Home

Žádost o náhradní termín přijímacích zkoušek 2 lf

Žádost o náhradní termín (1 formulář) zadost-o-nahradni-termin. Žádost o vyřazení z promoce Žádost o vykonání státní doktorské zkoušky Žádost o vyloučení ze zveřejnění LF UK Praha Kateřinská 32 121 08 Praha 2. IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Žádost o náhradní termín se nepřikládá k přihlášce, podává se až poté, kdy uchazeč obdrží pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky. O vyřízení žádosti bude uchazeč vyrozuměn prostřednictvím informačního systému, v němž bude v případě vyhovění žádosti uvedeno nové datum konání zkoušky Náhradní termín přijímacích zkoušek se bude konat 3.7.2020. V případě, že se uchazeči nemohou dostavit na řádný termín z důvodu posunu maturitních zkoušek, pošlou elektronicky žádost o náhradní termín. Žádost je k dispozici u elektronické přihlášky ke studiu na naší fakultu Náhradní termín přijímací zkoušky Žádost o náhradní termín lze podat přímo z aplikace přihlášky až poté, kdy jsou konkrétní data zkoušek zveřejněna a uchazeči obdrží prostřednictvím SIS pozvánku k přijímací zkoušce. Zkoušku v náhradním termínu je možné povolit, pokud s

Termín konání přijímacích zkoušek: 10.-11. 6. 2000 pro bakalářské studium 12.-14. 6. 2000 pro magisterské studium: Administrativní poplatek: 500,- Kč, bankovní spojení - Komerční banka Praha 6 - Pohořelec, č.ú. 37530021/0100, KS 379, VS 00/01 převod. pošta 225 07 Praha 19 Termín přijímací zkoušky. 15. června 2021 (pro oba programy) Náhradní termín (je přidělen pouze zcela výjimečně v odůvodněných závažných případech) Minimální předpokládaný počet přijímaných. Všeobecné lékařství: Zubní lékařství: 340 . 45. Administrativní poplatek. 820,- K

Žádost o náhradní termín - 1

Náhradní termín přijímací zkoušky fakulta nevypisuje. Výsledky přijímacích zkoušek konaných ve dnech 8.6. 2021 a 9.6.2021. Žádost o vypsání výběrového řízení či přijetí do pracovního poměru na LF UP (.doc) Žádost o zahájení habilitačního řízen. LF UK, odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky, Kateřinská 32, Praha 2). Řádné termíny přijímacích pohovorů jsou stanoveny na období od 1. 6. do 31. 8. 2021. Náhradní termíny přijímacích pohovorů se konají nejméně 5 dní a nejpozději 40 dní po konání řádného termínu Náhradní termín přijímacích zkoušek: 23. 6. 2021 až 30. 6. 2021. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky musí být podána a doložena příslušným potvrzením nejpozději do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Modifikovat přijímací zkoušku lze jen na základě včas podané žádosti informace ke konání přijímacích zkoušek Opatření děkana č. 6/2021 - Pravidla pro průběh přijímací zkoušky na LF UK v Plzni pro AR 2021/2022. náhradní termín 2. 7. 2021. Soubory ke stažení: Podmínky přijímacího řízení (155.06kB) 9. duben 2018 4425 bur. Přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky Informace pro uchazeče o studium na LF OU. Termíny přijímacích zkoušek Talentové zkoušky: 24. duben 2019. Tělesná výchova: 24. duben 2019 (náhradní termín pouze na žádost a z důvodu kolize s termínem maturitní zkoušky)

Řádný termín přijímacích zkoušek ČJ ((nelékařské obory Bc. a NMgr.) 16. 6. 2020 - Řádný termín přijímacích zkoušek ČJ (Všeobecné a Zubní lékařství) přijímací komise - děkan - rozhodnutí o stanovení bodové hranice pro přijet Lékařská fakulta v Hradci Králové je nejstarší vysoká škola ve východních Čechách. Byla založena jako první z lékařských fakult ihned po druhé světové válce a stala se součástí Univerzity Karlovy, nejstarší univerzity ve střední Evropě Žádost o bodovou bonifikaci dodejte vedoucí Studijního oddělení LF MU do 28. 2. 2022, v případě kumulace dostatečného množství bodů, můžete být přijati bez přijímacích zkoušek. Body z žádostí o bonifikaci doložených po tomto datu, nejdéle však do 31. 5

