Home

Sloučeniny vodíku

Sloučeniny vodík

 1. Binární sloučeniny vodíku s jinými prvky se nazývají hydridy.Podle uplatňovaného typu vazebné interakce se dělí do čtyř skupin. Obvykle se však paralelně uplatňuje více typů vazby a začlenění konkrétních sloučenin do jednotlivých skupin nemusí být zcela jednoznačné (totéž platí i o dalších binárních sloučeninách - oxidech, sulfidech, halogenidech)
 2. Vodík a jeho sloučeniny, voda Vodík. Ø hydrogenium (z řec. hydór - voda, gennao - tvořím), el. konfigurace 1s 1, nejmenší hmotnost a nejmenší poloměr, devátý nejrozšířenější prvek na Zemi. Ø jsou známy tři izotopy vodíku, lišící se počtem neutronů v jádře: 1 H lehký vodík (protium), 2 H (D) těžký vodík (deuterium), 3 H (T) radioaktivní tritiu
 3. Obrázky, zvuky či videa k tématu Sloučeniny vodíku na Wikimedia Commons; Podkategorie. Zobrazuje se 7 podkategorií z celkového počtu 7 podkategorií v této kategorii
 4. S řadou prvků vodík netvoří binární sloučeniny, tyto prvky s velice nízkou afinitou k vodíku jsou v periodické tabulce někdy označovány jako vodíková mezera. Mezi typické prvky vodíkové mezery patří např. mangan, železo, kobalt, stříbro a zlato

Iontové hydridy. Iontové hydridy jsou sloučeniny vodíku s prvky I.A a II.A skupiny a některými dalšími prvky. Kvůli vyšší elektronegativitě vodíku má vodík v těchto sloučeninách oxidační číslo I- a ve vzorci se nachází na pravé straně.. Název se skládá ze dvou slov - Sloučeniny (Oxidy): - oxidační číslo -II - oxidy přechodných prvků jsou barevné - připravují se přímým slučováním prvků nebo reakcí prvků s vodní párou - oxidy iontové, molekulové, polymerní - kyselinotvorné, zásadotvorné, amfoterní - Peroxid vodíku H 2 O 2 - polární rozpouštědlo, v bezvodém stavu výbušn

Sloučeniny->HYDRIDY - jsou to všechny dvoupvkové sloučeniny vodíku s různými prvky kovové hydridy - vznikají s přechodnými i vnitřně přechodnými kovy - jsou vodivé, pevné ale křehké iontové hydridy - vznikají s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin - při jejich reakci s vodou vzniká vodík - pevné látky a mají. Sloučeniny kyslíku a vodíku . Oxidy. Charakteristika Kyslík v oxidech má oxidační číslo -II; Pouze v difluoridu kyslíku OF 2 má oxidační číslo II; Dvouprvkové sloučeniny kyslíku s elektropozitivnějším prvkem. Oxidy přechodných prvků jsou barevné, např. Cr 2 O 3 je zelený. Připravují se přímým slučováním.

Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku.Mohou obsahovat i atomy dalších prvků, především vodíku, kyslíku, dusíku, síry, fosforu a jiných. Výčet známých organických sloučenin a jejich vlastností je pravidelně registrován v Beilsteinově databázi. Mezi organické sloučeniny se nepočítají. Pracovní list - Organické sloučeniny - řešení. Vylušti dle legendy křížovku související s pojmy z organické chemie. Tajenku tvoří název organických látek, které ve své molekule obsahují pouze atomy uhlíku a vodíku. 1 U H L Í K 2. C Y K L O H E X A N 3 A L K A. N Y 4. P O L Y M E R A C E 5. K R A K O V Á N Í 6. H O Ř.

