Home

Slezskoplatěnická kultura

Slezskoplatěnická kultura - Wikiwan

Slezskoplatěnická kultura je archeologická kultura z pozdní doby bronzové a starší doby železné,[1] konkrétně z první poloviny 1. tisíciletí př. n. l., která se nacházela v severních oblastech dnešní České republiky. Název získala podle naleziště v Platěnicích u Pardubic. Slezská větev je starší, po ní zůstaly zejména hřbitovy, platěnická větev je. slezskoplatěnická kultura [Podle Platěnic u Pardubic], archeologické označení pro vývoj kultury lužické v pozdní době železné (1. polovina 1. tisíciletí př.n.l.) v severních částech českého území. Starší slezská kultura zakládá například v Čechách nové hřbitovy (nový příliv lidu ze Slezska), mladší.

slezskoplatěnická kultura [podle Platěnic u Pardubic], archeol. ozn. pro vývoj kult. lužické v pozdní době železné (l.pol. l.tis. př.n.l.) v sev. částech čs. území. Starší, slezská kult. zakládá např. v Čechách nové hřbitovy (nový příliv lidu ze Slezska), mladší platěnická (importované šperky - harfovitá spona, železné sekery, meče, keramika s plastickou. Slezskoplatěnická kultura. , pokračování vývoje lužické kultury v Čechách a na Moravě v ml. době bronzové a v halštatském období (9. - 6. stol. př. n. l.) Slezskoplatěnická kultura je archeologická kultura z pozdní doby bronzové, konkrétně z první poloviny 1. tisíciletí př. n. l., která se nacházela v severních oblastech dnešní České republiky.Název získala podle naleziště v Platěnicích u Pardubic.Slezská větev je starší, po ní zůstaly zejména hřbitovy, platěnická větev je mladší, disponovala importovanými. Libišany, slezskoplatěnická kultura, sídliště, keramika TITLE Settlement pattern of Silesia-Platěnice culture in Libišany, distr. Pardubice ANNOTATION The core of this thesis is analysis and evaluation of archeological material which was obtained by. Národní památkový ústav; Generální ředitelství; ÚOP v hlavním městě Praze; ÚOP středních Čech v Praze; ÚOP v Českých Budějovicíc

Odborné knihovny a dokumentační fondy ÚOP v Praze - online katalog. Vyhledávání; Pokročilé; Kombinované; Kalendáriu The core of this thesis is analysis and evaluation of archeological material which was obtained by development-led excavation in 2015 from Libišany (parcel n. 840/42, 841/70, 841/9, 841/84 and 841/12). A part of this evaluation is also evaluation of older findings Silesia-Platěnice culture which are stored in the Museum of eastern Bohemia in Hradec Králové Štítarská kultura je archeologická kultura z pozdní doby bronzové, zhruba z let 950-800 př. n. l. Navazuje na knovízskou kulturu.Někdy je štítarská kultura považována za vývojové období knovízské kultury, od které se však v některých rysech liší Starý Bydžov je obec v Královéhradeckém kraji, asi 3 km severozápadně od města Nový Bydžov v okrese Hradec Králové. V obci se vede čilý kulturní život. Každoročně se zde konají taneční zábavy, plesy a bály, které jsou po taktovkou spolků a sdružení ve Starém Bydžově. Jeden z nejvýznamnějších je Hasičský bál, kde se sejde spoustu příznivců.

Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} © 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králov Hromadová B., Nemergut A., Klaric L., Moravcová Ábelová M., Vlačiky M. 2021: Výsledky revízneho výskumu mladopaleolitickej lokality v Moravanoch nad Váhom.

slezskoplatěnická kultura. slezskoplatěnická kultura [podle Platěnic u Pardubic], archeol. ozn. pro vývoj kult. lužické v pozdní době železné Slezský kras. Slezský kras, místní souhrnné ozn. pro krasové jevy v ČR v Severomor. kr. (v čs. části Slezska), např. jeskyně Supíkovická A právě podle pohřebiště v Platěnicích na Pardubicku má své pojmenování i slezskoplatěnická kultura, kterou znají archeologové na celém světě. První objevy na pohřebišti byly uskutečněny na počátku 20. století, kdy zde prováděl vykopávky prof. J. L. Píč z Národního muzea Východočeské muzeum v Pardubicích PhDr. V. Vokolek a PhDr. J. Jílek, Ph.D.: Ve znamení nového kovu - nové poznatky a objevy ze starší doby železné Slezskoplatěnická kultura ve východních Čechách v době železné. Přednášky se konají od 18 hodin v přednáškovém sále Východočeského muzea. Jednorázové vstupné 40,- Kč

