Home

Vlastnosti živých soustav prezentace

2 základní způsoby rozmnožování živých organismů : POHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ (dva rodičovské organismy) b) NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ (nový jedinec vzniká oddělením části těla jednoho . rodičovského organismu, u rostlin . např.hlízy) DĚDIČNOST . je . předávání vloh z rodičů na potomk Učební materiál je určen pro výklad nové látky o charakteristice živých soustav (obecných vlastnostech organismů). Prezentace je vhodná také pro opakování učiva, případně k samostudiu. Učební materiál umožňuje přehlednější a snadnější způsob vysvětlení učiva ELEMENTÁRNÍ A LÁTKOVÉ SLOŽENÍ ŽIVÝCH SOUSTAV RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. * BIOCHEMIE - věda o chemických procesech v živých organismech. * Elementární složení živých organismů - převaha uhlíku. Uhlík může tvořit 4 stabilní kovalentní vazby (jednoduchou, dvojnou, trojnou) DUM 02 - Názory na vznik a vývoj života na Zemi - Prezentace. DUM 03 - Vlastnosti živých soustav - Pracovní list. DUM 03 - Vlastnosti živých soustav - Prezentace. DUM 04 - Buňka - Pracovní list. DUM 04 - Buňka - Prezentace. DUM 05 - Dělení organismů - Pracovní list. DUM 05 - Dělení organismů - Prezentace

DUMY.CZ Materiál Charakteristika živých sousta

Základem t ěl všech živých organism ů jsou vždy organické látky (sacharidy, bílkoviny, tuky,). Spole čné chemické d ěje Ve všech živých organismech probíhají stejné (nebo skoro stejné) chemické reakce, nap říklad rozklad cukr ů, tvorba bílkovin ap MUŽSKÁ POHLAVNÍ SOUSTAVA Základní informace mezi základní vlastnosti živých organismů patří také schopnost se úspěšně rozmnožovat lidský druh se rozmnožuje pohlavně nový lidský jedinec vzniká tzv. oplozením - splynutím samčí (spermie) a samičí (vajíčko) pohlavní buňky pohlavní buňky vznikají v pohlavních žlázách mužské pohlavní žlázy - varlata ženské pohlavní žlázy - vaječníky Pohlavní buňky nesou pouze polovinu genetické informace. Obecné vlastnosti živých soustav. Život je vázán na existenci živých jedinců. Jedinec (individuum) je živá soustava schopná samostatné existence a reprodukce, neboť vykonává všechny základní životní funkce. Jedinci jsou jak jednobuněčné, tak mnohobuněčné organismy. Živá soustava je i buňka mnohobuněčných organismů, neboť je schopná za určitých. Otázka: Obecné vlastnosti živých soustav Předmět: Biologie Přidal(a): katashi817 OBECNÉ VLASTNOSTI ŽIVÝCH SOUSTAV jsou vlastnosti společné všem organismům a jako celek je odlišují od neživé přírody CHEMICKÉ SLOŽENÍ živá hmota je složena z prvků, jejichž slučováním vznikají složité chemické látky, které jsou základními stavebními jednotkami pro buněčné organely, buňky. OBECNÉ VLASTNOSTI IVÝCH SOUSTAV Autoři: Jana Kučerová ([email protected]) Zdeňka Vlahová ([email protected]) Gymnázium J.G. Mendela, Brno 1998 Maturitní téma č. 1 OBECNÉ VLASTNOSTI ŽIVÝCH SOUSTAV 1) CHEMICKÉ SLOŽENÍ 2) METABOLISMUS 3) ROZMNOŽOVÁNÍ A DĚDIČNOST 4) DRÁŽDIVOST 5) POHYB 6) AUTOREGULACE 7) VÝVOJ ad1) CHEMICKÉ SLOŽENÍ Látkové složení a) organické.

Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1.-2. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání. Vysvětluje význam biologie, vymezuje biologické vědy podle hlavních skupin živých soustav a podle předmětu studovaného v užším rozsahu Obecné vlastnosti živých soustav: složené alespoň z 1 buňky - prokaryotická, eukaryotická přítomnost DNA/ RNA -) dědičnost = přenášení genet. informace na potomky dráždivost = schopnost reagovat na podněty z vnějšího i vnitřního prostředí (udržování homeostázy Za obecné vlastnosti živých soustav můžeme považovat ty, které jsou společné všem živým soustavám. Takovýto komplex vlastností kvalitativně odlišuje živé soustavy od soustav neživých. Úkol: Doplňte seznam vlastností, které jsou dnes považovány za obecné vlastnosti živých soustav Složení živých soustav Publikováno 18.10.2016 18.10.2016 administrator ORGANICKÉ LÁTKY: Proteiny - makromolekulární látky složené z aminokyselin (20 druhů)

Times New Roman Arial Black Arial Wingdings Přetížená síť Základy biologie člověka Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Chemické složení organismu Základní vlastnosti živých organismů Prezentace aplikace PowerPoint Lidské tělo Stavební. Prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu. Možnosti využití: promítání (podklad pro výklad učiva a zápis žáků do sešitu), vytištění, samostudium. VY_32_INOVACE_DL.02 Společné vlastnosti živých soustav Prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu Orgánová soustava neboli orgánový systém je souhrn všech orgánů, které vykonávají v těle stejnou funkci. Například jícen, žaludek, játra a střeva slouží k rozkládání potravy na jednodušší sloučeniny, a proto jsou všechny tyto orgány označovány jako trávicí soustava. Další velice důležité soustavy jsou nervová soustava, oběhová soustava, vylučovací soustava, rozmnožovací soustava, oporná soustava a svalstvo. Seznam článků o jednotlivých.

Základy ekologie Střední průmyslová škola strojnická Olomou

Po kliknutí na se dostaneme na úvodní obrazovku prezentace. Zde je možno kliknout na odkaz Test Test 1. Nejmenším hierarchickým stupn ěm živých organism ů je: • a. tká ň • b. bu ňka • c. atom • d. molekula 2. V ěda zabývající se stavbou a funkcí bu ňky se nazývá: • a. mykologie • b. cytologie • c. dendrologi Chemické složení živých soustav: biogenní prvky, voda a anorganické látky, nízkomolekulární organické látky, vysokomolekulární organické látky, nebuněčné formy živých soustav (viry). Struktura buňky: buňka prokaryotní a eukaryotní, buňka rostlinná a živočišná, stavba prokaryotní buňky, stavba eukaryotní buňky Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí V předmětu Biologie se žáci zabývají studiem vlastností živých soustav, zkoumají struktury slovní prezentaci před publikem dává žákům možnost posilovat sebedůvěru a jejich funkce a vlastnosti jednotlivých typů pletiv 1. cvi čení, strana 4 STÉLKA (THALLUS) = vegetativní t ělo jednobun ěčných / mnohobun ěčných organism ů, které postrádá diferenciovaná pletiva (není rozlišené na orgány , p říp. existuje pouze jejich funk ční obdoba) a zajiš ťuj

živých soustav, které zkoumá - odlišuje živé soustavy od neživých na základě jejich charakteristických vlastností - vysvětlí přínos biologie pro vědu a praxi, zejména pro medicínské obory - jmenuje nejznámější biology a vysvětlí, kterými objevy přispěli k rozvoji biologie - samostatně vytváří textov To znamená, že pochody uvnitř živých soustav jsou v závislosti na vnějším prostředí regulovány systémem zpětných vazeb, popř. jinými mechanismy. vlastnosti živých soustav a vlivy fyzikálních faktorů na živé soustavy Biotickým faktorem je také komensalismus studiem živých soustav. lovk je nedílnou souástí pírody a je na ní existenn závislý. Proto by se ml snažit jí porozum t, pochopit základní pírodní zákony a respektovat je. To vše vyžaduje odpovídající znalosti pírodních jev, organism, jejich vlastností a vztah mezi nimi interaktivní výuková aplikace Můj pracovní sešit vytvořena pro dva přírodovědné předměty - biologii(přírodověda) a zeměpis(geografie). Aplikace pokrývá plný rozsah výuky zeměpisu a biologie na gymnáziu a jiných školách

