Home

Bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní důvody: Japonsko vyřadí z provozu dva své

Proto Národní bezpečnostní úřad nemůže ani zaručit, že informace uvedené v publikaci jsou ve všech případech správné a v souladu s právními předpisy.V případě jakýchkoliv dotazů v oblasti administrativní bezpečnosti se lze i nadále obracet na Národní bezpečnostní úřad Místní provozní bezpečnostní předpis, systém bezpečné práce, provozní řád, místní řád, zkrátka vnitřní předpis, který upravuje podmínky bezpečnosti práce u zaměstnavatele na základě vyhodnocení rizik. Ačkoliv byl pojem místní provozní bezpečnostní předpis (dále jen MPBP) na BOZPinfo již skloňován ve všech pádech, je stále tématem dotazů našich. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních Studijní materiály pro učební obor elektrikář - slaboproud Základním pravidlem bezpečnostních předpisů je požadavek, aby při provozu nedošlo k ohrožení zdraví osob, zvířat a škodám na majetku Směrnice znamenají předpisy, pravidla nebo také zásady. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci existují tzv. směrnice BOZP, jež mají za úkol v každé firmě nastavit pravidla bezpečné práce, podle kterých by se měl každý pracovník řídit

Právní předpisy - nbu

  1. <P>V souvislosti dodržování bezpečnostních předpisů mám též dotaz.</P> <P>Jak přinutit zaměstnance, aby používaly stanovené OOPP, při nástupu do zaměstnání jsou řádně seznámeni, jaké OOPP a jak a kde musí používat, ale bohužel potom, když jdeme na kontrolu provozu, zjistíme, že někteří tyto nepoužívají, protože i když vědí, že je chrání před.
  2. Místní provozní bezpečnostní předpis, ve zkratce často označován jako MPBP, může být součástí této dokumentace. Tento článek osvětlí, které místní provozní bezpečnostní předpisy musí zaměstnavatel zpracovat povinně, na základě požadavků právních předpisů
  3. Soustavná kontrola bezpečnostních předpisů Kromě výše uvedených skutečností musí zaměstnavatel prokázat, že soustavně kontroloval, zda zaměstnanci bezpečnostní předpisy či pokyny znají a jak je dodržují, a že jejich znalost a dodržování soustavně vyžadoval
  4. ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY •Nařízení EU č. 852/2004o hygieně potravin •Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných •ČSN 56 9606pravidla správné hygienické a výrobní praxe, obecné principy hygien
  5. Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu ČSN 270142. Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel ČSN EN 14043

Video: Místní provozní bezpečnostní předpis BOZPinfo

Vymezení právních předpisů upravujících BOZP mladistvých. Bezpečnost práce mladistvých zaměstnanců je vymezena zejména dvěma hlavními právními předpisy. Jsou jimi: zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v účinném znění; vyhláška č. 180/2015 Sb. , o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným. Ostatní právní předpisy upravující chemické látky (např. o kosmetických přípravcích, detergentech) nebo související právní předpisy (např. o bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků nakládajících s chemickými látkami, o bezpečnosti výrobků, o stavebních výrobcích), které REAC Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka: BOZP) je velice široký interdisciplinární (mezivědní) obor. V současné době neexistuje její oficiální definice. V odborné literatuře můžete nalézt různé definice v závislosti na úhlu pohledu na zajištění bezpečnosti práce, např