Pokud uchazečům koliduje řádný termín přijímacích zkoušek s maturitou, umožňujeme jim na naší fakultě po předchozí žádosti využít náhradní termín, říká mluvčí 2. LF UK Tereza Kůstková Další náhradní termín se nepřipouští. Můžu si požádat o modifikaci přijímací zkoušky? Ano, týká se uchazečů se speciálními potřebami. Je třeba k elektronické přihlášce přiložit naskenovanou žádost s lékařským potvrzením či potvrzením z poradny nejpozději do 28. 2. 2021

Důvodem k podání žádosti o náhradní termín je kolize termínů maturitních zkoušek s termíny přijímacích zkoušek na 3. LF UK. Přílohou žádosti je originál potvrzení ze střední školy. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu Zrovna 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (2. LF UK) s náhradním termínem v případě kolizí s maturitami počítá. Pokud uchazečům koliduje řádný termín přijímacích zkoušek s maturitou, umožňujeme jim na naší fakultě po předchozí žádosti využít náhradní termín, říká mluvčí 2 Podmínky přijímacího řízení k bakalářskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2021/2022 - zkrácená verze se změnami platnými od 15. 4. 2021 Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 28. února 2021

Studijní program. řádný termín. datum, hod. náhradní termín. místo konání přijímacích pohovorů. Biologie a patologie buňky. 17.6.2021. 1.7.202 Všechny potřebné informace o konání přijímacích zkoušek Vám budou doručeny v pozvánce. Kromě toho je možné se přihlásit na stránkách Přihláška ke studiu MU do své přihlášky a tam pod odkazem Informace k přijímacímu řízení najít informace o čase a místě konání přijímací zkoušky. Zároveň tam je ve. - Všechny potřebné informace o konání přijímacích zkoušek jsou doručeny každému uchazeči v pozvánce. Kromě toho je možné se přihlásit na stránkách Přihláška ke studiu MU do své přihlášky a tam pod odkazem Informace k přijímacímu řízení , najít informace o čase a místě konání přijímací zkoušky Na přijímačkách si ověříme vaše znalosti fyziky a matematiky. Více o přijímačkách. 12. červen 2020 Náhradní termín přijímacích zkoušek Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 1. do 4. prosince 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce

Žádost o upuštění od přijímací zkoušky je nutné podat do 28.2.2021. 5. Mé dosavadní studijní výsledky jsou výborné, jsem úspěšná/ý i v mimoškolní činnosti - splňuji předpoklady pro přijetí bez přijímacího řízení 2. ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující (pracovní) den, typicky 1. 3. Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené s termínem splatnosti 1. 3., resp. následující pracovní den po 28. 2. Poplatek je však nutné uhradit nejpozději 1. 3. typicky v dopoledních hodinách, aby měl termín splatnosti 1