Wikizero - Slezskoplatěnická kultur

 1. Akademie věd České republiky, veřejná neuniverzitní výzkumná instituce. Czech Academy of Sciences, public non-university research institution
 2. slezskoplatěnická kultura. gravettien. kultura s kanelovanou keramikou. kultury popelnicových polí.
 3. slezskoplatěnická kultura. gravettien. badenská kultura. kultura s kanelovanou keramikou. kultury popelnicových polí.
 4. kultura slezskoplatěnická. Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} kultura slezskoplatěnická.
 5. Diplomová práce je věnována otázce odrazu sociálních poměrů společnosti slezskoplatěnické kultury především prostřednictvím výpovědí jejího.

slezskoplatěnická kultura - CoJeCo

 1. viz slezskoplatěnická kultura K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz
 2. kultury: 1) Slezskoplatěnická kultura 2) Horákovská kultura 3) Halštatská mohylová kultura 4) Bylanská kultura. nájezdy Skythů z 4ernomoří a od západu pronikání Galů (Keltů) mladší období - laténské - příliv antické kultury do Evropy; pronikání Keltů, u nás kmen Bójů a Volků, na Slovensku kmen Kotin
 3. SZ Čechy, kde si lidé budovali komorové hroby, na S Moravě a ve V Čechách se rozvíjí kultura slezskoplatěnická; Mladší doba železná (400-0) = látenské období, dle keltské základny La Téne (švýc.), v této době železo dostupný materiál pro zbraně i nářad
 4. 7.4.3 Slezskoplatěnická kultura 55-57 7.4.4 Billendorfská kultura 57 7.4.5 Pozdní doba halštatská 57-60 7.5 Nálezy v Trmicích 60.
 5. Slezskoplatěnická kultura byla z těch nejchudších, najednou tu máme krásný nález, který ukazuje spojení s bohatšími formacemi v karpatské oblasti, řekl archeolog Jan Jílek. Nádoba nebyla součástí hrobu nebo sídliště, samotná zakopaná v zemi tak patrně sloužila k votivnímu rituálu
 6. ŠTÍTARSKÁ KULTURA - pozdní bronz - J.Hrala, J.Bouzek, dr.Koutecký, Chytráček - navazuje na knovízskou - vyvíjí se v bylanskou kulturou - S - bohatá, i výšinná - Závist, Levý Hradec - P - velmi málo, většinou žárové, chudé - A - hlavně z depotů, sekery s tulejkou. SLEZSKOPLATĚNICKÁ KULTURA - asi pozdní bron
 7. Tato ves nesla dříve pojmenování Dříč a osídlena byla již v pravěku, což dokazuje řada nálezů z doby kamenné (kultura s lineární keramikou) a z doby bronzové (slezskoplatěnická kultura). Zajímavý byl více informací..

slezskoplatěnická kultura Vševěd

 1. 2) byly dokumentovány především objekty z pozdní doby bronzové (slezskoplatěnická kultura, 9. století př.n.l.) (obr. 3). V sektoru dvě (obr. 4) se můžeme zmínit o zahloubené polozemnici ze 13. století, která byla silně narušena orbou (obr. 5 - v titulku). V posledním sektoru (obr
 2. Do pozdní doby bronzové (štítarská a slezskoplatěnická kultura) byl podle typických zlomků keramických nádob datován také objekt číslo 257/99. Přibližně 130 cm hluboká kruhová sídlištní jáma nám vydala velmi nečekaný nález. V hlíně, která postupně zaplnila k původnímu účelu již nevyužívanou pravěkou.
 3. kultura knovízská a milavečská: SZ, střední a jižní Čechy (Knovíz u Slaného); žárové i kostrové hroby . DOBA ŽELEZNÁ . keramika a tkaní látek, šperky. antropomorfismus = víra v bohy podobné lidem; významná funkce kněží. kultury: slezskoplatěnická, horákovská, halštatská mohylová (jižní Čechy) a bylansk
 4. kultura: HA (popelnicová pole lužická - lužická kultura): -1300 až -1000. kultura: HB (popelnicová pole lužická - slezskoplatěnická starší (slezská)): -1000 až -750. kultura: slovanská: 750 až 800. kompletní datace | časová os
 5. Věteřovská kultura je archeologická kultura závěru starší doby bronzové pojmenovaná podle výšinné lokality u Věteřova v okrese Hodonín, která společně s takzvanou maďarovskou skupinou tvoří tzv. věteřovsko-maďarovskou kulturu. Věteřovská skupina náleží k tzv. protourbánnímu horizontu. Tak označujeme některé středoevroé archeologické kultury závěru.
 6. Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně s použitím uvedených pramenů a literatury. V Plzni, 14. dubna 201