Co jsou směrnice BOZP? Pravidla, zásady a předpisy BOZP

Dodržování bezpečnostních předpisů zaměstnanci BOZPinfo

Dobrý den, mohl by prosím někdo poradit, jaké všechny bezpečnostní předpisy bych si měl přečíst pro správnou správu bytového domu jako člen výboru SVJ? V domě je výtah, elektrika, voda, topení a teplá voda z teplárny (plyn není). Děkuji za rady TECHNICKÉ NORMY. kategorie: 20 - OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY. 2007 - Bezpečnostní předpisy. Nabízíme Vám kompletní sortiment technických norem ČSN - platných i přehled již neplatných s uvedením jejich případných náhrad. Potřebné normy ČSN lze vyhledat jednak podle oborového třídění, tak i zadáním čísla normy nebo. Novela vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1.1.2017, takové povinnosti již nestanovuje, a proto vámi uvedené změny, byť k nim došlo v době, kdy bylo povinností je oznamovat, dodatečně neoznamujete. Budu si na NBÚ poprvé žádat. Bezpečnost a předpisy Zde naleznete normy, předpisy a prohlášení pro produkty GARDENA. Označení CE produktů GARDENA Produkty se systémem GARDENA smartSystem mají prohlášení o shodě ES. To zajišťuje, že produkty splňují požadavky směrnic, které se na ně vztahují. Více informací naleznete v dokumentu Prohlášení o. Bezpečnostní předpisy v chemii 2. Základní legislativa ČR pro chemické látky Implementuje mezinárodní dohody uzavřené na úrovni OSN, OECD, ES a EU. - zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích - zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví - zákon 185/2001 Sb. o odpadec

Platnost Technicko-bezpečnostních předpisů Tyto předpisy jsou povinni dodržovat všichni vystavovatelé, montážní firmy a všichni, kdo provádějí jakoukoliv pracovní činnost v areálu Veletrhy Brno, a.s. (dále jen společnost), a jsou závazné pro příslušné odborné útvary společnosti Tato kmenová norma stanoví základní bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních všech druhů a napětí a v jejich blízkosti. Pro činnost nebo pobyt osob bez elektrotechnické kvalifikace v blízkosti elektrického zařízení platí ČSN 34 3080 (viz též čl. 32 a 142) Místní provozně bezpečnostní předpisy Místním provozně bezpečnostním předpisem (zkráceně MPBP) podle § 2 písm. g) nařízení vlády č. 378/2001 Sb. je předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na. Výtahy - současné normy a bezpečnostní předpisy. 10.11.2004. Michal Švásta, oddělení Modernizací. Výtahy Schindler, a. s. Málokdo z nás si dnes dokáže představit vícepodlažní bytový dům, administrativní budovu, obchodní centrum či nemocnici bez dostatečného počtu výtahů s odpovídajícími technickými parametry Bezpečnostní předpisy - Používejte pouze originální palivo pro bio-krby, bio-alkohol nebo denaturovaný 96% ethanol. - V žádném případě nepoužívejte jiné látky pro spalování.- Krb je vyroben pro dekorační účely a není určen pro pravidelné vyhřívání místnosti

Bezpečnostní předpisy pro chemické laboratoře Tyto předpisy jsou výtahem z ČSN 018003 pořízeným podle konkrétních podmínek pracoviště. Většina jejich ustanovení je doslovnou citací této normy. Další doporučující předpisy, přicházející v úvahu pro chemické laboratoře, zahrnují zejména Bezpečnostní předpisy. Ke stažení: Hodnocení rizik bezpečnosti a ochrany zdraví.pdf Metodika školení cizích zhotovitelů.pdf Rizika při používání vozidel a mechanismů v ochranných pásmech elektrických vedení.pptx Ochranná pásma.pdf ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, nař. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nař. vl. č. 312/2005 Sb

Místní provozní bezpečnostní předpis - kdy je nutno jej

Rizika pro bezpečnost práce v restauraci nebo kuchyni. V první řadě je třeba zmínit, že bezpečnost práce v restauraci a kuchyni nemá žádný oficiální soubor bezpečnostních předpisů. Nelze si tedy myslet, že se budete řídit podle nějakého předem zpracovaného vzoru nebo stažené šablony z internetu, ve které bude. dodržování bezpečnostních předpisů pracující osoby samy. -práci pod dozorem - je práce, která se provádí za trvalé přítomnosti osoby, která je pověřena dozorem. Dozor je zároveň odpovědný za dodržování příslušných bezpečnostních předpisů. Podle vzdálenosti od elektrického zařízení na