01. Obecné vlastnosti živých soustav, evoluce, původ a ..

 1. V první části si žáci zopakují a prohloubí tématiku spojenou se vznikem života na Zemi, s vlastnostmi živých soustav a fylogenezí od nejjednodušších organismů až po biologii člověka
 2. prokaryotická buňka eukaryotická buňka organela vlastnosti živých soustav rostlinná buňka živočišná buňka mitóza práce ve skupině frontální výuka práce s pracovním listem tematické prezentace PPT prezentace . Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Dadalova kuchařk
 3. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici
 4. tematické prezentace. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Téma vlastnosti živých soustav rostlinná buňka živočišná buňka mitóza práce ve skupině frontální výuka Odliší živé soustavy od neživých na základě jejich charakteristickýc
 5. obecné vlastnosti živých soustav chemické složení živých soustav stavba prokaryotické a eukaryotické buňky funkce organel dělení buněk - mitóza a meióza, buněčný cyklus přehled hlavních taxonů EV - rozmanitost přírody Ch - význam organ. a anorganických látek v přírodě
 6. Metabolizmus je znakem všech živých soustav, což je souhrn enzymových reakcí, které probíhají uvnitř živých soustav a zajišťují přeměnu látek a energií přijatých soustavou. Nevyužitou energii předávají do okolí v podobě tepla, energii chemickou navázanou ve zplodinách metabolismu
 7. podle základních vlastností živých soustav a jejich vztahu k prostředí Morfologie - zabývá se vnější stavbou těla - barva květů, panašování listů, tvar listů Anatomie - vnitřní stavba těla - stavba orgánů Organologie - studium orgánů, cytologie - studiem buně

Vlastnosti živých soustav Čím se liší živá hmota od hmoty neživé? Liší se v celé řadě aspektů. Kromě virů jsou všechny živé organismy tvořeny buňkami (jednobuněčné, mnohobuněčné). Tělo každého organismu obsahuje bílkoviny a nukleové kyseliny úvod, znaky živých organismů odliší živé soustavy od neživých charakterizuje základní vlastnosti živých organismů charakterizuje organismus jako otevřenou soustavu vznik a vývoj živých soustav porovná významné hypotézy o vzniku a evoluci popíše hlavní evoluční události ve vývoji rostlin a zařadí je d vlastnosti a složení živých soustav Chemie přírodních látek a biochemicky významných látek sacharidy (stavba, funkce, metabolismus) lipidy, složení, rozdělení, funkce mýdla biologie - chemické složení živých soustav, metabolismus Laboratorní práce - důkaz sacharidů Laboratorní práce DUM 03 - Vlastnosti živých soustav - Prezentace. Fotosynteza. rostlinná, živočišná. Eukaryotická bu*ka - Gymnázium a obchodní akademie Chodov. DUM 05 - Dělení organismů - Prezentace Download Report Transcript DUM 05 - Dělení organismů. živých soustav 4 prezentace, videa, skupinové práce ŘÍJEN Živé soustavy Obecná biologie a genetika I.-rozmanitost, projevy života a jeho význam, základní znaky živých soustav: výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce na podněty, typy organismů dle stupně organizace Rozliší základní vlastnosti a projev

složeny živé soustavy základní vlastnosti živých soustav - základní organické molekuly vtěle Ch prvky, organické a anorganické látky (průběžně) porovná významné hypotézy o vzniku a evoluci živých soustav na Zemi dokáže pojmenovat řadu významných osobností biologie, rámcově je zasadí do historie Obecné vlastnosti živých soustav Nebuněčné organismy Cytologie Domény života Biologie prokaryot Biologie protist Biologie rostlin Prezentace a obhajoby seminárních prací 4. ročník Biologie hub Biologie živočichů a člověka Genetika Evoluční biologie Ekologi Obecné vlastnosti živých soustav. Evoluce buněk a organismů. Embryogeneze žívočichů. Fylogeneze člověka. Cytologie. Prokaryotická buňka. Eukaryotické buňky. Vytvoření a naformátování jednoduché prezentace podle požadavků (text, grafický prvek, jednoduchá animace)

