Home

Svatý Josefe

Svatý Josefe, uč nás Boha milovat a hříchu se vždy varovat, ať žijeme zde na světě jako Ježíš a Maria s tebou v Nazaretě. Ježíši, Maria, Josefe, miluji vás, zachraňte duše! K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni Svatý Josefe, oroduj za nás! Jeho slavné jméno. Giovanni Sandigliano. Posvátné i světské dějiny mají na svých stranách jména opravdu znamenitá a slavná. Jsou to jména dobyvatelů, učenců, umělců, jména spisovatelů, jména hrdinů, jména světců. Tato jména se vtiskují nesmazatelně do mysli i do srdce a my je. Svatý Josefe, vzore všech, jejichž údělem na zemi je práce. Vypros mi milost, abych všechny své práce konal svědomitě, s kající myslí a na usmířenou za své četné hříchy. Abych dával přednost povinnostem před vlastními zálibami, abych pracoval se srdcem vděčným a radostným a považoval za čest, že vlohy, které mi. Vypros nám svatý Josefe, ať žijeme čistý život a jsme si jím vždy jisti. (300 dní, Lev XIII. 1882). Fac nos innocuam sancte Ioseph, Přispěj nám svatý Josefe, de currere vitam, ať žijeme v nevinnosti, sitque tou semper tuta patrocinio. a jsme vždy pod tvou ochranou. Ježíši, Maria, Josefe, vám obětuji své srdce i svou duši Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Svatý Josef ochraňuje Církev jako její snoubenec a otec. Proto zvláště v této dramatické době je vhodné obracet se na závěr růžence na snoubence Panny Marie modlitbou papeže Lva XIII.: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni.... Výročí.

O svatý Josefe, pomoz mi svou mocnou přímluvou. Vypros pro mě od svého Božského syna všechna potřebná duchovní požehnání. Skrze Krista našeho Pána. Stojím zde, tobě oddán, pod tvou nebeskou mocí a chci ti vzdát poctu a dík jako jednomu z nejvíce milujících otců. O svatý Josefe, nikdy nejsem znaven, když uvažuji o. Vhodná zvláště po svatém růženci. K tobě, svatý Josefe, ve své tísni se utíkáme, a jako jsme vzývali o pomoc tvou nejsvětější snoubenku, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu. Pro lásku, jež tě s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou pojila, a pro otcovskou lásku, s jakou jsi Ježíška objímal, pokorně prosíme, shlédni milostivě na.. Modlitby ke sv. Josefu Zdráv buď, ochránce Vykupitele, a snoubenče Panny Marie. Tobě Bůh svěřil svého Syna, v tebe doufala Maria. S tebou se Kristus stal člověkem. Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám, veď nás cestou života. Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu, a braň nás před vším zlem. Amen Svatý Josefe, tvoje moc se rozprostírá nad všemi lidskými záležitostmi. Ty dokážeš uskutečnit i to, co se zdá být nemožné. Pohlédni s otcovskou láskou na veškeré potřeby naší farnosti a uděl nám milost, o kterou tě s důvěrou prosíme

sv. Jose

Svatý Josefe, oroduj za nás!--- Papež František vyhlásil rok 2021 Rokem svatého Josefa. Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu - těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa. Apoštolským listem Patris corde - Otcovským srdcem. Vznešený patriarcho, svatý Josefe, který můžeš učinit to, co je nemožné, pospěš mi na pomoc ve chvílích neklidu a těžkostí. Přijmi pod svou ochranu obtížné a svízelné situace, které ti svěřuji, aby došly šťastného konce. Můj milovaný otče, v tebe skládám celou svoji důvěru. Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval nadarmo, a poněvadž s Ježíšem a Marií. Svatý Josefe, vypros nám u Boha, ať dokážeme vytrvale spolupracovat s milostí velké svátosti, ve které si muž a žena slibují manželskou lásku, věrnost a úctu až do smrti. Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce k těm, které nám Bůh zvláště svěřuje: k manželovi, k manželce a k těm, kterým manželé-rodiče. Josefe, vyprošuj nám odvahu být v našich vztazích tvůrčí. Josefe, vyprošuj nám schopnost vidět potřeby druhých. Svatý Josefe, patrone těch, kterým záleží na vztazích, oroduj za nás. Otče náš, Se svolením převzato z knížky: Josef Prokeš, Novéna ke sv. Josefovi, kterou vydalo nakladatelství Doron. Redakčně. Buď pozdraven, svatý Josefe, zrcadlo pokory a poslušnosti. Blahoslavené jsou tvoje oči, které viděly divy Boží. Blahoslavené jsou tvoje uši, které naslouchaly slovu Božímu. Blahoslavené jsou tvoje ruce, které objímaly vtělené Slovo. Blahoslavené je tvé srdce, planoucí horoucí láskou