Vodík a jeho sloučeniny, vod

Sloučeniny tvoří nejčastěji s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin. Vznikají odtržením jednoho atomu vodíku z molekuly peroxidu vodíku H 2 O 2 . Z tohoto důvodu mají ve svých sloučeninách oxidační číslo I-, avšak nezapomeňme na to, že toto oxidační číslo má celá hydrogenperoxidová funkční skupina Vodík - shrnutí. Vodík je bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu.Je mnohem lehčí než vzduch, proto se využívá k plnění meteorologických balonů.. Vodíku je hořlavý.Hořením vodíku (slučováním vodíku s kyslíkem) se uvolňuje velké množství tepla. Toto teplo můžeme využít ke svařování a řezání kovů, k pohonu raketových motorů nebo automobilu Jsou to dvouprvkové sloučeniny halogenů- F,Cl, Br, I a jiných prvků, oxidační číslo halogenů je -I. Halogenovodíky - dvouprvkové sloučeniny halogenu a vodíku HF- fluorovodík HCl - chlorovodík HBr- bromovodík HI- jodovodík Chlorid sodný - bezbarvá krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě → kuch

CH9 – Uhlovodíky

binární sloučeniny vodíku iontové (solné) hydridy: sloučeniny vodíku s alkalickými kovy (s1 prvky) a kovy alkalických zemin (s2 prvky) iontová vazba = vysoké b. tání, reagují s vodou (vz. vodík), pevné látky; používají se jako mimořádně silná redukční činidl Sloučeniny * Reakce vodíku s kyslíkem se nazývá hoření a jejím produktem je voda, H 2 O. Další sloučeninou těchto prvků je peroxid vodíku H 2 O 2, látka se silnými oxidačními účinky. * S dusíkem tvoří čpavek neboli amoniak, NH 3, a hydrazin, N 2 H 4. * Atom vodíku je složkou každé kyseliny

U binárních sloučenin vodíku (s výjimkou hydridů kovů) se v malé míře uvádějí zaužívané triviální názvy, např. H 2 O voda, NH 3 amoniak, N 2 H 4 hydrazin. Sloučeniny vodíku s kovy I. A a II. A podskupiny jsou hydridy. Příklady: hydrid lithný LiH, hydrid vápenatý CaH 2. Názvy binárních sloučenin vodíku s prvky III. Sloučeniny vodíku HYDRIDY. Vodík tvoří hydridy - dvouprvkové sloučeniny s nějakým prvkem. Iontové hydridy jsou sloučeniny vodíku s alkalickým kovem nebo kovem alkalických zemin. Vodík v nich má oxidační číslo -I. Jsou to pevné látky s vysokou teplotou tání, silná redukční činidla a když zreagují s vodou, vznikne.

Kategorie:Sloučeniny vodíku - Wikipedi

známy sloučeniny vodíku se všemi prvky (s výjimkou vzácných plynů). Nejdůležitější sloučeninou vodíku je voda, dále amoniak, kyseliny sírová, hydroxid sodný atd. Mezi sloučeniny vodíku patří velké množství organických sloučenin. Vodík je jedním z biogenních prvků Vodík (chemická značka H, latinsky Hydrogenium) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.Má široké praktické využití jako zdroj energie, redukční činidlo v chemické syntéze nebo metalurgii a také jako náplň meteorologických a pouťových balonů a do 30. let 20. století i vzducholodí Pracovní list obsahuje křížovku, v jejíž legendě se vyskytují pojmy související s organickou chemií. Tajenku tvoří název organických látek, které ve své molekule obsahují pouze atomy uhlíku a vodíku. Žáci mohou pracovat jednotlivě, nebo ve skupině. Je přiloženo autorské řešení

Vodík, chemický prvek H, popis a vlastnost

 1. (např. hydrid sodný NaH, hydrid vápenatý CaH 2) - jsou pevné látky s vysokou teplotou tání, v iontové krystalové struktuře mají hydridové aniony H - a při elektrolýze jejich tavenin se vodík vylučuje na anodě. Při reakci s vodou vzniká vodík
 2. Sloučeniny jsou elektricky neutrální. Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven nule. 31_Halogenidy dvouprvkové sloučeniny halogenu (F, l, r, I) s dalším prvkem oxidační číslo halogenu je -I Názvosloví - je postup jak odvodit z názvu sloučeniny její chemický vzorec a naopak (ze vzorce její název). oxidačn
 3. Dvouprvkové sloučeniny vodíku se nazývají hydridy: 1, S elektropozitivnějšími prvky tvoří iontové hydridy - s prvky -vodík oxidační číslo -I - pevné látky s vysokou teplotou tání, silná redukční činidla 2, S elektronegativními prvky tvoří hydridy s kovalentními vazbami - p prvk
 4. . Obsahují hydridový anion H -, je v nich iontová vazba. Jsou to pevné látky s vysokým bodem tání. Reagují s vodou: NaH + H 2 O → H 2 + NaOH. H - + H 2 O → H 2 + OH -. Kovalentní hydridy jsou sloučeniny vodíku s Be, Mg a p 1 - p 5.