Slezskoplatěnická kultur

Encyklopedie České republiky: Slezskoplatěnická kultur

Vše únětická kultura. Skalice u Smiřic - mísa z popelnicového hrobu + dole keramika z popelnicových hrobů, slezskoplatěnická kultura. Skalice u Smiřic - keramika a bronzové jehlice z popelnicových hrobů, slezskoplatěnická kultura. Skalice u Smiřic - džbánkovitý kotlík z pohřebiště, lužická kultura Datačně jsme velmi rámcově kolem 900 až 600 let před Kristem. Detailní archeologická analýza, která přesné datování určí, bude teprve následovat, říká k nálezu Jan Jílek. Území východních Čech tehdy obývala slezskoplatěnická kultura, která zde sídlila ještě před Kelty Slezskoplatěnická kultura byla z těch nejchudších, najednou tu máme krásný nález, který ukazuje spojení s bohatšími formacemi v karpatské oblasti, řekl archeolog Jan Jílek. Detail výzdoby vědra Foto: Foto: Východočeské muzeum Pardubice. Muzeum nadále bude spolupracovat s maďarskými odborníky, zapojilo se do. Slezskoplatěnická kultura: 514: 515 Těžištěm slezskoplatěnické kolonizace jsou nejúrodnější území Hradecka, Pardubicka a Chrudimska. Během doby (zhruba ve druhém stupni) se již jasně rýsuje ostrá hranice mezi slezskoplatěnickou a bylanskou kulturou. Toto pozoruhodné rozdělení sfér dvou celků s odlišnou kulturou je v. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra archeologie Studijní program - Historické vědy Studijní obor - Archeologie Disertační práce ORNAMENTIKA PRAVĚKÉ KERAMIKY Mgr. Eliška Peterkov

kultura doba fáze datace; HC - HD1 (slezskoplatěnická mladší (platěnická))-750 až -560: HD2 - HD3 (halštatská)-560 až -470: HD2 - 3 - LTA1 (halštatská - pozdní období - časný latén)-470 až -42

Roku 1990 se v místním referendu opět osamostatnily. Pamětihodnosti: Mezi zajímavosti obce patří pseudorománský křížek z r. 1895, dále se na katastru obce nachází pohřebiště z doby halštatské, zv. slezskoplatěnická kultura a lesní převis s výskytem vzácných travin Starší doba bronzová je reprezentována kulturou únětickou Na þeském území se objevují þtyři různé kultury - Bylanská kultura v prostoru středních ýech, Halštatská mohylová v jihozápadních ýechách, Billendorfská kultura v severozápadních echách a kultura slezskoplatěnická ve východních echách V.

slezskoplatěnická kultura Národní památkový ústa

slezskoplatěnická kultura ÚOP v Praz

 1. Někteří badatelé dokonce spojují slezskou kulturu pozdní doby bronzové a platěnickou kulturu doby halštatské pod jeden pojem - kultura slezskoplatěnická. Typickým projevem platěnické kultury je pohřbívání žehem a ukládání ostatků do keramických uren (tzv. popelnic). Jižní Moravu zabrala kultura horákovská
 2. plochy v pravěku (kultura slezskoplatěnická - Novák 2010) a pak kontinuálně od 9. století, kdy zde vzniklo hradiště, vyvíjející se ve významný článek přemyslovské správní soustavy v 11. až 13. století ve východních Čechách. Před rokem 1276 bylo na jeho místě lokováno vrcholn
 3. 2) byly dokumentovány především objekty z pozdní doby bronzové (slezskoplatěnická kultura 9. stol. př. n. l.) (obr. 3). V sektoru dvě lze (obr. 4) zmínit zahloubenou polozemnici ze 13 stol., jež byla silně narušena orbou (obr. 5)
 4. Auf den Gemeindefluren wurde eine Begräbnisstätte aus der Hallstattzeit, die der Schlesisch-Platenitzer Kultur (slezskoplatěnická kultura) zuzuordnen ist, gefunden. Die erste schriftliche Erwähnung von Lány erfolgte 1452 als Besitz des Zisterzienserordens , das Dorf gehört ursprünglich zum Besitz der 1421 zerstörten.