Převzato z P. Konstantin Miklík CSSR, Svatý Josef Nazaretský. Tasov 1948. Dva trámy. Sigismund Bouška. Kdys pěstoun Páně, tesař z Galileje, dva trámy přitesával ve své dílně a dítě Ježíš pomáhalo pilně, co svatá Panna v práci žalmy pěje. Než po chvíli, kdy hojný pot se leje po čele obou, líce rdí se silně Svatý Josefe, vzore a ochránce ctitelů Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, oroduj za nás. Amen. (100 dní, Lev XIII. 1891). Vypros nám svatý Josefe, ať žijeme čistý život a jsme si jím vždy jisti. (300 dní, Lev XIII. 1882). Fac nos innocuam sancte Ioseph, Přispěj nám svatý Josefe, de currere vitam, ať žijeme v nevinnosti Dodejme, že Lev XIII., stejně jakou současný papež František, byl velkým ctitelem sv. Josefa a svěřil pod jeho ochranu svůj pontifikát. Jeho modlitba ke sv. Josefu, recitovaná na závěr růžence, si získala velikou oblibu: K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni 15. březen Sv. Terezie píše: Svět by měl vždy vědět, že o cokoli bude prosit svatého Josefa, dostane to. Ó svatý Josefe, Utěšiteli zarmoucených, smiluj se nad mým trápením a smiluj se nad těmi ubohými dušemi, které vkládají tolik naděje do svých modliteb k tobě Svatý Josefe, náš vzore a patrone, jsi pro nás zvláštním příkladem jak přijímat vůli Boží ve všedním životě. Dej, ať ji máme vždy na zřeteli. Přebýval jsi, svatý Josefe, v blízkosti Ježíše a Marie ve své všední každodennosti

Svatý Josefe, ty jsi vzorem a patronem všech otců, nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti. Naplň opravdovou radostí srdce rodičů, kteří odevzdávají život svým dětem. A ť se otcové starají o svoje rodiny tak, jako ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě, a ať žijí svůj rodinný život s Ježíšem ó svatý Josefe, zrcadlo trpělivosti, k moudrosti a statečnosti. uč nás jít cestou tvou. Kéž jak ty ctíme chudobu, věrní jsme Božímu slovu, ó svatý Josefe; tys zářným vzorem otcům všem. a dělníkům jsi příkladem, buď rodin oporou. Veď naše srdce k čistotě, utěšuj v těžkém životě, ó svatý Josefe, vlévej.

Svatý Josefe, shlédni na ty otce, muže, syny a bratry, jejichž život je poznamenán křehkostí snižující jejich mužnou sílu a odvahu, což je činí nezodpovědnými za sebe a své blízké, které Pán svěřil do jejich péče. Ať bojují se svou žádostivostí, sobectvím, pokušením uzavírat se do sebe, sklonem k násilí. Svatý Josef včera 1. kapitola - Josef, milující manžel Marie 2. kapitola - Josef, Ježíšova otcovská Prozřetelnost. Svatý Josef dnes 3. kapitola - sv. Josef, patron dnešní církve 4. kapitola - milost pro naši dobu * * * Ježíši, Maria, Josefe!. Svatý Josefe, ty jsi jako spravedlivý a zbožný muž, Mariin snoubenec, Ježíšův ochránce a pěstoun byl v nebi zvlášť oslavený. Buď vždy naším orodovníkem před tváří Boží, abychom s tvojí pomocí žili svatě, šťastně umírali a od Boha obdrželi věčnou radost Svatý Josefe, svěř Bohu všechny otce, kteří se starají o svoje rodiny, a zejména ty, kteří svoje povinnosti vykonávají s těžkostmi. Amen. Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria Svatý Josefe, patrone otců rodin, oroduj za nás! 4. DEN. Ochránce chudých . ÚVAHA Svatá Rodina se řadila mezi chudé