Po shoření vodíku je na stěnách zkumavky patrná sražená vodní pára. Sloučeniny vodíku (hydridy - rozdělení a jejich reakce s vodou) všechny reakce vodíku - redoxní; Hydridy. Iontové: I. a II. A, H-I, CaH 2, pevné skupenství, vysoká teplota tání, rozpustnost ve vodě, vznik hydroxidu a vodíku Sloučeniny vodíku s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin (např. hydrid sodný NaH, hydrid vápenatý CaH. 2) - jsou pevné látky s vysokou teplotou tání, v iontové krystalové struktuře mají hydridové aniony H- a při elektrolýze jejich tavenin se vodík vylučuje na anodě. Při reakci s vodou vzniká vodík Iontové hydridy jsou sloučeniny vodíku s nejelektropozitivnějšími kovy (alkalické kovy, kovy alkalických zemin)*. Jsou to reaktivní, termicky málo stabilní, bezbarvé krystalické látky, ve kterých má vodík oxidační číslo −I. S vodou reagují za vzniku příslušného hydroxidu a vývoje vodíku sloučeniny kyslíku, vodíku - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: sloučeniny kyslíku, vodíku. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac 1 Binární sloučeniny (sloučeniny s vodíkem) Vodík H- - hydridy H- - hydrid hydrid vápenatý CaH 2 III. skupina BH3 - boran B 3-- borid borid titanitý TiB B2H6 - diboran AlH3 - alan IV. skupina CH4 - methan C 4 - - karbid karbid křemičitý SiC 2 C2-- acetylid acetylid vápenatý CaC

Sloučeniny vodíku. H tvoří nejvíce sloučenin; Anorganické - hydridy; hydroxidy, kyseliny, voda (ox. č. I) Organické - uhlovodíky a jejich deriváty; Hydridy = binární sloučeniny vodíku. Iontové; Kovalentní; Kovové; Hydridové komplexy; Iontové hydridy = vodík + alkalický kov nebo kov alkalických zemin (NaH, CaH 2, Binární sloučeniny křemíku a vodíku jsou nasycené chemické sloučeniny s empirickým vzorcem Si x H y . Všechny obsahují čtyřboký křemík a koncové hydridy. Mají pouze jednoduché vazby Si - H a Si - Si. Tyto délky vazeb jsou 146,0 pm pro Si-H vazby a 233 pm na Si-Si vazby Vodík, kyslík a jejich sloučeniny Vodík ve zkumavkách dokážeme tzv. štěkáním (zkumavku překlopíme dnem vzhůru, odstraníme zátku a k hrdlu zkumavky přiložíme zapálenou špejli). Otázky a úkoly (2/2): 1. Napište rovnici probíhající reakce. 2. Vypočítejte, kolik mililitrů vodíku se uvolní při reakci 1 g zinku s. jaké jsou sloučeniny kyslíku a vodíku? Co takhle otevřít učebnici?? A když není učebnice, zkoušela jsi tuto otázku zadat do vyhledavače? Ti napovím, v jedné sloučenině se sprchuješ a pomocí druhé si lidi odbarvují vlasy. Oxidy a hydridy. U otázky nebylo diskutováno. Kolika vázný je uhlík v organických látkách Start studying binární sloučeniny vodíku. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Prvky obsažené v organických sloučeninách se nejprve tzv. mineralizují, což znamená, že se převádějí na anorganické sloučeniny. Uhlík se prokazuje převedením na oxid uhličitý, vodík převedením na vodu. Úkol: Dokažte přítomnost vodíku a uhlíku v organických molekulách. Pomůcky: Zkumavky, odváděcí trubice. a vodíku se nazývá heteroatom (O, S, N, P, X). Organické sloučeniny tvoří příbuzné skupiny, které se vyznačují hlavní funkční skupinou, která podmiňuje jejich základní fyzikální a chemické vlastnosti Vodík shoří, přičemž se ozve charakteristický zvuk. Kromě toho je možno ve zkumavce pozorovat plamen. Po shoření vodíku je na stěnách zkumavky patrná sražená vodní pára. Sloučeniny vodíku (hydridy - rozdělení a jejich reakce s vodou) všechny reakce vodíku - redoxní; Hydridy. Iontové: I. a II