Osídlení: -1300 až -1000 let: popelnicová pole lužická - lužická kultura, -1000 až -750 let: popelnicová pole lužická - slezskoplatěnická starší (slezská) VELMI CENNÁ LOKALITA - PROSÍM CHRAŇME JI! (Panorama Turnovska z Příhrazských skal nad vsí Příhrazy - v pozadí Všeň a Jěštědsko-kozákovský hřeben - příběh - doba bronzová - doba železná - moravský pravěk - Moravský kras - Býčí skála - halštat - lid popelnicových polí - kultura podolská - kultura horákovská - kultura slezskoplatěnická - Illyrové - Veneti - Thrákové - Etruskové - svatyně - věštírna - jeskyně - hradiště Obřany - kult ohně - kanibalismus - rod - kmen - válka - legendy - mýty - pověst kultura slezskoplatěnická, horákovská, mohylová, bylanská . mladší doba železná (laténská) pronikání Keltů (Čechy - kmen Bójů, Morava - kmen Volků, Slovensko kmen Kotinů) vznik nejvyspělejší kultury evroého pravěku, vynikající hutnictví, kovářství, zbraně (kvalita Z pravěkého období jsou nejvýznamněji zastoupeny kultury popelnicových polí (kultura lužická a kultura slezskoplatěnická). Díky výzkumu na keltském oppidu je dobře zastoupeno i období laténské. Podsbírka v současnosti čítá okolo 12 000 inventárních čísel. Nejhojněji zastoupeným artefaktem v podsbírce je keramika a.

Osídlení slezskoplatěnické kultury v obci Libišan

slezskoplatěnická starší (slezská), k. knovízská (štítarská fáze), nynická skupina/k. podolská (1000 - 750 př.n.l.) Není se co divit. Vždyť třeba obec Únětice, podle níž dostala svůj název celá jedna pravěká kultura leží jen asi tři kilometry severovýchodně odtud Bronzový meč s anténkami. Lokalita: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou Období: doba bronzová (kultura slezskoplatěnická) Materiál: kov - bronz Inventární číslo: 111282 Otázka: Patřil tento meč jednomu bojovníkovi, nebo se předával z generace na generaci Mohylová kultura existuje až v době halštatské - tzv. bylanská kultura. Ve střední fázi, po téměř celé Evropě. Doba bronzová je ve střední Evropě vymezena: 2400-1200 př. Kr. 1500-500 př. Kr. 3200-1200 př. Kr. 2000-750 př. Kr. Pro kultury mladší doby bronzové je typická/é Po zániku lužické kultury ji vystřídala příbuzná kultura slezskoplatěnická, která zde ve svém závěrečném období rovněž vybudovala několik osad. Závěr kultury slezskoplatěnické již spadá do staršího úseku doby železné nazvaného podle významné rakouské lokality jako halštatské období /750 - 450 př. Kr./ Kulturní památka. Číslo rejstříku ÚSKP: 20262/6-5023 Pěšice. Masiv Kusé hory rozděluje strmé údolí bezejmenného přítoku Řepnického údolí na dvě nestejně velké části. Menší východní část na svém severním cípu nese pozůstatky dosud nedatovaného hradiště. (kultura slezskoplatěnická) a do raného.

(kultura slezskoplatěnická - Novák 2010) a pak kontinuálně od 9. století, kdy zde vzniklo hra-diště, vyvíjející se ve významný článek přemyslovské správní soustavy v 11. až 13. století ve východních Čechách. Před rokem 1276 bylo na jeho místě lokováno vrcholně středověké město (Frolík-Sigl 1998) kultury slezskoplatěnické. Byl etnicky příbuzný s lidem kultury lužické, a proto zřejmě nedošlo k žádným konfliktům. Kultura slezskoplatěnická dostala své pojmenování podle nálezů v Platěnicích ve sledovaném regionu, kde byla poprvé popsána. Tato kultura je již představitelkou starší doby železné Zjištěné situace a artefakty signalizují osídlení ze střední (mezolit) a pozdní doby kamenné (enolit), ze starší (kultury lužické) i mladší fáze popelnicových polí (kultura slezskoplatěnická), doby latenské (mladší doby železné - keltské), římské (germánské), hradištní (slovanské) a středověku (13. století) Téma se bude týkat východního okruhu popelnicových polí v 8. až 4. století př. K., které zaujímá slezskoplatěnická kultura. Její hranice s bylanskou kulturou jsou sice jasně vymezeny, ale jejich vztahy nebyly nepřátelské. Vstupné: 15,-K Za konec doby železné se považuje období nástupu helenismu a Římského impéria, popř. období raného středověku v severní Evropě.. Výroba železa má své počátky u kmene Chetitů v Malé Asii asi okolo 1500 př. n. l. Od nich se šířila na Balkán a v průběhu 7. - 6.století př. n. l.pronikla i do střední Evropy. Tato doba, nazývaná také doba halštatská, trvala.

Příhrazské skály-Příhrazské skalní město Český ráj

Štítarská kultura - Wikipedi

Někteří badatelé dokonce spojují slezskou kulturu pozdní doby bronzové a platěnickou kulturu doby halštatské pod jeden pojem - kultura slezskoplatěnická. Typickým projevem platěnické kultury je pohřbívání žehem a ukládání ostatků do keramických uren (tzv. popelnic) 6.1.4 Lužická a slezskoplatěnická kultura V lužickém prostředí jsou poměrně časté baňaté zoomorfní keramické nádobky na čtyřech nohách s hlavou a ocasem, představující rohatý dobytek a vepře, z dalších keramických tvarů jsou zastoupena ptačí chřestítka, snad představující kachnu nebo labuť, zdobená poli. Portaro - Webový katalog knihovny. Document is currently in processing No copies Document has no bound volume Na počátku pozdní doby bronzové, přibližně 900 let před n. l., vystřídala kulturu lužickou kultura slezskoplatěnická. Od konce 5. století před n. l. přecházeli kladskou cestou od západu do Slezska kelští osídlenci, potomci podunajských Indoevropanů. Vojenskou mocí si podrobili zdejší původní obyvatelstvo a vtiskli mu.

Regionální muzeum v Chrudimi - PODSBÍRKA ARCHEOLOGIE

Slezskoplatěnická kultura - cs

 1. Archeologická datace. Absolutní data archeologických kultur pro Čechy sestavila D. Dreslerová na základě: Jiráň, L. - Venclová, N. 2007 -2008: Archeologie pravěkých Čech, díl 1-8
 2. Archeologické nálezy z katastru obce Vlkov u Jaroměře signalizují osídlení ze střední (mezolit) a pozdní doby kamenné (enolit), ze starší (kultury lužické) i mladší fáze popelnicových polí (kultura slezskoplatěnická), doby latenské (mladší doby železné - keltské), římské (germánské), hradištní (slovanské) a.
 3. Lány u Dašic (German Lan bei Daschitz, 1939-45 Lahn bei Daschitz) is a municipality in the Czech Republic.It is located eight kilometers east of the city center of Pardubice and belongs to the Okres Pardubice

Starý Bydžov - Kultura

Z nalezených nálezů je patrné, že zde vystupuje kultura lužická (1300 -1000 let př.n.l.) a slezskoplatěnická (1000 - 700 let př.n.l.), která zde přetrvala do doby železné. Přestože je v této době známo osídlení východních Čech Kelty, nálezy, které by dokazovaly jejich vliv na náš region, jsou ojedinělé Archaeological finds indicate an early settlement. In Lukovná a settlement with a burial ground was found, which is to be assigned to the Silesian Platenitz ( slezskoplatěnická kultura) and the Lusatian culture. At Počáply finds from the Neolithic and a settlement from the La Tèn rok / datum výzkumu. 1947. instituce. Státní archeologický ústav. nálezová zpráva. 25/48, Archiv ARÚ AV ČR Brno. popis. Pod vedením Josefa Poulíka byla na hradisku vykopána sonda a z ní vyzdvižen červeně zbarvený hrubozrnný střepový materiál, zlomky hliněných kruhů, přeslenů a jednoho kamenného kruhu. kultury 4. Topol u Chrudimi - pravěké hradiště (lengyel a slezskoplatěnická kultura) 5. Ostroměř - slovanské hradiště 6. Mikulčice u Hodonína (velkomoravský památník) 7. Muzeum v Dolních Věstonicích (příklad paleolitické lokality) 8. Okolí Vila Nova Uhřínov pod Deštnou - středověká plužina a hrad 9

