Home

Křížení inženýrských sítí

Tabulka 2.3 - Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu (křížení) podzemních sítí, v m, podle ČSN 73 6005 (výběr). Vzdálenosti jsou měřeny od povrchu k povrchu sítí. U souběhu (hodnoty bez závorek) se jedná o vzdálenosti vodorovné, u křížení (hodnoty v závorkách) se jedná o vzdálenosti svislé Křížení inženýrských sítí při projektování v SiteFlow - jak bez námahy mít vše správně? Datum: 15.01.2019 Pokud pracuji na projektu inženýrské sítě, a může to být trubní i kabelová síť, potřebuji, aby se mi místa křížení zobrazovala nejen v situaci, kde se mi kříží trasy těchto sítí, ale také. Křížení inženýrských sítí při projektování v SiteFlow - jak mít bez námahy vše správně? Při práci na projektu inženýrské sítě, ať už trubní nebo kabelové, je potřeba, aby se místa křížení zobrazovala nejen v situaci, kde se trasy těchto sítí kříží, ale i v podélném profilu. Místo křížení se při.

Situace a sítě technického vybavení - TZB-inf

Křížení inženýrských sítí při projektování v SiteFlow

3.4.106 Křížení a souběhy inženýrských sítí technické infrastruktury s vodními toky 3.4.107 Křížení a souběhy inženýrských sítí technické infrastruktury s melioračními zařízeními 3.5 Distribuce kapalných paliv 3.5.101 Zabezpečovací pásmo dálkovodu - ropovodu a produktovod Kde vzít další typy čar pro liniová vedení a inženýrské sítě? Tip 6963: Snazší projektování HTU a křížení inženýrských sítí. Tip 12502: Jak přidat nový postprocesor do Inventor CAM (HSM) Tip 11235: Inženýrské sítě a jiný směr v oblouku a v přímé: Tip 8130: Modelování výkopů u kolmo vedených. Před podáním Žádosti o vytýčení je nutné získat stanovisko k provádění stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu (NEPLYN stavby - inženýrské sítě, stavby budov, komunikací, úpravy terénu) nebo stanovisko k projektu PLYNárenské stavby ( plynovodní přípojky, plynovody a jejich přeložky) Při stavbě sítí technického vybavení je nutné dodržovat zásady jejich prostorového uspořádání, např. nejmenší vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu nebo křížení sítí. Ochranná pásma se stanovují z důvodu, aby nedocházelo k jejich poškození při stavebních pracích. Technická mapa inženýrských sítí Při souběhu a křížení inženýrských sítí budou dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v podmínkách příslušných správců a vlastníků sítí a dále budou dodrženy podmínky vyplývající z ČSN 73 6005. V místě stavby dojde ke křížení s plynovodem. Křížení a souběh s těmito sítěmi bude řešen v soulad

Aquion - Křížení inženýrských sítí při projektování v

Se zvyšující se zástavbou narůstá také množství inženýrských sítí v zemi a zvyšuje se proto pravděpodobnost určení chybné polohy hledané sítě. Nároky na kvalitu a přesnost lokalizační techniky výrazně vzrůstají. Obr. 1. Sada Ferrolux S-2 a detail cívky přijímače, Obr. 2 kolektorový podchod / nadchod je variantním provedením kolektoru zajišťujícím křížení inženýrských sítí s komunikacemi, drahami či jinými kolizními místy charakteristické tím, že před a za překážkou, kterou překonávají, mají zpravidla šachtu umožňující dopravu materiálu a přístup (únik) z veřejného prostor 2.9. Křížení inženýrských sítí Na základě podkladů a prohlídce traťového úseku bylo vyznačeno křížení s vedením nízkého napětí. Staničení je vztaženo k novému stavu. Staniení [km] ýíslo přejezdu Zabezpeení Komunikace 57,228 000 P4251 Se světelným zabezpečovacím zařízením bez závor Silnice III.třídy 3691 Při křížení inženýrských sítí je nutno postupovat tak, aby nenastalo vzájemné rušení funkce jednotlivých vedení. DRAŽOVICE - ZKAPACITNĚNÍ VODOJEMU Zadávací dokumentace prosinec 2014 2.2 Technické a uživatelské standardy 7 / 4 Použití funkcí pro křížení inženýrských sítí: Vylepšena byla rovněž funkce Svahovky - v ní je nyní možné rozlišovat násep, zářez či příkop. Dle vaší volby svahovky přizpůsobují svůj vzhled a polohu. Viz použití funkce Svahovky: Optimalizace se dočkal i nástroj na převod civilovských entit do 2D

Civil Tools 2018 - Křížení inženýrských sítí - YouTub

  1. Při návrhu inženýrských sítí je nutné se řídit Vámi citovanou normou ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení, která je závazná díky navazujícím zákonům a vyhláškám. Z těchto důvodů je nutné se jí řídit. Tato norma nicméně umožňuje řešit souběhy a o ve vodorovné rovině tak i.
  2. Jako projektant inženýrských sítí se zabývám tím, jak si usnadnit práci při jejich projektování. Ideálním je stav, kdy práce na projektu mohou probíhat současně editací v situaci a v podélném profilu, při práci pracujeme s digitálním terénem stávajícího anebo zároveň nového povrchu terénu
  3. Rozdlení inženýrských sítí - při křížení (vertikální odstupy) Zájmová pásma podzemních vedení v přidruženém prostoru (ást prostoru v příném řezu místní komunikace - není tvořena vozovkou) Vyhrazené pásmo - pro každý typ sí
  4. 3.4.106 Křížení a souběhy inženýrských sítí technické infrastruktury s vodními toky; 3.4.107 Křížení a souběhy inženýrských sítí technické infrastruktury s melioračními zařízeními; 3.5 Distribuce kapalných paliv (3-5-20210701.pdf, 250 kB, aktualizováno 1.7.2021) AKTUALIZOVÁN

Všechny možné druhy křížení inženýrských sítí na pozemcích silnic II. a III. tříd jsou tabulkově zpracovány a jsou k dispozici na www.ssmsk.cz-silnice-věcná břemena. Který zákon stanovuje sazbu kupní ceny za m2 Vyznačuje způsob křížení inženýrských sítí vzájemně i s ostatními zejména inženýrskými objekty, včetně potřebných ochran. Upřesňuje rozměrové a polohové, popřípadě i výškové vytyčovací údaje. Zpracovává se v měřítku totožném s celkovou situací stavby, do níž se zpravidla promítá přítiskem

bezvýkopová výstavba inženýrských sítí; Není-li uvedeno ve vyjádření správce sítě jinak, postupuje se při křížení sítí a souběhu sítí v souladu s normou ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení no křížení). Dále mimoúrovňové křížení s napojením obce Jeneč. Součástí stavby se staly také vyvolané přeložky inženýrských sítí, ražených štol a dešťových usazovacích nádrží, úpravy vodotečí, nové kanalizace, protihluková opatření, úpravy a přeložky komunikací a vegetační úpravy

křížení inženýrských sítí - Poradna - ČESKÉSTAVBY

Souhlas správce inženýrských sítí. Další cesta zájemce o přípojku vede za správci příslušných inženýrských sítí. Od nich si vyžádá vyjádření a souhlas k technickému řešení. Špatně navržená a následně zrealizovaná přípojka může způsobovat provozovateli potíže a může být zdrojem poruch na síti STROMY A SÍTĚ Limitujícím faktorem pro výsadbu stromů jsou technické prvky inženýrských sítí. Ty najdeme nad zemí (vedení vysokého napětí), i pod zemí (kanalizace, optické kabely, apod.). Tento dokument poskytuje přehledné informace o ochranných pásmech v souvislosti s místy k sázení dřevin

OCHRANNÁ PÁSMA SÍTÍ TECH. VYBAVENÍ ( ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ) Vodovod a kanalizace DN ≤ 500 1,5 Máte možnost zažádat o trasu vedení komunikační sítě ve formátu DGN V.8., Pokud máte následující dokumenty, přiložte je k žádosti: - koordinační situaci stavby se zakreslenou polohou SEK společnosti CETIN a.s., - technickou zprávu, - případně jiné dokumenty související s požadovanými podklad

Projekční podklady a pomůcky - Vzájemné vzdálenosti sítí a

  1. Stanoviska vydávaná společností GasNet s.r.o. se dělí na dvě základní skupiny: Stanovisko k plynárenské stavbě - jde o stanovisko, které ŘEŠÍ přímo plynofikaci stavby (např. samostatná plynovodní přípojky, přeložka, výstavba plynovodu a přípojek). V tomto případě se elektronická žádost na DPO NEPODÁVÁ.Kontaktujte, prosíme, přímo našeho technika.
  2. Někteří správci inženýrských sítí tvrdí, že je norma jen doporučení a chtějí širší ochranná pásma než je zapsáno v normách. K čemu tedy normy jsou? Pro velké společnosti se asi jedná jen o doporučení a pro malé společnosti a občany je to daná věc a nic s tím nezmůžou
  3. Projekt inženýrských sítí. Zjišťujeme, že k zasíťování pozemku potřebujeme samostatný projekt (s čímž jsme původně nějak nepočítali, ha ha). V délce nějakých 100 m (až k domu) budeme tahat elektriku, vodu, odpady, internet. Plyn jsme vyloučili nejen z důvodu vysokých nákladů, ale i jisté bezpečnosti
  4. Sací bagr MTS využití pro hloubení, výkopech a transportu odsátím suchých i mokrých materiálů ze ztížených prostorových poměrů, křížení inženýrských sítí a při havarijních situacích

- přehlednou situaci v měřítku 1:500 (případně 1:1000) včetně zákresu přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu- půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky- podélný profil kanalizační přípojk Vedení inženýrských sítí . se v zastavěném území a v zastavitelných plochách umisťují přednostně v podzemních trasách, je-li to možné. U dočasných staveb a zařízení staveniště lze v odůvodněných případech umístit připojení na sítě technické infrastruktury nad terén jako stavby dočasné. (4 objektů a inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu • půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky a zakreslení revizních kanalizačních šachet, čistících kusů a případných ostatních objektů (zpětné klapky, odlučovače, lapače apod.

PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY minimální vzdálenosti křížení a

Připojení inženýrských sítí k pozemku. Ahoj, vím, že to sem asi tak úplně tématicky nepatří, ale určitě je zde spousta maminek, která řešila bydlení a tak to zkusím tady. Máte prosím někdo zkušenosti s cenou přípojek inženýrských sítí komponenty optických sítí katalog OFA s.r.o. Sezemická 2872/10, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Další informace na:, www.ofacom.cz pasivní sítě aktivní prvky služby Lokátor markerů, kabelů a potrubí Dynatel 2550-iD Vylepšený lokátor pro lokalizaci kabelů, podzemních kovových inženýrských sítí a marker kabelovodů, podchodů pod komunikacemi, při křížení inženýrských sítí a dalších podobných aplikacích. Vymezovací prvky lze užít pro PE a PVC chráničky s vnějším průměrem 110 mm. Prvky se vyrábí ve třech konfiguracích, pro 4, 6 a 8 trubek. Pro kapacitnější a vícevrstvá tělesa kabelovodů se jednotlivé vymezovac rozplety inženýrských sítí do různých směrů. Správně navržená technická komora by měla umožnit odbočení/křížení inženýrských sítí mezi kolektory při zajištění normových odstupových vzdáleností, ohybových poloměrů a dalších provozních požadavků na jednotlivá média a samotný provoz kolektoru d) nezasahovat do vozovky komunikací vč. chodníků - případné křížení Inženýrských sítí s komunikacemi realizovat protlakem, překopy vozovky provádět pouze v případě, nelze-li umístění sítí v těchto plochách z technických důvodů řešit protlakem či podvrtem (nutno pře

jiné i možné křížení pozemních komunikací s vedením inženýrských sítí, tak i podélné umístění těchto vedení. Ingerence silničních správních úřadů v těchto situacích je dostatečně zajištěna vydáváním rozhodnutí o zvláštním užívání podle § 25, neboť každá manipulace s jakýmkoliv vedením v těles NÁVRH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ nadstavba pro ZWCAD • automatické vykreslení a označení křížení • každá změna v situaci nebo podélném profilu je vždy reflektována na jedno kliknutí myši do všech potrubí a sítí.