Hydridy - Názvosloví

Sloučeniny vodíku I. Hydridy = sloučeniny prvků I.A a II.A skupiny s vodíkem H-I Všechny tyto sloučeniny jsou iontové a vysoce reaktivní i s vodou, používají se ke vnášení vodíku do molekuly (na redukci). Příklad: hydrid lithný (LiH), hydrid hořečnatý (Mg(H) 2. Sloučeniny - HYDRIDY - dvouprvkové sloučeniny vodíku Iontové - H- s prvky z I,II.A skup. NaH + H 2O -> H2 + NaOH (při jejich reakci s vodou vzniká vodík) Kovalentní p-prvky Kovové - d/f-prvky KYSLÍK: O Z=8, X= 3,5 Charakteristika nejrozšířenější prvek na Zem dvouprvkové sloučeniny halogenu a vodíku, jako všechny dvouprvkové sloučeniny mají zakončení - id - sulfidy, Al2S3 (dvouprvkové sloučeniny síry s kovovým prvkem, ve kterých mají atomy síry oxid.č. -II) - pro tvorbu názvů a vzorců platí stejné pravidlo jako pro oxidy - sulfidy = sirníky (postaru), jako oxidy - kysličník Molekulární vodík, vznikající reakcí zinku s kyselinou chlorovodíkovou, nedokáže zredukovat dichromanové, ani manganistanové anionty - zbarvení roztoků zůstává stejné. Molekulární vodík dokáže ale zredukovat oxid měďnatý na měď (viz. pokus Redukční vlastnosti vodíku ). Atomární vodík, který vzniká reakcí. Použití vodíku - používá se hlavně k výrobě amoniaku NH 3 (výroba dusíkatých hnojiv), chlorovodíku HCl - svařují kovy a kapalný vodík slouží i jako raketové palivo - přepravuje se v ocelových lahvích označených červeným pruhem Sloučeniny vodíku - tvoří nejvíce sloučenin ze všech prvků: anorganické sloučeniny (hydridy, kyseliny, hydroxidy, soli) a.

9. Vodík, Kyslík a Jejich Sloučenin

 1. 1. 5. Podvojné sloučeniny s vodíkem, bezkyslíkaté kyseliny U některých anorganických sloučenin používáme jednoslovné názvy. Jsou to: 1) Některé binární sloučeniny vodíku s nekovy. V názvu se na prvním místě uvádí název elektro-negativnějšího prvku nebo atomové skupiny s koncovkou -o a připojuje se slovo -vodík
 2. Nenasycené sloučeniny:Atomy uhlíku v nenasycených sloučeninách jsou buď sp 2 nebo sp 3 hybridizované (atomy uhlíku, které mají dvojné vazby a trojné vazby). Atomy vodíku na molekulu. Nasycené sloučeniny: Nasycené sloučeniny mají více atomů vodíku na uhlík
 3. Sloučeniny vodíku a kyslíku využití vodíku, je vodík uveden jako palivo budoucnosti, zde je vhodné , aby učitel seznámil žáky smožnostmi a limity jeho využití