Nové potravinářské předpisy EU - červenec 2021 (24.8.2021) Informace Ministerstva zemědělství k domácí, tj. nepovolené výrobě lihu v ČR (24.8.2021) Česká republika je oficiálně opět zemí prostou ptačí chřipky (24.8.2021 Malotraktory - bezpečnost a předpisy. 5. 9. 2016. Malotraktory s vozíky jsou velmi rozšířené na českých zahradách, polích, ale také silnicích. Stále častěji se stávají pomocníkem při přepravě dřeva nebo jako levný dopravní prostředek údržby obcí. Problém nastává v případě, kdy je obsluha malotraktoru vyzvána. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PLAMEN/OBLOUK ČSN 050601,050610,050630 Vyhláška - č.87/2000 Sb.podmínky požární bezpečnosti pro svařování Zákon - 471/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví Nařízení vlády 178/2001 - Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců (nv. 441/2004

Právní důsledky porušování bezpečnostních předpi epravo

Bezpečnost práce při provozu zdvihacích zařízení

Bezpečnostní předpisy BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Bezpečnostní předpisy doplňují Školní řád Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Žďáře nad Sázavou a platí pro školní laboratoře technických měření č. dv. 73 a,73b, 74, 75, D18, a popřípadě další prostory Průvodce předpisy a bezpečnostní informace 9 CZ Likvidace starého elektrického a elektronického odpadu (platí pro Evroou unii a další evroé země se samostatnými sběrnými systémy) Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nesmí být likvidován ve směsném odpadu Nežli se tak stane, postupuje se přiměřeně podle dosavadních předpisů. Jiné bezpečnostní orgány. § 15 (1) Působnost jiných úřadů a orgánů v oboru národní bezpečnosti, než které jsou uvedeny v § 1, odst. 1, stanovená dosavadními předpisy, zůstává nedotčena Nedůleľitějąí změny byly provedeny k novému nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent a nově vydaným normám ČSN EN 81-20 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáľ výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a. Právní předpisy na úseku požární ochrany • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, • vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státníh

Bezpečnostní předpisy. ENERG 00 oo eeprnq EvEPYEta ENERGIA . ENE¾EIA ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI XYZ Watt XYZ cm 2010/1062 • 2020 XYZ kWh/annum inc p HE ES PROHLÁŠENí Cislo: 704/000026 My. N.G. ELEKTRO sol. s r.o. Motiëovská Cp. 265, 363 01 Ostrov, Ceská republik Bezpečnost práce a hygiena - základní práva a povinnosti s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Jsou to předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické normy, dopravní předpisy, předpisy o. Bezpečnostní předpisy v chemii Základní legislativa ČR pro chemické látky zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví zákon 185/2001 Sb. o odpadec Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami. Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 - 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 - 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin

Bezpečnostní předpisy. Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a. s. Povolení na práci (SB-GŘ-02) Video-profil společnosti. Výstavba nádrže H13. Čištění nádrže - reportáž ČT Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních) a ČSN 33 2000-1:1995 (Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska). V současnosti jsou příslušná ustanovení obsažena převážně v ČSN EN 50110-1 ed. 2 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních). Na. Vyhodnocujeme bezpečnostní rizika v jednotlivých oblastech bezpečnosti práce. Vypracováváme bezpečnostní předpisy v oblasti BOZP. Školení, která nabízíme: Odborné školení řidičů manipulačních vozíků.