stavby, stavební deník k nahlédnutí, revize, protokoly o kontrolách provedení křížení trasy s ostatními sítěmi dle vyjádření správců inženýrských sítí, předávací protokol dodavatelské firmy. 23. Při umístění a provádění stavby musí stavebník respektovat podmínky z níže uvedených vyjádření a stanovisek a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí. Minimální úhel křížení bude 45°, místo křížení a souběhu bude před záhozem zkontrolováno našimi provozními pracovníky vodovodů a kanalizací a o této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku, případně vytvořen samostatn 77 A 174/2020-211. ČESKÁ REPUBLIKA. ROZSUDEK. JMÉNEM REPUBLIKY. Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jaroslava Škopka a soudců JUDr. Veroniky Burianové a Mgr. Jana Šmakala ve věci. žalobkyně: L. M. S. zastoupena JUDr. Miroslavem Muchnou, advokátem umožnit odbočení/křížení inženýrských sítí mezi kolektory při za-jištění normových odstupových vzdáleností, ohybových poloměrů a dalších provozních požadavků na jednotlivá média a samotný provoz kolektoru. Technické komory jsou největšími objekty na kolektorov provozovatelé inženýrských sítí, včetně správce SSZ. Druh kabelů - pro stavbu jsou navrženy celoplastové kabely typ u CYKY-J, které vyhovují danému prostoru, prostředí a provoznímu napětí v souladu s ČSN 332000-5-52. Prostorové uspořádání, křížení a souběhy jsou navrženy v souladu s ČSN 73 600

Video: Odborná stavební poradna: Inženýrské sítě,studny, ČOV

inženýrských sítí je optimalizováno s ohledem na geodetické zaměření oblasti. Před realizací je nutno Ve výkresu koordinační situace jsou veškeré stavební objekty zaneseny zjednodušeně. Rozmístění objektů, Při křížení budou sítě uloženy do ochranných konstrukcí do vzdálenosti cca 1m od průsečíku Při křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi nutno dodržet normu prostorového uspořádání sítí technického vybavení ČSN 736005. V ochranném pásmu od zařízení a inženýrských sítí musí být práce prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální opatrností. Každé poškození j

SO 03.2: V rámci návrhu suché nádrže dle vyjádření správce inženýrských sítí dochází ke křížení radioreleového paprsku v místě zátopy. Dle sdělení vlastníka pozemků se v místě navrhované hráze opatření SO-03.2 nachází optický kabel křížení a souběhy vedení inženýrských sítí s komunikacemi a vodními toky, zatížení mostů a prostorové uspořádání sítí dle platné a závazné ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, v normové hloubce s dostatečným minimálním krytím. 6.2

podzemních inženýrských sítí a vedení podle podmínek vyjádření jejich správců a vlastníků a to vše před zahájením prací na staveništi. Po ukončení prací na dotčených inženýrských sítích a včetně uvedení hloubky uložení a hloubky míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi, bude vždy geodetem. 7. Před započetím výkopových prací zajistí investor stavby vytýčení všech inženýrských sítí jejich správci. Při křížení nebo souběhu bude postupovat v souladu s požadavky těchto správců. Dodržení prací v ochranných pásmech vedení technické infrastruktury bude odsouhlasen Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Vyřešení způsobu provedení křížení a souběhů uvažovaných inženýrských sítí s plynárenským. Křížení a souběhy inženýrských sítí budou řešeny v souladu s podmínkami správců sítí a s příslušnými předpisy, způsob provedení bude předem projednán s jejich vlastníky nebo jejich správci a před zásypem těchto míst budou protokolárně předány, případně bude umožněna vlastníkovi.