Víceprvkové sloučeniny: pentahydrát síranu měďnatého, dusičnan amonný. CuSO 4.5H 2 O, NH 4 NO 3. CHEMICKÝ VZOREC je složení molekul vyjádřené značkami prvků a číslicemi. Molekula kyseliny sírové složená ze 2 atomů vodíku, 1 atomu síry a 4 atomů kyslíku. H 2 SO 4. Molekula amoniaku složená z 1 atomu dusíku a 3. Kapalný vodík se používá jako raketové palivo, ale může být zdrojem energie i pro jiná zařízení. Vodík se přepravuje a uchovává v ocelových lahvích označených červeným pruhem. Sloučeniny H 2 O - voda nejběžnější a nejrozšířenější chemická sloučenina hydridy - binární (dvouprvkové) sloučeniny vodíku Dvouprvkové sloučeniny uhlíku C a vodíku H se nazývají uhlovodíky (po ná-zvech obou zmíněných prvků, obecně CmHn). Jestliže je některý atom vodíku nahrazený atomem jiného chemického prvku, nazývá se pak taková sloučenina jako derivát uhlovodíku. Atom vodíku má elektronovou konfiguraci 1s1, neboť má pouze 1 elektro Deriváty uhlovodíků - organické sloučeniny odvozené od uhlovodíků náhradou jednoho nebo více atomů vodíku atomy jiných prvků nebo skupinami atomů, např. -Cl, -NO 2, -OH. Deriváty uhlovodíků se skládají ze dvou různých částí: jednou je uhlovodíkový zbytek , druhou je charakteristická skupina

Sloučeniny - Gymnázium Che

Mezi sloučeniny vodíku patří. Chemie Vodík a kyslík Oxidy jsou sloučeniny kyslíku a méně elektronegativního prvku. Ty budeš znát například oxid uhličitý, jeden z plynů, který vydechujeme. Sulfidy jsou sloučeniny síry a dalšího prvku. Známý je například sulfid stříbrný, který způsobuje černání stříbra. Halogenidy jsou sloučeniny halogenu a dalšího prvku Nicméně ve své čisté formě je peroxid vodíku velmi stabilní látkou. Pokud koncentrovaný roztok této sloučeniny působí na některé hydroxidy, pak reakce končí tvorbou peroxidů kovů, považovaných za jejich soli. Peroxid vodíku je reaktivní formou kyslíku a jeho zvýšená tvorba v buňce vede k oxidativnímu stresu Sloučeniny vodíku s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin (např. hydrid sodný NaH, hydrid vápenatý CaH. 2) - jsou pevné látky s vysokou teplotou tání, v iontové krystalové struktuře mají hydridové aniony H- a při elektrolýze jejich tavenin se vodík vylučuje na anodě. Při reakci s vodou vzniká vodík negativity (2,50. sloučeniny kyslíku, vodíku - poradna, odpovědi na dotaz Jejich likvidace, zejména vypalování, spotřebovává jimi kdysi vyrobený kyslík a vrací v jejich biomase vázaný oxid uhličitý zpět do atmosféry.Často se tvrdí, že tropické lesy jsou plíce světa . Tento mýtus vznikl v 70. letech, ale byl později vyvrácen d a f-prvky a jejich sloučeniny (35) p-prvky a jejich sloučeniny (107) s-prvky a jejich sloučeniny (33) Vodík a jeho sloučeniny (13) Asynchronní distanční výuka (16) Biochemie (170) Enzymy, vitaminy a hormony (27) Lipidy (27) metabolismus (7) Nukleové kyseliny (47) Proteiny (37) Aminokyseliny (9) Proteiny - ostatní (11) Struktura.