Termín přijímacích zkoušek - lfp

  1. Řádný termín přijímacích zkoušek duben - červen 2021 Náhradní termín do 16. 06. 2021 * priority při zápisu předmětů 1. den absolventské ročníky Bc., Mgr. a NMgr. oborů 2. den Mgr. ostatní a 1. ročník NMgr. 3. den Bc. ostatní (LF, FSS, FU) 4. den Bc. ostatní (FF, PdF, PřF) 5. den Bez omezení Vysvětlivk
  2. LF UK, přijímacím řízení, studiu, ale třeba i o studentském životě, které přednesou děkan Martin Vokurka a proděkanka pro přijímací řízení Jana Doušková. Své zkušenosti předá uchazečům také student medicíny Marek Havrda. Termíny přijímacích zkoušek na 1. LF UK: Přihlášky ke studiu: elektronicky do 28.
  3. Náhradní termín lze filtrovat a tisknout dle položky Náhradní termín - 1. zkouška až Náhradní termín Při hodnocení výsledku přijímacích zkoušek pomocí percentilu se hodnoty Zkouška1 - Zkouška4 počítají z Body1 - Body4, pokud se nejedna o zkoušku řešenou jako SCIO test. Pouze pro LF HK
  4. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí být podána ke každému studijnímu programu zvlášť. Součástí žádosti je vyplněná žádost a úředně ověřené kopie vysvědčení nebo školou potvrzený katalogový list. Obojí je nutné zaslat doporučeně do 28. 2. 2021 na adresu studijního oddělení nebo donést na.

Náhradní termín přijímací zkoušky Žádost o náhradní termín lze podat přímo z aplikace přihlášky až poté, kdy jsou konkrétní data zkoušek zveřejněna a uchazeči obdrží prostřednictvím SIS pozvánku k přijímací zkoušce. Zkoušku v náhradním termínu je možné povolit, pokud s Žádost se podává nejdříve poté, co uchazeč obdrží pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky. Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do jednoho týdne ode dne konání zkoušky v řádné 22.-23. června 2020 - náhradní termín přijímacích zkoušek Všeobecného lékařstv Z výhod studia na 2.LF bych jmenoval nový (otevřený teprve minulý rok 2019) anatomický ústav s dobrým zázemím, funkčním designem a vybavením jako je několik ultrazvuků a virtuální pitevní stůl s 3D modely V pátek 5. června startují na naší fakultě přijímačky do studijních programů v češtině. Kvůli opatřením souvisejícím s koronavirem se některé věci změnily (viz zde). Pokud budete mít v důsledku toho jakýkoli problém, neváhejte kontaktovat studijní oddělení, kde vám pomůžou najít řešení

Žádost o náhradní termín lze podat přímo z aplikace přihlášky až poté, kdy jsou konkrétní data zkoušek zveřejněna a uchazeči obdrží prostřednictvím SIS pozvánku k přijímací zkoušce.. Zkoušku v náhradním termínu je možné povolit, pokud se nemůžete zkoušky zúčastnit v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením musí uchazeč doručit na studijní oddělení fakulty do tří pracovních dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek. V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty talentové přijímací zkoušky, které nedokončil nebo přerušil Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí být podána ke každému studijnímu programu zvlášť. Náhradní termín vám může udělit děkan z doložených závažných zdravotních důvodů uchazeče nebo doložením pozvánky na přijímací řízení na jinou lékařskou fakultu. Termíny přijímacích zkoušek.

Výsledky přijímacího řízení - náhradní termín. 63-41-M/02, Obchodní akademie (pdf, 84 kB) 78-42-M/02, Ekonomické lyceum (pdf, 84 kB) 72-41-M/01, Informační služby (pdf, 89 kB) Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v 1. kole přijímacího řízení a v náhradním termínu - pro náhradní termín zkoušek zručnosti (obor AZT) budou výsledky uveřejněny 4.6.2021 po 16. hod - platí pouze pro ty uchazeče, kteří konali pouze náhradní termín zkoušky zručnosti Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) a zkoušek zručnosti (ZZ) pro uchazeče o studium na naší střední škole 2. osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické. Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách se uskutečňuje podle § 93 až § 95 školského zákona a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb. Termín, obsah a formu přijímací zkoušky, pokud se koná, stanoví ředitel školy Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu OU Formulář je ve formátu *.doc. 0,18 M Pojďte studovat k nám na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity do Brna! Vybavíme vás veškerými potřebnými znalostmi, abyste po studiu mohli nastoupit na dráhu lékaře či zubaře a dále se specializovat, rozvíjet.