- vlnové vlastnosti světla - zpracovávali vlastní prezentace a referáty evoluci živých soustav na Zemi objasní stavbu a funkci strukturních složek a životní projevy prokaryotních a eukaryotních buněk vysvětlí význam diferenciace - práce s odbornou literaturou, referáty, projekty, prezentace (po celý rok) 1. 1. 2. Podmínky života na Zemi rozliší obecné vlastnosti všech živých soustav. rozliší základní podmínky existence živých organismů. vnímá rozdíl mezi organickými a anorganickými látkami, uvede jejich příklad Vlastnosti života (pdf) - přehled biologických oborů, společné vlastnosti všech organismů, významné látky v tělech živých organismů, nukleové kyseliny, biomembrána Buňka (pdf) - stavba prokaryotické a eukaryotické buňky, specifické vlastnosti buňky rostlin, živočichů a hub, osmotické jev

Obecné vlastnosti živých soustav - maturitní otázka (2

odliší živé soustavy od neživých na základě jejich charakteristických vlastností - dokáže používat základní taxonomické jednotky Obecná biologie Biologie a charakteristika života biologické disciplíny vývoj biolog. poznávání obecné vlastnosti živých soustav taxonomie živých soustav základní dělení organism Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie 7 / 39 Kompetence komunikativní Žák si osvojuje odbornou terminologii. Při zpracování a prezentaci odborných referátů neb Obecné vlastnosti organismů (živých soustav) Hierarchie organismů. Základní strukturální typy živých soustav. Tři domény života na Zemi. Systém eukaryot (moderní koncept superskupin) Správné řešení ve formě popisků k obrázkům zapnete/vypnete kliknutím na bublinu v levém dolním rohu každé prezentace

OBECNÉ VLASTNOSTI IVÝCH SOUSTAV - Barviva A Pigment

 1. 1.Biologie a charakteristika života. biologické disciplíny, obecné vlastnosti živých soustav, taxonomie živ.soustav, jedinec, druh, stupně uspořádanosti živ.soustav, rozdíly mezi Ž a N přírodo
 2. charakterizuje základní vlastnosti živých organismů charakterizuje organismus jako otevřenou soustavu charakterizuje viry jako nebuněčné soustavy, popíše jejich stavbu, objasní základní průběh životního cyklu, roztřídí je do systému popíše způsoby šíření virové nákazy, uved
 3. 1. Obecné vlastnosti živých soustav 2. Buňka 3. Fyziologie buňky 4. Cytogenetika 5. Molekulární biologie 6. Genetika na úrovni organismu 7. Prokaryotické organismy, viry a priony 8. Anatomie a morfologie rostlin 9. Fyziologie rostlin 10.Nižší rostliny a houby 11.Vyšší rostliny 12.Prvoci, ploštěnci a hlístice 13.Měkkýši.
 4. Živé soustavy. Vznik eukaryotické buňky. Tři domény života na Zemi. Nebuněčné formy živých soustav (viry, priony). Buněčná teorie, J.E. Purkyně. Buňka - základní jednotka živých systémů, chemické složení buňky, membrány, organely. Prokaryotická a eukaryotická buňka. Rostlinná a živočišná buňka
 5. obecné vlastnosti živých soustav Chemie 1. ročník porovná významné hypotézy o vzniku a evoluci živých soustav na Zemi vysvětlí a porovná různé teorie o vniku a vývoji života na Zemi teorie evoluce Zeměpis, Dějepis 1. ročník objasní stavbu a funkci strukturních složek

Obecné vlastnosti živých soustav - maturitní otázka

soustava frontální výuka kost práce ve skupiněNa modelu a obrázcích popíše kosti a svaly jako součásti opěrné a pohybové soustavy témat Rozezná druhotné pohlavní znaky na kostře Sestaví z kostí kostru ruky, nohy, pánve atd. Pozoruje rentgenové snímky a popíše je Provádí fixaci končetiny a poskytuj Obecné vlastnosti organismů (živých soustav) Obsah je navíc doplněn interaktivními prvky (videa, prezentace) a mnoha rozšiřujícími materiály, které (někdy značně) přesahují úroveň látky střední školy. Nedílnou součástí webu je i sekce věnovaná procvičování, kde je pro studenty připravena nejen řada. Ethery. Charakteristika a názvosloví etherů. Vlastnosti etherů a jejich výroba. Důležití zástupci. Opakování - alkoholy, fenoly, ethery. Karbonylové sloučeniny - Aldehydy, Ketony, Chinony. Charakteristika a rozdělení karbonylových sloučenin. Názvosloví karbonylových sloučenin. Vlastnosti a reakce karbonylových sloučenin Absolventi získají potřebné znalosti pro samostatnou odbornou a výzkumnou práci v oblastech chemické podstaty živých soustav, strukturních a funkčních vlastností jejich složek a povahy jejich vzájemných interakcí. Samostatná pozornost bude věnovaná rovněž rozvoji komunikačních schopností a prezentace včetně. 3. 6. 8. maturitnÍ okruhy z bio ŽivÁ a neŽivÁ paÍroda, obecnÉ vlastnosti ŽivÝch soustav stavba, funkce, typy a rozmnoŽovÁnÍ bunË

Obecné vlastnosti živých soustav - obecné vlastnosti živých soustav; chemické složení živých soustav (biogenní prvky, voda, anorganické látky, nukleové kyseliny, bílkoviny 1) Savčí typ (typ drosophila) Savci, plazi, hmyz, část obojživelníků ♂ - pohlaví XY (heterogamické) ♀ - pohlaví XX (homogamické) O pohlaví. ale také po čet svých živých i neživých pomocník ů. Nejprve ovládl ohe ň, dále si ocho čil četná zví řata, vymyslel kolo, vůz, pluh, písmo a v neposlední řad ě se nau čil po čítat Trávicí soustava referát Trávicí soustava člověka - Wikipedi . Trávicí soustava člověka je orgánová soustava, která zajišťuje příjem potravy, její mechanické a chemické zpracování, vstřebání živin, vyloučení nestrávených a nestravitelných zbytků.Cílem je získání živin z potravy, tedy trávení.Doprovází jej také dočasná zánětlivá reakce a může. Obecné vlastnosti živých soustav - maturitní otázka (2 Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů - D. D.1 Udržet i do budoucna vysokou biodiverzitu druhů živých organismů v hlavním městě Praze; zvláštní pozornost věnovat pak druhům organismů zvláště chráněných podle zákona č. 114/92 Sb., zaznamenaných v tzv Obecné vlastnosti živých soustav - obecné vlastnosti živých soustav; chemické složení živých soustav (biogenní prvky, voda, anorganické látky, nukleové kyseliny DNA 4 biochemie 4 molekulární biologie nukleové kyseliny 4 simulace a modelování 4 Zobrazuji výsledky 1 - 4 z 4 pro vyhledávání ' nukleové kyseliny ' , doba.

Gymnázium Palackého 191/1 Mladá Boleslav. MATURITNÍ TÉMATA Z BIOLOGIE . š. kolní rok 20. 20 - 202. 1. Dějiny biologie, obecné vlastnosti živých soustav, biologické věd Eukaryotní buňka, chromista a prvoci. Pletiva vyšších rostlin a hub . Vegetativní orgány vyšších rostlin (kořen, stonek, list) a stavba těla hub • Vlastnosti látek - normálové napětí, Hookův zákon, povrchové napětí kapaliny, kapilární jevy, součinitel teplotní roztažnosti látek a kapalin, skupenské a měrné skupenské teplo • Vznik a vývoj živých soustav, evoluce • Buňka - stavba a funkce 2) Biologie virů Zpracování a prezentace informací. Prokaryotická buňka prezentace Buňka • Prezentace . Prokaryotická buňka Tvary bakterií Schéma prokaryotické buňky Funkce buněčné stěny Ochrana mechanická Ochrana chemická Udržuje vnitřní prostředí Udržuje tvar Permeabilní (plně propustná) Základní cytoplazma vyplňuje prostor buňky funkce: vytváří prostředí pro metabolické děje, jsou v ní obsaženy organely

OBECNÉ VLASTNOSTI ŽIVÝCH SOUSTAV Snadná škola

Orgánová soustava - Wikipedi

Vznik života Geologická období Vlastnosti živých soustav. DVK. Zadání práce - pravěk Vypracovat prezentaci na téma překližované materiály, kde popíšete jednotlivé druhy a rozdělení překližovaných materiálů, způsoby výroby a použití v dřevozpracujícím průmyslu. Opět odeslat na email do konce dubna Search for videos, audio, pictures and other files Search file Vlastnosti tuků . Třídění tuků Jsou základní složkou buněk všech živých organismů Rostliny si je dovedou vytvořit z minerálních látek Živočichové je musí přijímat potravou bohatou na bílkoviny soustava opěrných vláken, součást nehtů, vlasů, vazů, šlach, kloubů. • základní vlastnosti živých soustav • hierarchické uspořádání živých soustav • jejich závislost na prostředí Biologie (z řec. bíos = život, logos = věda) - věda zabývající se studiem živé přírody - zkoumá strukturu a funkce živých organismů na všech úrovních, jejich vzájemné vztahy i vztah

Obecná biologie (BOT / OBBC) - výukové materiály

Rozmístění otopných těles, jednoduché vykreslení přívodního a zpětného potrubí, automatické vytvoření schémat celé otopné soustavy, podlahové topení atd. To. Kategorie: Biologie Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2 Charakteristika: Rozsáhlá prezentace z oblasti biologie zpracovává základy genetiky.Vymezuje nejprve předmět jejího zájmu a nahlíží do historie disciplíny. Dále přibližuje pojmy a poznatky spjaté s genetikou od pohlavního a nepohlavního rozmnožování a buněčného cyklu. Přednášející: Jaroslav Racek (gar.), Zdeněk Hon Cvičící: Martin Staněk Předmět zajišťuje: katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Anotace: Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základy chemie a biochemie objasňující chemickou strukturu, vlastnosti a reakce látek, které tvoří základ živých organizmů Znaky živých organismů. Pracovní list je určen pro žáky s OMJ 4. třídy ZŠ do předmětu Člověk a jeho svět - Přírodověda. Obsahový cíl: - Žák vyjmenuje základní živé organismy a pozná je podle obrázku (pojmenuje je). - Žák uvede znaky živých organismů. - Žák se orientuje v informacích o živých organismech.

Hledejte: Vlastnosti živých soustav

DUM 03 - Vlastnosti živých soustav - Prezentace. DUM stáhnout - Základní škola Kostelec n. Orl. PPT opakovn-obojivelnci. SKN67-Potok, řeky, rybník - zásobník. potravní vazby. Evoluce obratlovců1small. aerodynamický tvar těla - Základní škola, Třebechovice pod Orebem A. I. Oparin a J. B. S. Haldane-utváření živých soustav na Zemi biotickou cestou. 1929 J. B. S. Haldane popsal p ředpokládané složení prebiotické atmosféry -H2, H 2O, NH 3, CH 4. 1953 S. Miller a H. Urey - pokus s původní atmosférou dopln ěný předpokládanými podmínkami: 80°C, elektrické výboje a UV záření Fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin. Alifatické a monokarboylové karboxylové kyseliny jsou kapalné. T V, T T jsou vysoké, v jejich molekule jsou přítomny vodíkové můstky, a to opět díky silně polární vazbě O-H. Nižší karboxylové kyseliny jsou těkavé, odpařují se, vyšším v tomto brání H můstky. Zbytek karboxylových kyselin jsou krystalické látky

Biotické faktory prostředí prezentace, pro zvláštní

VY_32_INOVACE_CH. 8. 03 - PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ - prezentace Název šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název VM 8. ročník- Člověk a příroda - Chemie periodická soustava prvků Autor VM Gabriela Nápravníková Období vytvoření VM Leden 2012 Anotace Materiál je určen k výkladu pro žáky 8. ročníku učebního předmětu Chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Historie toxikologie 20. století • použitíjedůve válečných konfliktech - I. a II. světová válka -bojové plyny (yperit -1988 Irák‐Kurdové, sarin1995 Tokyo), kyanidy (Cyklon B Periodická soustava prvk ů Rozvoj chemického poznání v 19. stol. ukázal, že n ěkteré prvky vykazují podobné vlastnosti a vytvá řejí tak p řirozené skupiny. Při hledání systematiky prvk ů byla nej čast ěji sledována souvislost mezi atomovou hmotností prvku a jeho fyzikálními a chemickými vlastnostmi Třídění živých organismů- I.část Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938 Název: Škola hrou. Třídění živých organismů 1. část Přírodověda 5.ročník. Živé organismy můžeme třídit různě: •Podle místa naší planety., na kterém žijí a rosto ; DUMY.CZ Materiál PŘVZ - Třídění organism

Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základy chemie a biochemie objasňující chemickou strukturu, vlastnosti a reakce látek, které tvoří základ živých organizmů. Dále je zaměřen na principy látkových a energetických přeměn v organizmech Biomakromolekuly živých soustav Hierarchie organismů - Biomach, výpisky z biologi . 1. biomakromolekuly (bílkovina, DNA) 2. nadmolekulární soustava (ribozom) 3. buněčné organely (mitochondrie, plastidy, jádro) 4. buňka = základní jednotka živých soustav 5. tkáně - živočichové (nervová tkáň), pletiva - rostliny (vodivé pletivo) 6. orgány (mozek, list) 7. orgánové. Maturitní otázka z biologie, která charakterizuje obecné vlastnosti živých organismů. Oběhová a dýchací soustava člověka, imunita Obsáhlá a celistvá otázka z biologie se zaměřuje na strukturu, funkci i onemocnění oběhové a dýchací soustavy člověka a zabývá se rovněž imunitou a procesem jejího navození Bezobratlí živočichové Obecné vlastnosti a rozdělení živých soustav. Proteiny v živých soustavách . Sacharidy v živých soustavách. Lipidy v živých soustavách. Enzymy a biokatalýza. Metabolismus, základní metabolické děje 2. Elementární a látkové složení živých soustav - anorganické látky, nízkomolekulární organické látky, biomakromolekuly. Chemické vlastnosti uhlíku pro stavbu organických sloučenin. Voda jako univerzální rozpouštědlo při metabolických dějích. 3. Bílkoviny (proteiny). Přehled jejich funkcí v organismu

Úvod do biologie - projekt

 1. Továrna na spermie a vajíčka - POHLAVNÍ SOUSTAVA. Publikoval Jakub Holec , Vít Beran. Datum 5.6.2021. Jednou z nejdůležitějších vlastností všech živých organismů je schopnost rozmnožovat se. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava, nebo také pohlavní či reprodukční soustava. Zajišťuje vznik nového jedince a.
 2. utové prezentace, v rámci které uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými experimentálními výsledky. Následně student reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce a odpovídá.
 3. 2. Chemické složení živých soustav - prvky a anorganické látky. 3. Chemické složení živých soustav - organické látky. 4. Biosyntéza nukleových kyselin a proteinů (replikace, transkripce, translace). 5. Fyzikální vlastnosti živých soustav. 6. Nebuněčné živé soustavy. 7. Buněčné živé soustavy. 8. Reprodukce buněk. 9
 4. Přístupnostní navigace. Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu VUT Menu. Život na VUT Submen
 5. Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte
 6. Detail produktu: Ekologie - Databáze výstupů projektů OP V
 7. stůl a živočišná buňka ppt - pilotilidem

DUMY.CZ Materiál Vlastnosti živých sousta

 1. DUM 05 - Dělení organismů - Prezentace slideum
 2. Maturitní zkouška - Gymnázium Kladn
 3. Gymnázium Milady Horákov
 4. Výukový portál COPTel: Všechny kurz
 5. Kurz: Obecná biologi
 6. Disciplíny biologi
 7. Krkonošské gymnázium a SOŠ Krkonošské gymnázium a

Poznávačky organismů - Biomach, výpisky z biologi

 1. maturita Krkonošské gymnázium a SO
 2. Tématické okruhy VFU Brn
 3. Předmět Biologie - gym-nymburk
 4. Autorský tým, o webu - Biomach, výpisky z biologi
 5. ELU