N.Venclová je řadí do období halštatského (kultura slezskoplatěnická) jako korále s modrobílými očky (Venclová 1990). Kromě celých korálů jsou ve sbírce muzea v Jičíně i tři zlomky skloviny okrové barvy. Dva další zlomky a čtyři celé korále s očky jsou v archeologické sbírce Národního muzea v Praze Halštatská kultura Halštatska kultura - Wikipedij . Do 6. st. pr. Kr. halštatska kultura se prostirala na oko 1000 km, od pokrajina Champagne - Ardenne na zapadu, kroz gornje Poranje do gornje dunavske oblasti, sve do bečke doline i donje dunavske oblasti na istoku; te od Majne, Češke i Malih Karpata na sjeveru do švicarskog platoa, Salzkammerguta i donje Stirije na jug Lány u Dašic (Duitse Lan bei Daschitz, 1939-45 Lahn bei Daschitz) is een gemeente in de Tsjechische Republiek.Het ligt acht kilometer ten oosten van het stadscentrum van Pardubice en behoort tot de Okres Pardubice Změnila se i společnost, která se dostala snad i na úroveň vojenského náčelnictví. Kultury doby halštatské na českém území jsou halštatská mohylová kultura, bylanská kultura v Čechách, slezskoplatěnická kultura na severní a horákovská kultura na jižní Moravě. Raná doba historická (5.-6. stol. n. l. география. Sezemice расположен между Эльбы, Loucna и Zadní Lodrantka рек в их впадения районе на Восточно - чешский табл. На северо-западе возвышается гор

Slezskoplatěnická kultura - Gpedia, Your Encyclopedi

Abecední rejstřík encyklopedie Vševěd. plat. plat, běžně používané ozn. měsíční odměny pracovníků v zaměstnaneckém poměru. V.t. mzda obecně. plata. plata, Xiphophorus - rod drobných rybek z čeledi živorodkovitých z řádu halančíkovců, pův. z Již. Ameriky. Plataiai. Plataiai, Plataje - město ve stř. Řecku, jz. od Théb; jeho obyvatelé se zúčastnili boje. Nové Město nad Metují zostało założone na występie skalnym przez Jana Černčickiego z Kácova 10 sierpnia 1501 r. Miejsce to było osiedlone już dawniej w czasach kultury śląsko - platěnickiej (czes. slezskoplatěnická), a nawet kultury łużyckiej, tj. w 800-1000 r. p.n.e., czego dowodzi znalezisko brązowej klamry, grobu popielnicowego i ogromne znalezisko ceramiki. Fakultní nemocnice v Hradci Králové omezí v celém areálu prostor pro kouření. Ze současných čtyřiceti míst zůstane pro kuřáky jen šest. Nemocnice v Mostě dokončila rekonstrukci za 150 milionů korun. Vše probíhalo za provozu a pro pacienty rekonstrukce představovala velkou zátěž. Nemocnice ročně ošetří 250 000 pacientů Definujte pojem: archeologická kultura /uveďťe konkrétní doklady archeolog.kultur/, matriarchát. Vysvětlete pojem neolitická revoluce. Jak se nazývá kulturní okruh, v němž zobecnělo v oblasti Střední Evropy železo? Kdy došlo k nejvyššímu rozkvětu keltské společnosti? /kultura, nálezy, oppida Définitions de Sezemice nad Loučnou, synonymes, antonymes, dérivés de Sezemice nad Loučnou, dictionnaire analogique de Sezemice nad Loučnou (allemand

Dneboh, hradiště Klamorna - archeologDneboh, hradiště Hrada - archeolog