Civil Tools - rozšiřující bonus nástroje CS+ pro Autodesk

proveden řízeným protlakem s pokládkou chrániček HDPE průměr 160mm a 125mm. Při křížení ostatních inženýrských sítí budou kabely uloženy v kabelovém žlabu s poklopem např. KZ 10, nebo v chráničkách HDPE prům. 110mm. Pro spojování metalických kabelů budou použity kabelové spojky XAGA 500 Kabelové komory ZEKAN (obr. 1) se instalují při stavbě kabelovodů jako přístupová místa kabelových tras v místech křížení a odbočení, jsou využívány k instalaci dalších prvků inženýrských sítí a ke kontrole kabelů Do vyhledávače si zadejte křížení inženýrských sítí, vyjedou Vám obrázky, jaké mají mít odstupy. Septik umístit mimo ochranné pásmo NN, což bývá 1m od osy vedení na každou stranu. Nebo se dohodnout s majitelem NN, jestli by nepovolil bližší vzdálenost. Zobrazit reakce (1) Odpovědě

inženýrských sítí Vyhledávání konkrétního potrubí, kabelu nebo markeru v čím dál větším množství podzemních sítí a jejich křížení se stává stále složitějším. Zkreslení magnetického pole způsobené rozdílnými typy půdy a blízkostí stále většího počtu ostatních sítí způsobují Známá křížení jsou nakreslena v podélném profilu plynovodu. Není jasné výškové uložení některých inženýrských sítí. Při realizaci budou vždy nasondována jednotlivé křížené sítě před budováním daného úseku a podle skutečné zjištěné hloubky této sítě bude případně upraven podélný profil kanalizace Celý měsíc také řešíme problém s dešťovou kanalizací, kterou obec disponuje, ale kvůli křížení trubek se na ni nemůžeme nijak napojit. Projekt inženýrských sítí. Zjišťujeme, že k zasíťování pozemku potřebujeme samostatný projekt (s čímž jsme původně nějak nepočítali, ha ha)..

umístění inženýrských sítí v místě křížení či v souběhu; půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky; podélný profil kanalizační přípojky; kladečské schéma kanalizační přípojky a vnitřní kanalizac Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí (dle ČSN 73 6005): Druh inženýrských sítí Vzdálenost od kanalizační sítě a přípojky (m Stavba ČOV a inženýrské sítě. Zdravím, chystám se na stavbu ČOV, mám již vyjádření o existenci inženýrských sítí od ČEZu (kabely NN), Veřejného osvětlení a Vodovodu. Čistička bude umístěná cca 1,5 metru od vodovodu a následně jsou dále kabely NN a osvětlení přes které bude až do kanalizace vedeno odtokové. v zájmovém území jsou trasy stávajících inženýrských sítí, poloha železničních tratí Hulín-Holešov a samo-zřejmě i další stávající překážky, jako jsou vodoteče, silnice, polní cesty a ostatní inženýrské sítě. Z těchto uvedených podmínek a požadavků a na základě kori

Přípojky sítí na pozemku - jak je zřídit a kudy je vést

pŘi kŘÍŽenÍ inŽenÝrskÝch sÍtÍ je nutnÉ dodrŽovat pŘi zemnÍch pracÍch ochrannÉ pÁsmo a provÁdĚt vÝkopy ruČnĚ a s lehkÝm ruČnÍm nÁŘadÍm a b 177/4 zastavĚnÁ plocha novÉ pŘÍstavby hŘbitova 1 270,0 m2 zastavĚnÁ plocha stÁvajÍcÍho hŘbitova 1 324,0 m2. Barvy inženýrských sítí. Doporučené barvy inženýrských sítí. Tip 6963: Snazší projektování HTU a křížení inženýrských sítí. Tip 9853: Kde vzít další typy čar pro liniová vedení a inženýrské sítě? Tip 11235: Inženýrské sítě a jiný směr v oblouku a v přímé: Tip 8130: Modelování výkopů u kolmo. objektů a inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky podélný profil vodovodní přípojky kladečské schéma vodovodní přípojky a vnitřního vodovodu výkres umístění vodoměrné sestav 8. Výkopové práce v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí a v místech křížení budou prováděny runě, v ochranných pásmech inženýrských sítí nebudou umisťovány případné objekty zařízení staveniště, skládky materiálu. 9