Binární sloučeniny vodíku a jejich deriváty. Názvy sloučenin halogenů s vodíkem se tvoří přidáním zakončení -ovodík k názvu prvku. Do této skupiny ještě řadíme HCN. Pojem kyselina chlorovodíková označuje vodný roztok HCl, nikoliv samotnou sloučeninu HCl. HF fluorovodík HCl chlorovodí sloučeniny odvozené od uhlovodíků náhradou atomů vodíku jiným atomem nebo skupinou atomů. v molekule jsou atomy C, H a jiného prvku (např. O, N, S, P, halogen). Uhlovodíkový zbytek část molekuly uhlovodíku (bez atomu vodíku), obecný symbol -R. Uhlovodík Uhlovodíkový zbytek vzorec název vzorec název CH 4 methan methyl C 2 H Chemické vlastnosti+Sloučeniny: Vodík vytváří 3 izotopy-11H(1p+, 1e-, 0n0)=protium; 12H=deuterium; 13H=tritium. Atomový=singletový H=vodík ve stavu zrodu je velmi reaktivní(není inertní) -je výbušný, ale molekulový H2 reaktivní není Jedná se o organické sloučeniny, u nichž je jeden nebo více atomů vodíku nahrazen charakteristickou funkční skupinou. Přehled základních derivátů. Halogenderiváty - funkční skupiny jsou atomy halogenů (F, Cl, Br, I) Dusíkaté deriváty - funkční skupiny obsahují atom dusíku: Nitrosloučeniny - obsahují nitroskupinu. Jak se nazývají dvouprvkové sloučeniny vodíku a jiných prvků, v nichž má vodík oxidační číslo -I ? Hydroxidy. Halogenovodíky. Hydridy. Jaké oxidační číslo má molekula, v níž je vodík a nekov? (např. HCl) +I-I-II. Jaké oxidační číslo má molekula, v níž je vodík a kov? (např. CaH2)-I +II +

Vodík, kyslík, vzácné plyny a jejich sloučeniny - Maturita

Makroergní sloučeniny. Energie, která se získá přenosem vodíku, se uchovává v makroergních sloučeninách. Z nich se pak energie může uvolňovat jejich hydrolýzou. Obecně se jedná o dost nestabilní sloučeniny, které se stabilizují rozpadem. Právě tímto rozpadem se uvolňuje poměrně velké množství energie Vodík, chemická značka H (lat. Hydrogenium) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.Má široké praktické využití jako zdroj energie, redukční činidlo v chemické syntéze nebo metalurgii a také jako náplň meteorologických a pouťových balonů a do 30. let 20. století i vzducholodí 'vodík' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, slovenštiny a naopak. vodík překlad z češtiny do němčiny - Seznam Slovník vodík: sloučeniny vodíku die Wasserstoffverbindungen - peroxid vodíku. H2O2 → (MnO2) 2 H2O + O2. frakční destilací zkapalněného vzduchu. elektrolýzou vody. Využití. dýchací přístroje. oxidační činidlo. sváření- ve směsi s H nebo s acetylenem. skladuje se v lahvích označených modře. okysličovadlo v raketových motorech. Sloučeniny. bilaterální= dvouprvkové. deriváty uhlovodíků - organické sloučeniny, které mají v molekule kromě atomů uhlíku a vodíku ještě atom nebo atomy jiných prvků. Heterocyklické sloučeniny - atom jiného prvku je přímou součástí cyklu, vyskytuje se zde místo atomu uhlíku

Organická sloučenina - Wikipedi

 1. Hydridy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny vodíku. Oxid jodičný I 2 O 5 je nejstabilnější oxid halogenů, má silné oxidační vlastnosti. Oxid měďný Cu 2 O je červená, ve vodě nerozpustná látka. Lze ho připravit redukcí měďnatých sloučenin organickými látkami. Názvosloví halogenidů
 2. Napíšeme oxidační čísla vodíku a kyslíku HI3PO-II3. Vypočítáme oxidační číslo fosforu . 3 · 1 + x + 3 · (-2) = 0 . x = 3 oxidační číslo fosforu je 3 - itá. Název sloučeniny je kyselina trihydrogenfosforitá. Názvosloví solí. Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů a aniontů kyselin
 3. Hydrydy jsou sloučeniny vodíku. Podle charakteru vazby mezi vodíkem a jiným prvkem rozlišujeme tyto typy hydrydů: Iontové hydrydy ; Obsahují hydrydový anion H-. Jsou tu sloučeniny s s1 a s2 prvky. Jsou to pevné látky s iontovou krystalovou strukturou a vysokým bodem tání. Jsou to silná redukční činidla
 4. Sloučeniny vodíku. Wikipedia. PDF download. download book for $9.99 (free for members) . Author: Wikipedia (That means the book is composed entirely of articles from Wikipedia that we have edited and redesigned into a book format. If you would prefer to read the unedited articles in their old format for free, we have provided a list of the article titles under chapters below
 5. TIENS Pohár zdraví z řady TIENS Pramen zdraví je přístroj, který produkuje volné sloučeniny vodíku (H 2). Pitím vody bohaté na vodík jej přivádíte do těla. Vodík pak cirkuluje organismem, reaguje s volnými kyslíkovými radikály a neutralizuje je

