný vrh Těleso se pohybuje svisle dolů volným pádem a vodorovně rovnoměrným přímočarým pohybem. Dráha pohybu ve vákuu je parabola

Vrh svislý vzhůru — Sbírka úlo

mají tělesa, která jsou v silových polích jiných těles v tíhovém poli Země mají tělesa tíhovou E p vrh svislý vzhůru - trajektorie - svislá přímka - okamžitá rychlost v = v 0 - gt - okamžitá výška h = v 0 t - gt 2/ Jednoduchým pohybem v homogením tíhovém poli Země je volný pád. Volný pád je pohyb tělesa ve vakuu s nulovou počáteční rychlostí, jestliže na ně působí jen tíhová síla. Udělíte-li tělesu ve vakuu v homogenním tíhovém poli Země poáteční rychlost v 0, koná složený pohyb zvaný vrh Vrh svislý vzhůru je pohyb tělesa v homogenním gravitačním poli, při kterém je těleso vrženo s počáteční rychlostí svisle vzhůru, tzn. v opačném směru než je směr tíhového zrychlení. Těleso se pohybuje svisle vzhůru rovnoměrně zpomaleně (zrychlení je záporné)

Intenzita gravitačního pole země | nejprve si zopakujte

Šikmý vrh (video) Vrhy těles Khan Academ

Následující pomůcku vymyslel student Martin Pastrňák (ze třídy 00M) při prezentaci domácích experimentů, které se v mých hodinách staly již tradičním opakováním učiva ve druhém ročníku. Student tímto nápadem demonstroval vodorovný vrh tělesa, nicméně pomůcka má širší využití Prezentace také obsahuje simulace pohybů těles, které může uživatel ovlivnit dosazením vlastních vstupních veličin. Multimediální prezentace je určena pro výuku fyziky na střední škole a může být využita při výkladu látky přímo ve třídách s vyučujícím s pomocí projektoru nebo dotykové tabule Pohyby těles v (nadpis)blízkosti povrchu Země - neboli pohyby v homogenním tíhovém poli Země o Přečti si pozorně kapitolu str. 97-101 o Napiš, co je homogenní tíhové pole? (+ obr. 5.6) o Napiš, co je volný pád? (viz str. 30-32, zapiš si vzorečky) o Napiš, co je obecně vrh tělesa Gravitační interakce, gravitační pole • Gravita čním polem nazýváme prostor kolem tělesa, ve kterém se projevuje silové působení gravita ční síly • Gravita ční silou pak nazýváme sílu, kterou se tělesa vzájemn ěpřitahují • Gravitace (gravita ční interakce, viz. druhá přednáška) je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty

Pohyb bodu v centrálním poli sil - Katedra mechaniky

Šikmý vrh. Interaktivní řešení Tato část obsahuje soubor řešených příkladů mechaniky hmotného bodu, tělesa a vázané soustavy těles, který se bude postupně rozšiřovat o další modelové úlohy využívá (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles další materiály k tomuto očekávanému výstupu vrh vodorovný, vrh svislý, vrh šikmý, trajektorie tělesa, kosmická rychlost, geostacionární družice, 2. Keplerův zákon. tělesa v gravitačním poli - šikmý vrh. 2. Poznáte význam polohy, rychlosti a zrychlení jako vektorů v rovině či v prostoru. Dozvíte se, jaký je význam tečného a normálového zrychlení při křivočarém pohybu. 3. Seznámíte se s rovnoměrným pohybem po kružnici a veličinami, které je Nejprve si uvědomíme, o jaký typ pohybu půjde po oddělení tělesa od koule a jak se bude s časem měnit vzdálenost, kterou urazí ve vodorovném a ve svislém směru. Jedná se o vrh šikmý dolů. Ve vodorovném směru jde o rovnoměrný přímočarý pohyb, ve svislém směru o vrh svislý dolů těles, a tudíž působí mezi všemi hmotnými body (na rozdíl od jiných sil). Gravitační síla je . Vodorovný vrh. osa . x - dráha rovnoměrného pohybu. osa . y - výška volného pádu