Informace o přijímacím řízení 2

Náhradní termín se nevypisuje. Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky Děkan LF MU může bez vykonání přijímacích zkoušek přijmout maximálně 150 studentů pro obor Všeobecné lékařství a 30 pro obor Zubní lékařství Všeobecné lékařství - posun přijímacích zkoušek na 19. - 23. 6. 2020, v případě kolize s maturitní zkouškou máte možnost požádat o náhradní termín přijímací zkoušky v termínu 1. 7

Písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií je třeba zaslat na adresu Studijní oddělení PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno, nejpozději do 28. 2 Lékařská fakulta (LF) Ostravské univerzity (OU) je jednou z šesti fakult této vysoké školy.Vznikla v roce 2010 přeměnou Fakulty. nový náhradní termín bez problémů proběhl 3. 9. 1999; vedení UK iniciovalo policejní vyšetřování, uspořádalo celouniverzitní anketu o přijímacím řízení (v této souvislosti ustanovilo pracovní komisi) a přijalo k celé věci několik zásadních prohlášen

Přijímací řízení - magisterské studium Lékařská fakulta

LF Praha UK - 2. LF.. Uchazeči, kteří skládají maturitní zkoušku až v září a vyhoví podmínkám přijetí na PEF, mohou požádat o mimořádné posunutí náhradního termínu zápisu. Státní přijímací zkoušky na střední - Přijímací zkoušky Faceboo . 2 Přijímací řízení. 2.1 Pozvánka. 2.2 Termíny. 2.3 Samotná. Ze zkušenosti vyučujícího na LF (v Brně) vím, že mnozí jedničkáři by se na lepších gymnáziích počítali spíše mezi repetenty a jejich úspěch u přijímacích zkoušek je mi do jisté míry záhadou, protože systém MU prakticky vylučuje korupci a modelové otázky se vydávají jen v omezeném rozsahu, takže ani hrubá. Žádost o náhradní termín s odůvodněním je nutno doručit elektronickou poštou nejpozději v den konání řádné přijímací zkoušky na e-mail Studijního oddělení FTZ. Doplňovací etapa přijímacích zkoušek je organizována k doplnění kapacity programu, která však může být již naplněna z 1. nebo 2. etapy řádného. O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů dle získaných bodů. Výsledky testů za každý den se zveřejňují na úřední desce fakulty po dvou pracovních dnech od konání zkoušky a jsou k dispozici v internetové aplikaci pro výsledky přijímacích zkoušek. Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 Aktuality_archiv - Fakulta humanitních studií Univerzity Fakult

Informace o přijímacím řízení najdete zde. Termíny: Odevzdání přihlášky - 30. 4. 2020. Termín přijímacích pohovorů - 10. - 11. 6. 202 Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 bude vypsáno dodatečně. 2. V Metodickém materiálu UK doplněném o informace týkající se přijímacího řízení na 2 Řádný termín přijímacích zkoušek duben - červen 2015 Náhradní termín do 19. 06. 2015 Den otevřených dveří na pěti fakultách 16. - 17. 01. 2015 Den otevřených dveří na FU 19. - 23. 01. 2015 16 obsah První dny na univerzitě První dny na univerzitě ti můžou zamotat hlavu Prosincový den otevřených dveří zrušen, náhradní termín ke dni aktualizace článku nebyl k dispozici. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (Angličtina/Němčina pro odbornou praxi): Písemný test 19. - 26. 6. 2021. Dny otevřených dveří 2. 2. a 6. 3. 2021. Obchodně podnikatelská fakulta: Bez přijímací zkoušky. Informace o přijímacím řízení na Lékařskou fakultu OU . Přijímací řízení. Akademický rok 2021/2022 . Při podání více přihlášek mohou u přijímacích zkoušek vzniknout vzájemné termínové kolize, které fakulta nemůže zohledňovat. Náhradní termín přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje Žádost o uznání předmětů a přihlášku ke studiu do vyššího ročníku lze podat kdykoliv v Na 3. stupni podpůrných opatření je úvazek asistenta pedagoga nižší (10 až 30 hodin týdně) a obvykle odpovídá rozsahu školní výuky, na tomto stupni podpůrných opatření ale poradenské zařízení může doporučit ještě.