Svatý Josefe, ubytuj se v jejich domě spolu s Ježíšem a Marií. Amen. Litanie k svatému Josefu, Otče náš. Zdrávas Maria. Svatý Josefe, patrone snoubenců, oroduj za nás. 2. DEN Ochránce lidí bez domova ÚVAHA: Svatého Josefa velmi bolelo, že nemůže v Betlémě nalézt důstojné místo pro narození očekávaného Spasitele Svatý Josefe, nauč nás práci, která nezotročuje, ale osvobozuje, nauč nás práci, která neničí, ale posiluje a uzdravuje. Svatý Josef je patronem dobré šťastné smrti, protože umíral v přítomnosti Ježíše a Marie. Ve viděních Kateřiny Emmerichové čteme: Když Josef zemřel, seděla Maria u hlavy jeho lůžk Bože Duchu svatý, Bože v Trojici Jediný, Svatá Maria, oroduj za nás! Svatý Josefe, Slavný potomku Davidův, Světlo patriarchů, Snoubenče Boží rodičky, Přečistý strážce svaté Panny, Pěstoune Syna Božího, Starostlivý ochránce Kristův, Hlavo svaté Rodiny, Josefe, vzore spravedlnosti, Josefe, vzore čistoty, Josefe, vzore. K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které si. Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám, veď nás cestou života. Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu, a braň nás před vším zlem. Amen. PATRIS CORDE Apoštolský list u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církv

Slavný svatý Josefe, ty znáš všechny moje potřeby dřív, než je vložím do modlitby. Ty víš, jaká je důležitá tato moje prosba. Skláním se před tebou s těžkým povzdechem, pod tíhou problému, který je přede mnou. Neexistuje lidské srdce, kterému bych se mohl Svatý Josefe, při nás stůj, dům tento i nás v něm opatruj. Sešli z nebe požehnání, ať nás všeho zlého chrání. Ať se láska svornost množí, bychom žili v bázni Boží. Ve ctnostech vždy setrvali a do nebe se dostali. Tak dnes k Tobě Voláme, o lásku tvou žádáme.. ó svatý Josefe; tys zářným vzorem otcům všem a dělníkům jsi příkladem, buď rodin oporou. Veď naše srdce k čistotě, utěšuj v těžkém životě, ó svatý Josefe, vlévej naději nemocným, buď v smrti ochráncem mocným, vypros v nebi místa. Pomoz nám všem žíti svatě, záštitou buď církve svaté, ó svatý Josefe Svatý Josefe oroduj za nás. Slavný Davidův potomku, Světlo patriarchů, Snoubenče Boží Rodičky, Čestný strážce svaté Panny, Pěstoune Božího Syna, Ochotný ochránce Krista, Hlavo svaté rodiny, Josefe spravedlivý, Josefe čistý, Josefe moudrý, Josefe statečný, Josefe poslušný, Josefe věrný, Zrcadlo trpělivosti, oroduj.

Svatý Josefe, oroduj za nás! (biskup Jan Vokál - 1. ledna 2021, na Slavnost Matky Boží Panny Marie) Text modlitby ke sv. Josefovi Zdráv buď ochránce vykupitele a snoubenče Panny Marie. Tobě Bůh svěřil svého Syna, v tebe doufala Maria. S tebou se Kristus stal člověkem. Svatý Josefe, ukaž se i nám, veď nás cestou života Svatý Josefe, který jsi pozemský život zakončil na rukou Ježíše a Marie, vypros nám trvalou lásku k Bohu do konce našeho pozemského putování, a spolu s Ježíšem a Marií přijď pro nás v poslední hodině našeho života, abychom mohli šťastně vejít do království světla a pokoje 00:00:46 že svatý není totéž co hrdina. 00:00:48 Svatý je někdo, kdo vyniká v božích očích, před Bohem, 00:00:52 a před lidmi může být vidět, nebo taky nemusí. 00:00:57 Zdá se, že skromný úděl provází i sošky, které na světce upomínají. 00:01:01 Po celý rok jsou ukryté někde v sakristiích, aby se pro ně potom