ČSN EN 60445 ed. 2 Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk/stroj, značení a identifikace - Značení svorek zařízení a konců určitých vybraných vodičů, včetně obecných pravidel písmeno-číslicového systému (33 0160) ČSN 33 1310 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrick Bezpečnostní značky - Pokyny první pomoci a pravidla bezpečné práce Značky a tabulky pro BOZP (Bezpečnost a ochrana při práci) Bezpečnostní tabulky, které nabízíme, jsou vyrobeny ze samolepicích fólií - F (samolepka), z plastu P (především formáty A3 a A4) nebo hliníku - AL. K samolepícím tabulkám dodáváme i plastové podklady (standardně v rozměrech A4 a A5) pro. Právní a bezpečnostní předpisy Zákony upravující zacházení s pyrotechnickými výrobky: Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích, o zacházení s nimi a

ČSN 34 3110 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních v pojízdných prostředcích (1969) ČSN 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti (1968 souvisejících bezpečnostních předpisů, jejichž dodržování je nezbytně nutné na všech zdravotnických pracovištích, kde se vyskytují elektrická zařízení. Učební text obsahuje základní požadavky, příkazy a ustanovení českých (ČSN)

Dokumentace BOZP jsou zpracovány tak, aby skutečně sloužily k prevenci vzniku pracovních úrazů a k ochraně bezpečnosti řídících pracovníků. V našem programu najdete všechny dokumenty pohromadě a vždy podle aktuálních znění. Provozní bezpečnostní předpisy, bezpečnostní pokyny, osnovy školení, předepsané záznamy. Práce, která se provádí podle konkrétních pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před jejím zahájení se osoba pověřená dohledem přesvědčí o provedení stanovených bezpečnostních opatření a podle potřeby (charakteru a rizikovosti prováděné práce) během práce občas zkontroluje dodržování předpisů, popřípadě pokynů k zajištění. vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění pozdějších předpis Bezpečnost však musí být zajištěna i při užívání elektrického zařízení. Zde se projevuje vliv lidského faktoru - kvalifikace, odpovědnosti, kázně. Proto musí být dodržována určitá pravidla, která jsou Ti musejí být prokazatelně vyškoleni a pravidelně přezkušováni ze znalosti bezpečnostních předpisů

Tato kmenová norma stanoví základní bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních všech druhů a napětí a v jejich blízkosti. Pro činnost a pobyt osob bez elektrotechnické kvalifikace v blízkosti elektrického zařízení platí ČSN 34 3108. Doplňující předpisy pro obsluhu a práci na elektrických. ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy 1. 3. 2007; Vyhláška č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty - účinnost od 22. 1. 201 Bezpečnostní předpisy; Drážní předpisy; Chráněno: Bezpečnostní předpisy. Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: Heslo: Share Tweet G+ LinkedIn. Skupina. O nás

Údaje o nebezpečnosti látky. Vysoce reaktivní, koncentrace ozonu nad 15 % může explodovat při kontaktu s organickými látkami, zejména silná redukční činidla. Ozon je nestabilní plyn, který se při běžných teplotách rozkládá na kyslík. Při zvýšené teplotě a za přítomnosti některých katalyzátorů jako je vodík. Mohou za to nejen elektromobily a hybridy, ale také bezpečnostní předpisy. Od Jakub Bartek - 31/05/2021. Podělte se na Facebooku. Tweet na Twitteru. tweet; Manuální převodovky z automobilů mizí už dnes, v blízké budoucnosti pravděpodobně zmizí úplně.

Předpisy a normy pro osvětlení v koupelně - jednoduchý

Bezpečnost práce mladistvých zaměstnanců - podrobné info SA

Provozní bezpečnostní předpis pro kuchyně 18.3.2011, Ing. Zaměstnanci jsou povinni uvedené předpisy v potřebném rozsahu respektovat Bezpečnostní předpisy pro chemické laboratoře Tyto předpisy jsou výtahem z ČSN 018003 pořízeným podle konkrétních podmínek pracoviště. Většina jejich ustanovení je doslovnou citací této normy. Další doporučující předpisy, přicházející v úvahu pro che. předpisy kuchyně - Nábytek pro všechny. předpisy kuchyně Na dotaz kotelna místní provozní a bezpečnostní předpisy zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 80 nalezených.. že kromě změn obecně závazných předpisů došlo i k překotnému vývoji v oblasti českých technických norem a to na úrovni procesu harmonizace normativních dokumentů s předpisy CEN,..Odborné prohlídky kotelen a.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Wikipedi

Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.. Přihlásit se. Rovnocennost bezpečnostních předpisů použitých ve třetí zemi je možno uznat v dohodě s touto zemí.. Równoważność przepisów bezpieczeństwa stosowanych w państwie trzecim może być uznana na mocy porozumienia z tym państwem Bolivijské úřady v úterý zadržely šéfa letecké společnosti LaMia v souvislosti s pádem letounu, při němž minulý týden zahynulo 71 lidí, převážně brazilských fotbalistů. Podle bolivijského generálního prokurátora je podezřelý z porušení bezpečnostních předpisů, informovala agentura R S.1 Stabilizace místní komunity a sociálního prostředí (eliminace koncentrace sociálně vyloučených obyvatel v některých domech, rozšíření nabídky rodinných a by Č.j.: MMB/0444241/2021/HED Sp.zn.: O D/MMB/0412001/2021/4 Bude odstraněna stávající dodatková tabulka E 13 s textem 2.-Ó, nově bude instalována dodatková tabulka E 13 s textem 3. £>.Dále bude odstraněno stávající vodorovné značení V 10f Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou

AWT představila lokomotivy vybavené pro provoz v Polsku iPodnebí a počasí - DP-LIFEWAY

246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenc

Právní předpisy týkající se BOZP. Na základě článku 153 Smlouvy o fungování Evroé unie byla přijata celá řada opatření EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Evroé směrnice jsou právně závazné a členské státy je musí provést ve vnitrostátním právu. Evroé směrnice stanovují. Členské státy mohou v zájmu ochrany pracovníků přijímat přísnější pravidla, avšak jejich právní předpisy musí splňovat minimální normy. V důsledku toho se vnitrostátní právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví v Evropě liší bezpečnostní předpisy - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

Bezpečnost práce při svařování - Znalostní systém prevence

2019-02-14: Nová ČSN 27 4002:2018 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů řeší i kontrolu provozuschopnosti evakuačních a požárních výtahů. Uvádí, že v souladu se zákonem o PO (jedná se o požárně bezpečnostní zařízení ) ji mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby nebo technici PO Bezpečnostní značení. Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signalů; Pracovní úrazy a nemoci z povolání. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úraz Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evroé unie 1), upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní.

Zdravotní a bezpečnostní rizika na pracovišti - TZB-infoPohonný propan pro VZV | TOMEGASRezidence RoSa, Praha 8 | Atkins a Langford Development sCERVA | CERVA GROUPGrep červený - Tesco Potraviny

Při všech činnostech dodržovat stanovené technologické a pracovní postupy a bezpečnostní a požární předpisy. Do kanalizačních systémů vypouštět pouze splaškové vody, neobsahující nebezpečné chemické látky, popř. chemické látky v nebezpečné koncentraci Travel Service;SmartWings a jejich přepravní podmínky, váhový limit. Jak postupovat a co vás čeká, když přijedete na letiště (odbavení zavazadla,vstup do celní zóny a následně do letadla). Bezpečnostní pravidla na letišti. Celní a devizové předpisy je seznámení se základními předpisy a nařízeními v elektrotechnice a zásadami poskytování první pomoci. Po prostudování modulu by měl student být schopen zvládnout odbornou terminologii uţívanou v elektrotechnice, znát důleţité předpisy v elektrotechnice a umět zdůvodnit potřebu jejich zavedení Bezpečnostní předpisy 55 7. Hluk 63 8. Katalyzátory 65 9. Palivo 67 10. Podmínky používání pneumatik a osvětlení při rally 68 11. Provoz sportovních vozidel na veřejných komunikacích 69 12. Postup vzniku sportovního automobilu pro sportovní podniky pořádané na veřejných komunikacích. Národní předpisy pro elektrické obvody rozvodu elektrické energie platí až po vstupní svorky vypínačů. Platí pro celý rozvod osvětlení strojovny, prostorů kladek, šachty a prohlubně. ČSN EN 81-2+A3+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtah