Home

Chrastice rákosovitá výskyt v ČR

Chrastice rákosovitá je jednou z potenciálních rostlin pro průmyslové využití, a to jako zdroj pro výrobu buničiny (na pevné kartony) nebo zdroj tepelné energie. Spalné teplo sušiny nadzemní části je v průměru 17,5 MJ/kg (přibližné porovnání: palivové dřevo - 14, hnědé uhlí a dřevěné pelety - 17, černé uhlí - 25, topný koks - 27, motorová nafta - 42 MJ/kg) V ČR se vyskytuje hojně od nížin do hor, o něco vzácnější je jen v nejsušších oblastech jižní Moravy. Ekologie: Vlhkomilný druh rostoucí na březích tekoucích i stojatých vod, ve vlhkých příkopech, na vlhkých a mokřadních loukách, v rákosinách či v podrostu vlhkých, především lužních lesů. Masový výskyt v lučních porostech často představuje pokročilejší sukcesní stadia a je důsledkem upuštění obhospodařování těchto biotopů Přítomnost palistů byla excerpována z popisů v Květeně České republiky (díly 1-8; Hejný et al. 1988-1992; Slavík et al. 1995-2004; Štěpánková et al. 2010) a v nejasných případech (především u nepůvodních taxonů) byly popisy konfrontovány s dalšími prameny, zejména s popisy v kompendiích Flora of North America (Flora of North America Editorial Committee 1993), Flora of China (Wu et al. 1994) a Flora of Pakistan (www.tropicos.org/Project/Pakistan)

Chrastice rákosovitá výskyt Spříznění s pavouky se u svilušky chmelové projevuje tím, že je schopna. V letních měsících napomáhá rychlosti jejich rozmnožování vyšší teploty a sucho. Za sucha a tepla se mimořádně rychle rozmnožuje , může mít - generací do roka (chrastice rákosovitá) PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.c

Chrastice rákosovitá - Wikipedi

 1. Chrastice rákosovitá, odborně Phalaris arundinacea, je na první pohled nepříliš zajímavou trávou, která se běžně vyskytuje na vlhkých místech Evropy, severní Ameriky, severní Asie i severní Afriky. Zdání ale klame. Chrastice lidem nabízí široké možnosti využití. Již dlouho se pěstuje jako okrasná rostlina, používá se jako krmivo pro ptáky i pro hospodářská.
 2. Večer nebo za zamračeného počasí tvoří agregace v porostech vyšších trav (chrastice rákosovitá, bezkolenec) nebo v keřích borůvek. Při vyrušení odpočívající motýli buď odlétají, nebo (za nižších teplot) aktivně propadají do porostu pomocí trhavých pohybů, jimiž se odrážejí od vegetace
 3. Chrastice rákosovitá - výskyt v Krkonoších: roztroušeně až hojně v submontánním až montánním stupni, mokřady, nivy vodotečí; druhotně vystupuje podél cest i do vyšších poloh Krkonoš
 4. uje chrastice rákosovitá nebo ostřice Buekova. Často zde potkáváme i rozrazil dlouholistý, který patřík ohroženým druhům naší flóry
 5. Genetická variabilita v populacích chrastice rákosovité. (Phalaris arundinacea L) Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) jako invazní druh . Sergej Usťak, Zdeněk Strašil, Vojtěch Váňa, Roman Honzík. Pěstování chrastice rákosovité Phalaris arundinacea L. pro výrobu bioplynu
 6. VEGETACE Břehové porosty Lužnice se sm ěsí druh ů po říčních rákosin (chrastice rákosovitá - Phalaris arundinacea , rukev obojživelná - Rorippa amphibia , kyprej vrbice - Lythrum salicaria ) a konkuren čně silných druh ů vysokobylinných zárost ů (kop řiva dvoudomá - Urtica dioica

Rozárium Olomouc / r. 2020 Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené podobě, fakultou elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG, provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách

Chrastice rákosovitá. Rostliny - planě rostoucí v ČR. Chrastice rákosovitá. Rumex stenophyllus je v ČR považován za kriticky ohrožený druh (1), jeho výskyt na usazovacích polích cukrovarů je tedy příznivou skutečností z hlediska ochrany přírody. Je otázka, jak dlouho se pojednávaný druh na uvedených lokalitách vyskytuje. Soudě podle přítomnosti u Kojetína, kde je druh pozorován prakticky každoročně po dobu asi 25 let (před tím nebyla lokalita studována), může být také výskyt u ostatních zmíněnýc

Phalaris arundinacea - chrastice rákosovitá Poaceae

 1. Častěji se vyskytují v oblastech neutrálních až bázických hornin - např. v Českém středohoří, Doupovských vrších a v Bílých Karpatech, typický je i jejich výskyt v hluboce zařezaných údolích řek - např. Svratky, Berounky a Moravice. Celkově geobiocenózy řady C zaujímají necelá 2 % území ČR
 2. U tůně roste chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), v tůni samotné roste závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza). Tůň je pozoruhodná výskytem vodního hmyzu a dokladováni jsou zde obojživelníci
 3. V přechodných zónách se objevuje rákos (Phragmites australis), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) nebo ocún jesenní (Colchichum autumnale). Významné postavení zaujímá také chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). V ZCHÚ se dochovala vzácná populace kriticky ohrožené bledule letní (Leucojum aestivum)
 4. Památková rezervace Betlém Hlinsko v Čechách . Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně . Biosferické rezervace . Přírodní rezervace Polom (PR) se NÁVRAT DO OCHRANNÉHO PÁSMA PŘÍRODNÍ REZERVACE POLOM V CHKO ŽELEZNÉ HORY
 5. Počet letních dnů 60 - 70 Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180 Počet mrazových dnů 100 - 110 Počet ledových dnů 30 - 40 Průměrná teplota v lednu (°C) -2 - (-3) Průměrná teplota v červenci (°C) 19 - 20 Průměrná teplota v dubnu (°C) 9 - 10 Průměrná teplota v říjnu (°C) 9 - 10 Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90 Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 300 - 350 Srážkový úhrn v zimním.
 6. Přesto je to rostlina zvláštní, její výskyt v Čechách budí velký zájem napříč obory. Zájem botanických a ochranářských kruhů především proto, že jde o druh velmi vzácný tím, že je striktně vázaný na určitý typ stanovišť. Zájem vodohospodářů proto, že se stojí v centru dění uvažované stavby vodního.

Phalaris arundinacea - chrastice rákosovitá • Pladias

O tom svědčí především následující příklady: kukuřice používaná na produkci bioplynu v Dolním Sasku, slunečnice na bionaftu a ječmen na bioethanol v Castilla y Leon, chrastice rákosovitá pro přímé spalování v elektrárnách v Oulu (Finsko) Oblasti s důlní a energetickou činností, která je u nás soustředěna především do severozápadních Čech, jsou bezesporu ovlivněny výrazným zásahem do krajinného prostředí. Specifickým fenoménem jsou pak složiště elektrárenských popelů a důlní výsypky. Není to problematika jednoduchá, avšak v řadě případů lze tyto obecně negativní dopady poměrně. Zpět na taxon Phalaris arundinacea - chrastice rákosovitá. UKÁZAT INFO. Zařazení v systému << O stupeň zpět - Phalaris - chrastice. druh chrastice rákosovitá. další poznámky Rostliny bledule letní (Leucojum aestivum) Zřejmě jedna z nejbohatších populací v ČR vůbec. §1 Výskyt zejména v okolí starého ramena po levém břehu říčky Šatavy až k Propadlému jezírku (hlavně porosty 238 C13, 238 D4, D6, D7). dřín jarn Plán pé če o PP Černá Desná Strana 6 2. ROZBOR STAVU ZVLÁŠT Ě CHRÁN ĚNÉHO ÚZEMÍ S OHLEDEM NA P ŘEDM ĚT OCHRANY 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů 2.1.1 Geomorfologie a geologie Dle geomorfologického člen ění ČR (DEMEK & MACKOV ČIN 2006) náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy (subprovincie), Krkonošské.

Zahradnictví chládek: Chrastice rákosovitá výsky

Rostliny v budoucí zahradě. 2/3. Chrastice rákosovitá ´STRAWBERRY AND CREAM´ stanoviště sluné-polostín, výška 60-80cm, rychle rostoucí 1. Líbí se mi to více. Přidat soubor. Přidat. Další fotky z alba Rostliny v budoucí zahrad. Při posledním třetím mapování v ČR v letech 2001-2003 (Šťastný et al. 2006) bylo obsazeno už jen 38 % kvadrátů, což znamená silný úbytek, a velikost populace byla odhadnuta na pouhých 500-800 párů, což je alarmující úbytek oproti předchozímu mapování

Co určuje osud výhonů klonální trávy chrastice rákosovité

V jarním aspektu se uplatňují v podrostu typické jarní rostliny jako orsej, česnek medvědí, dymnivky, kyčelnice, sasanky, sněženky, bledule aj., které v průběhu jara postupně mizí, takže je v letním aspektu vůbec nezjistíme, nebo jen ojediněle nalézáme jejich listy Žluťucha jednoduchá (Thalictrum simplex) je nenápadná, i když poměrně vzrostlá, planě rostoucí rostlina považována v České republice za kriticky ohroženou, je jedním ze šesti druhů rodu žluťucha které se v Česku vyskytují. Nový!!: Plod (botanika) a Žluťucha jednoduchá · Vidět víc » Žluťucha leskl

Mapování a ochrana motýlů České republiky: Okáč menší

Phalaris arundinacea var

Video: Bio - Masaryk Universit