Úřední deska: Lékařská fakulta U

4.1 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020. 4.2 Termíny maturitních zkoušek. 4.3 Termíny závěrečných zkoušek. 4.4 Termíny konání absolutorií v konzervatoři. 5 . Vyšší odborné vzdělávání. 5.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných. LF V uplynulých pěti letech našli čtenáři akademického bulletinu UK 2. lékařské fakulty v květnovém čísle úvodníky na témata: Lásky čas (1998), Curriculum, Pitbull a Kosovo (1999), Autorství publikace (2000), Není pacient jen soubor dat?.

Termín podání přihlášky: do 28. 2 Šance u přijímacích zkoušek na VŠ 2012, jak vyplnit přihlášku na VŠ nebo VOŠ, jak si vybrat vysokou školu, příprava na přijímací zkoušky a maturitu, prezentace veřejných a Náhradní termín JPZ je 13. 5. a 14. 5.2020 pro řádně omluvené. Programy/Obory. Zájemci o studium na UK si mohou pomocí tlačítka Programy/Obory vyhledat jednotlivé programy/obory, které je možné na Univerzitě Karlově studovat

Přijímací řízení - Univerzita Karlov

Oznámení studijního proděkana - náhradní termín magisterské promoce. Náhradní termín magisterské promoce (původně 21. 4. 2020) byl stanoven na den 8. 7. 2020 v 9:00 hodin ve velké aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1. Pokud Vám termín 8. 7 UK Přírodovědecká fakulta. Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením musí uchazeč doručit na studijní oddělení fakulty do t Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy . José Martího 269/31. 162 52 - Praha 6 - Veleslavín. Česká republika ; Studium: Univerzita Palackého v Olomou Jan Dlask, 12. 2. 2014. Kesäkurssit - essee. Zájemci o letní kurz nechť se dostaví v úterý 18.2. v 15,00 do místnosti 420 (= knihovny), aby si napsali esej, která je podmínkou přihlášky. POZOR - jedná se o jediný termín! Na místě lze také získat podrobnější informace ke kurzům. oddělení finských studií, 12. 2. 201

Video: Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlov

Termíny přijímacích zkoušek / Lékařská fakulta O

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové - cuni

Univerzita nabízí vzdělání ve všech formách, tedy v prezenční. Webové stránky Slezské univerzity v Opavě. 07.12 - Slezská univerzita v Opavě Vítězem Czech Press Photo 2020 je Roman Vondrouš z Institutu tvůrčí fotografie Pedagogická fakulta MU nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek. Omluvy nejsou. Doc. Langer - Stručně informoval o jednání AS UP k rozpočtu dne 15. 4. Rektorem UP byla mj. předložena verze dělení dotací, kdy pro LF a PřF měl být dělen pouze ukazatel A a K, a to z důvodu nejasné situace kolem nového výzkumného ústavu Catrin (tzv. režim 6 + 2) Přírodovědecká fakulta vás zve na setkání s polárníkem a dobrodruhem Jaroslavem Pavlíčkem. 06.04. 2009. Přírodovědecká fakulta usiluje o vybudování Ústeckého materiálového centra. 01.04. 2009. Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP vyhlašuje na Velký pátek 10. 4. 2009 děkanské volno

Magisterské studium Lékařská fakulta Masarykovy

Časopis pro maturanty a studenty 3. ročníků. Obsahuje články, které vysoké školy přijímají ještě přihlášky, kde berou bez přijímacích zkoušek, dny otevřených dveří, jak. Ve dnech 11.-13.3. bude uzavřena i budova školy. Od pondělí 16.3. bude provozní doba školy (recepce a kancelář) zajištěna od 8 do 12 hodin. Pokud potřebujete podat žádost o nahrazení maturitní zkoušky certifikátem nebo získat nějaké potvrzení, můžete to v této době vyřídit. 11.03.2020 - Autor: Martin Horyn