Svatý Josefe, pros, aby tě mé srdce nikdy nepřestalo milovat a aby tě mé srdce i rty neustále chválily. Svatý Josefe, pro lásku, kterou jsi měl k Ježíši, dej, abych se naučil milovat Ho. Svatý Josefe, přijmi mne milostivě za svého oddaného služebníka Svatý Josefe, věnuji ti sebe i všechny své záležitosti. Úplně se ti odevzdávám, abys mi byl vždycky otcem, ochráncem a průvodcem na cestě ke spasení. Vypros mi u Ježíše takovou čistotu srdce a vroucí zbožnost, jakou jsi měl ve svém životě ty sám. Nechť podle tvého příkladu všechny své záležitosti,. Modlitba ke sv. Josefovi: Svatý Josefe, ty jsi vzorem a patronem všech otců, nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti. Naplň opravdovou radostí srdce rodičů, kteří odevzdávají život svým dětem. Nechť se otcové starají o svoje rodiny tak, jako ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě,. Svatý Josefe, náš vzore a patrone, jsi pro nás zvláštním příkladem, jak přijímat oží vůli ve všedním životě. Nemáme ji nikdy pustit ze zřetele. Přebýval jsi, svatý Josefe, v blízkosti Ježíše a Marie ve své všední každodennosti. Řídil ses vždycky oží vůlí při svém rozhodování a doufal jsi bezmezně hlasu. Svatý Josefe, ty jsi jako spravedlivý a zbožný muž, Mariin snoubenec, Ježíšův ochránce a pěstoun byl v nebi zvlášť oslavený. uď vždy naším orodovníkem před tváří oží, abychom s tvojí pomocí žili svatě, šťastně umírali a od oha obdrželi věčnou radost. Pomoz nám, abychom po své smrti dostali z rukou.

Svatý Josefe, oroduj za nás

Svatý Josefe, Ochránce nazaretské rodiny, svěřujeme ti budoucnost svých rodin, dej, aby se staly útulným a láskyplným domovem. Pomáhej nám v křesťanské výchově našich dětí. Svatý Josefe, Vzore dělníků, svěřujeme ti svou každodenní práci, aby přispívala k blahu všech lidí. Pomáhej nám ji konat v duchu služby Svatý Josefe, náš vzore a patrone, jsi pro nás zvláštním příkladem jak přijímat vůli Boží ve všedním životě. Nemáme ji nikdy pustit ze zřetele. Přebýval jsi, svatý Josefe, v blízkosti Ježíše a Marie ve své všední každodennosti. Řídil ses vždycky vůlí Božího při svém rozhodování, a doufal jsi bezmezně. Svatý Josefe, náš vzore a patrone, jsi pro nás zvláštním příkladem jak přijímat vůli Boží ve všedním životě. Dej, ať ji máme vždy na zřeteli. Přebýval jsi, svatý Josefe, v blízkosti Ježíše a Marie ve své všední každodennosti. Při svém rozhodování ses vždy řídil Boží vůlí, a doufa