než atomy vodíku. Nevytěsňují z vodných roztoků kyselin vodík, reagují pouze s těmi kyselinami, které mají oxidační účinky. Jsou to kovy ušlechtilé a v Beketově řadě jsou umístěny vpravo za vodí-kem. Záporné standardní elektrodové potenciály mají kovy neušlechtilé, v Beketově řadě leží vlev 0C003Deuterium, těžká voda (oxid deuteria) a jiné sloučeniny deuteria a směsi a roztoky obsahující deuterium, v nichž je izotopický poměr deuteria k vodíku vyšší než 1:5 000. EurLex-2 V reakciji se ena molekula devterija spoji z eno molekulo tritija, pri čemer nastane helijeva molekula in nevtron z veliko kinetično energijo

PPT - Latinsky: HYDROGENIUM Značka: H Skupina: I

Sloučeniny uhlíku a vodíku - RVP

Bezkyslíkaté kyseliny tvoří pouze vodík a další nekovový prvek. Halogenovodíky - sloučeniny vodíku s halogeny.. fluorovodík HF. chlorovodík HCl . bromovodík HBr . jodovodík HI. Vodné roztoky halogenovodíků = halogenovodíkové kyseliny •Dvouprvkové sloučeniny uhlíku a vodíku •Připomeneme: uhlíku schopnost uhlíku tvořit řetězec •Mezi atomy uhlíku jsou •Uhlovodíkům, které mají jen jednoduché vazby, říkáme •Názvy všech alkanů mají koncovku

tvrzení o vodíku s tajenkou - rozhodni, zda jsou uvedená tvrzení o vodíku pravdivá a vybarvi správné odpovědi (ANO - NE) - tajenkou je obecný název jedné sloučeniny vodíku vodík ano ne Nejčastěji se vyskytuje ve sloučeninách. K V Je bezbarvý plyn. Y U Zapáchá po hořkých mandlích. P Některá rezidua ve vodíku negativně ovlivňují zejména membránu palivového článku. To ve svém důsledku snižuje výkon palivového článku a zkracuje jeho životnost. Mezi tyto látky, mimo jiné, patří zejména oxid uhelnatý, sirné sloučeniny, formaldehyd, amoniak, kyselina mravenčí a halogenidy. Maximální koncentraci. Většinou syntetické sloučeniny, zbarvené žlutě až Aminy - deriváty amoniaku, atomy vodíku nahrazeny uhlovodíkovými zbytky R-NH 2 primární aminy R-NH-R sekundární aminy R-N-R terciární aminy Vlastnosti - skupenství závisí na velikosti molekuly - aminy s krátkým řetězcem jso peroxid vodíku H 2 O 2. Jelikož vodík má I, tak kyslík má v peroxidu -I. 1.2.2 Hydroxidy Hydroxidy jsou sloučeniny obsahující kovový kation a skupinu (OH)-1, tzv. hydroxidový anion. Ten má náboj -1, neboť obsahuje jeden O-II a jeden H+. Elektrický náboj získáme jako součet oxidačních čísel v iontu

PPT - NÁZVOSLOVÍ KYSELIN PowerPoint Presentation, free

Ahoj, nemůžu přijít na tenhle příklad: Chemická sloučenina obsahuje v 1 litru 10−4 gramů iontů vodíku. Do 1 litru této sloučeniny se přidá půl litru jiné sloučeniny, která obsahuje 10−3 gramů vodíku na 1 l Nejjednodušší organické sloučeniny jsou sloučeniny uhlíku a vodíku - uhlovodíky. V anorganické chemii jsme používali vzorců stechiometrických, molekulových souhrnných a funkčních. Stechiometrický vzorec udává z jakých prvků v jakém poměru je sloučenina složena