Vyjádření správce sítě ke stavební činnosti - VODÁRENSKÁ

přehlednou situaci v měřítku 1:500 (případně 1:1000) včetně zákresu přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojk V tomto křížení se předpokládá křížení většího množství inženýrských sítí. Výkopy pro sítě a tryskovou injektáž budou ochráněny. g. Pokud to bude technologicky možné, bude naší snahou dokončené úseky, kde proběhnou zkoušky mobilního hrazení, otevřít pro alespoň částečný provoz

<br> 6) Křížení a souběh vedení budou provedeny v souladu s příslušnými předpisy.Budou dodržena ochranná pásma ze zákona a podmínky jednotlivých vlastníků (správců) inženýrských sítí pro práci v ochranných pásmech.Těsné souběhy a křížení v otevřené rýze budou geodeticky zaměřeny <.> 6) Křížení a souběh vedení budou provedeny v souladu s příslušnými předpisy. Budou dodržena ochranná pásma ze zákona a podmínky jednotlivých vlastníků (správců) inženýrských sítí pro práci v ochranných pásmech. Těsné souběhy a křížení v otevřené rýze budou geodeticky zaměřeny přehlednou situaci v měřítku 1:500 (případně 1:1000) včetně zákresu přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu, půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky a zakreslení revizních kanalizačních šachet, čistících kusů a.

Civil Tools 2018 - Křížení inženýrských sítí - CAD Fóru

inženýrských sítí pro práci v ochranných pásmech. Těsné souběhy a křížení v otevřené rýze budou geodeticky zaměřeny. 10) Před zakrytím podzemních zařízení a zahrnutím rýhy budou správci (vlastníci) stávajících inženýrských sítí vyzváni ke kontrole kabelového lože a o kontrole bude proveden zápis d provádění bude v místech křížení inženýrských sítí. V prostoru stavby se nachází plynovod, vodovod, telefonní kabely i vedení NN . Projektant upozorňuje, že poloha všech inženýrských sítí je pouze informativní a před zahájením zemních prací je nutno, aby investor zajistil vytyčení všech podzemníc Před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen zjistit si existenci podzemních inženýrských sítí všech správců. V místech případných křížení s technickými sítěmi jiných správců budou dodrženy jimi předem stanovené podmínky a ochranná pásma dle zákonných norem

Nebezpečnou křižovatku v centru Hevlína nahradí kruhovýÚprava toku Třebovka, Dlouhá Třebová – Hylváty – SMP CZPetra Líbalová: realizace obchvatu u Panenského TýnceFotogalerie | Projekční společnost | Everest TradingPřípojky | VODÁRNA PLZEŇ aO nás | Projekční společnost | Everest Trading

mocnost cca 1,5) a zásypy inženýrských sítí, kdy se jedná v převážné většině o středně konsolidované navážky charakteru jílovitých a jílovito-písčitých zemin se štěrky, štěrkopísků, písků, stavební sutě a podobně. Mocnosti asfaltové vrstvy ve vozovkách a na zpevněných plochách se pohybují v rozmez Při vzájemném křížení inženýrských sítí požadujeme všechny inženýrské sítě, uložené nad sítěmi AGCZ zabezpečit chráničkami. Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo kjejích poškození. Inženýrské sítě A výškopisné a polohopisné zaměřování trasy inženýrských sítí, a to již před zásypem prováděného díla. Tato skutečnost, včetně uvedení hloubky uložení a hloubky míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude vždy geodetem stvrzena zápisem do stavebního deníku, zakreslen