Další sloučeniny kyslíku - Názvosloví

Vodík - shrnut

2) Na Slunci nejsou žádné sloučeniny (vodík a hélium nejsou sloučeniny), pouze prvky a to ještě v podobě jejich jader. Jde samozřejmě o to, že na Slunci je vysoká teplota a veškerá hmota je v plazmatickém stavu a) sloučeniny vodíku s prvky I. a II.A skupiny- HYDRIDY, dvouprvkové sloučeniny, vodík v nich má oxidační číslo -I, dvouslovné názvy (slovo hydrid + přídavné jméno) př.: KH- hydrid draselný, CaH2-hydrid vápenatý. b) sloučeniny vodíku s prvky III., IV. V. a VI.A skupiny- jednoslovné názvy (slovní základ názvu prvku. - binární sloučeniny vodíku s nekovy: název el.neg. prvku + vodík (př. kyanovodík, chlorovodík) → kyseliny: -ová kyselina (př. kyanovodíková kyselina) - hydridy s prvky 3-6 skupiny PSP: lat. kmen názvu + koncovka -an (př. H 2 S sulfan, SiH 4 silan) 4. NÁZVOSLOVI OXOKYSELIN kyselina + název centr. atomu s koncovkou o vodík izotopy chemie sloučeniny uhlíku fosfor kyslík platinové kovy Obsah: 1. Vodík - izotopy, vlastnosti, příprava, výroba, použití. Vazebné vlastnosti 2. Binární sloučeniny vodíku (hydridy) - rozdělení, vlastnosti, příprava, využití. Chemie vodíku, rozdíly a podobnosti sloučenin vodíku, reaktivita a možnosti využití Vodíkové spektrum f = R(1/m 2 -1/n 2) kde n >m m=1 série Lymanova (UV) m=2 série Balmerova (VIZ) m=3 série Paschenova (IR) m=4 série Brackettova (IR) m=5 série Pfundova (IR) Hydrogen emission spectrum lines in the visible range

PPT - Chemický vzorec PowerPoint Presentation, free

Alifatická sloučenina – WikipedieAnthokyany – WikiSkriptaBison latifrons — bison latifrons (also known as the giantPPT - Aldehydy, Ketony PowerPoint Presentation, free

Téměř vždy obsahují i vodík, často kyslík, občas dusík. Organické sloučeniny obsahující halogeny se v přírodě vyskytují ojediněle, spíše jsou připravovány synteticky. V některých organických sloučeninách vyskytujících se v přírodě jsou obsaženy i další prvky Voda je sloučenina, jejíž molekuly se skládají ze dvou atomů vodíku a jednoho kyslíku. Chemický vzorec vody je H2O a chemický název je oxid vodný. Voda vzniká hořením vodíku ve vzduchu. Čistá voda, tj. voda neobsahující žádné rozpuštěné látky, vře při 100°C a tuhne při 0°C Bezkyslíkaté kyseliny obsahují vodík a další nekovový prvek, často halogen. Jejich název je složen z podstatného jména kyselina a přídavného jména. To vznikne z názvu sloučeniny vodíku s nekovovým prvkem připojením zakončení - ová. Např. Slučováním vodíku s fluorem vzniká plynný fluorovodík The klíčový rozdíl mezi binárními a ternárními kyselinami je to binární kyseliny jsou chemické sloučeniny, které se skládají z vodíku jako základní složky, která je navázána na nekov, zatímco ternární kyseliny jsou kyselé sloučeniny obsahující atomy vodíku a kyslíku navázané na jiný prvek, většinou nekov. 1 Analýzou 0,0019 g organické sloučeniny bylo zjištěno, že obsahuje 0,0003 g uhlíku, 0,0008 g síry, 0,0007 g dusíku a 0,0001 g vodíku. Určete empirický vzorec této sloučeniny. Znáte název sloučeniny? (CSN2H4) 13. Určete molekulový vzorec organické sloučeniny, v jejíž molekule hmotnostní poměr C:N:H j První místo mezi nimi patří zaslouženě kyselině sírové, která udivovala již naše předky, nemineme však ani oxid uhličitý, peroxid vodíku, hydroxid vápenatý, síran měďnatý a mnohé další a svými názvy ještě podivnější sloučeniny. V knize nechybějí důležité oxidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy a soli