Svatý Josefe oroduj za nás. Slavný Davidův potomku, Světlo patriarchů, Snoubenče Boží Rodičky, Čestný strážce svaté Panny, Pěstoune Božího Syna, Ochotný ochránce Krista, Hlavo svaté rodiny, Josefe spravedlivý, Josefe čistý, Josefe moudrý, Josefe statečný, Josefe poslušný, Josefe věrný Svatý Josefe, orodovníku v nebi - přimlouvej se za nás. Zakončení novény Svatý Josefe, Pomocníku ve všech potřebách a Těšiteli zarmoucených, trpících, ukřivděných a pokořených, přijmi laskavě tuto novénu modliteb, které vysíláme k samému Bohu v nebi skrze tebe jako svého mocného zastánce Milý svatý Josefe!. Kdo napsal knihu Milý svatý Josefe!? Autorem je Leo Jozef Suenens. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih Svatý Josefe, orodovníku v nebi.přimlouvej se za nás! Zakončení novény. Svatý Josefe, Pomocníku ve všech potřebách a Těšiteli zarmoucených, trpících, ukřivděných a pokořených, přijmi laskavě tuto novénu modliteb, které vysíláme k samému Bohu v nebi skrze tebe jako svého mocného zastánce Svatý Josefe, svěř Bohu všechny otce, kteří se starají o svoje rodiny, a zejména ty, kteří svoje povinnosti vykonávají s těžkostmi. Amen. Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria Svatý Josefe, patrone otců rodin, oroduj za nás! 4. DEN - Ochránce chudých. ÚVAHA Svatá Rodina se řadila mezi chudé

011 - K svatému Josefu po růžencové pobožnosti. K Oroduj za nás, svatý Josefe, L aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.. K Modleme se: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. - Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, - žádáme s důvěrou i od tebe ochranu Svatý Josefe, zvěř Bohu všechny otce, kteří se starají o své rodiny, a zejména ty, kteří své povinnosti vykonávají s obtížemi. Amen. Litanie k sv. Josefovi (= odkaz na modlitbu), Otče náš. Zdrávas Maria. Svatý Josefe, patrone otců rodin, oroduj za nás! 4. DEN Ochránce chudých Úvaha Svatá Rodina se počítala mezi chudé

sv. Josef Dělní

Josefa, např. K tobě, svatý Josefe : o ve výroční dny 19. března a 1. května, o na svátek Svaté rodiny, o 19. dne jakéhokoli měsíce nebo o kteroukoli stře du, což jsou dny zasvěcené památce sv atého Josefa v latinské tradici. Plnomocné odpustky mohou získat i nemocní, trpící a všichni, kdo nemoho Svatý a spravedlivý Josefe, přijmi tuto skromnou modlitbu a svou mocnou přímluvou upros Krista Boha, aby nás svou milostí upevnil v pravé víře a v zachovávání jeho svatých přikázání, aby nám daroval vše potřebné k životu vezdejšímu a na konci našeho pozemského putování nám otevřel brány království nebeského. K tobě svatý Josefe Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme, shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví.

Rok sv. Josefa: Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci ..

Svatý Josefe, oroduj za nás. Slavný Davidův potomku, Světlo patriarchů, Snoubenče Boží Rodičky, Čestný strážce svaté Panny, Pěstoune Božího Syna, Ochotný ochránce Krista, Hlavo svaté rodiny, Josefe spravedlivý, Josefe čistý, Josefe moudrý, Josefe statečný, Josefe poslušný, Josefe věrný Duchu svatý, Bože, smiluj se nad námi. Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi. Svatá Maria, oroduj za nás. Svatý Josefe, oroduj za nás. Slavný potomku Davidův, oroduj za nás. Světlo patriarchů, oroduj za nás. Snoubenče Boží Rodičky, oroduj za nás. Cudný strážce přesvaté Panny, oroduj za nás

Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísn

Svatý Josefe, uč nás Boha milovat a hříchu se vždy varovat, ať žijeme zde na světě jako Ježíš a Maria s tebou v Nazaretě. Ježíši, Maria, Josefe, miluji vás, zachraňte duše! K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu Ve stopách sv. Josefa - snoubence Panny Marie a pěstouna Pána Ježíše Davidův potomku slavný, světlo patriarchů dávných, ó svatý Josefe, snoubenče Boží Rodičky, pros za nás nyní i vždycky, pěstoune Ježíšův Velký Patriarcho a patrone Kristova Tajemného těla - Církve, svatý Josefe! Od stvoření světa jsi byl Bohem vyvolený, aby ses stal hlavou Svaté rodiny, pěstounem vtěleného Syna Božího a snoubencem přesvaté Panny Marie. V chudobě, v pronásledování, ve vyhnanství, v nedostatku a v odříkání všeho druhu jsi vždy. Chvályhodný svatý Josefe, vzore všech pracujících, vypros mi milost, abych i já pracoval v duchu pokání, abych činil zadost za své četné hříchy; abych pracoval svědomitě, spíše z pocitu povinnosti než pro svou zálibu; abych pracoval radostně a abych byl Bohu vděčný za život i za všechny dary, které jsem od něho obdržel; abych pracoval řádně, pokojně, s vírou. Svatý Josefe, buď i naším otcem a veď nás cestou života. Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu, a ochraňuj nás před každým zlem. Amen. (Překlad Liturgické komise ČBK, únor 2021) -ODEVZDÁNÍ SE DO OCHRANY SVATÉHO JOSEFA . Svatý Josefe při nás stůj, dům tento i nás opatruj. Sešli z nebe požehnání

u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa patronem univerzální církve. dne 8. prosince 2020) Buď zdráv, ochránce Vykupitele. a snoubenče Panny Marie! Tobě Bůh svěřil svého Syna, do tebe Maria vložila svou důvěru; s tebou Kristus dorostl v muže. Svatý Josefe, buď i naším otcem. a veď nás cestou života kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve [K tobě, svatý Josefe], zvlášť o výročních dnech 19. března a 1. května, o svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, v neděli svatého Josefa (v byzantské tradici), devatenáctého dne kteréhokoliv měsíce a o každé jednotlivé středě, která je podle zvyku.

Farnost Vlachovo Březí Modlitba k svatému Josefu (Modlitby

cti svatého Josefa, např. se pomodlí K tobě, svatý Josefe, zvlášť o výročních dnech 19. března a 1. května, o svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, devatenáctého dne kteréhokoliv měsíce a o každé jednotlivé středě, která je podle zvyku v latinském ritu zasvěcena památce tohoto světce Svatý Josefe, patrone šťastné smrti! Vím, že také já zemřu. Není snadné si to připustit. A je těžké brát to zcela vážně. Zemřu, chvíle mé smrti se blíží. Vím to, a proto Tě prosím o přímluvu. Stůj při mně v hodině mé smrti. Kéž také já mám to štěstí umírat v blízkosti Ježíše a Marie

Modlitba ke svatému Josefu Integrální katolíc

  1. Litanie ke sv. Josefu. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi. Svatá Maria, oroduj za nás. Svatý Josefe oroduj za nás. Zrcadlo trpělivosti, oroduj za nás. Ochránce svaté církve, oroduj za nás. Bože, který jsi v nevýslovné Prozřetelnosti vyvolil svatého Josefa za snoubence.
  2. 2. Ježíš, který jsi sv. Josefa jako živitele miloval. 3. Ježíš, který jsi sv. Josefa poslušný byl. 4. Ježíš, který ses se sv. Josefem modlil a pracoval. 5. Ježíš, který jsi sv. Josefa za patrona církve vyvolil. Na závěr: K Tobě se utíkáme ,sv. Josefe, ve svých souženích a prosíme o pomoc Tebe i Tvou svatou snoubenku
  3. Buď pozdraven svatý Josefe, Bůh tě bohatě obdařil milostí. Ty jsi směl na svých rukách nosit Božího syna, který rostl před tvýma očima. Požehnaný jsi mezi všemi muži a požehnaný je Ježíš, Boží Dítě tvojí panenské nevěsty. Svatý Josefe, vyvolený pěstoune jednorozeného Syna
  4. Modlitba za manželku . Svatý Josefe, nejlepší muži pro svoji služebnici Marii, jestli je Boží vůlí, abych se oženil, pak již někde žije žena, která má být mou ženou a které budu slibovat před Božím oltářem víru, manželskou lásku a to, že ji neopustím až do smrti

Jak se moudrost Boží něžně stará, v poupatech o příští krásu jara, tak tys choval pod svou péčí Děťátko, jež svět vyléčí, ó svatý Josefe Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi. Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi. Svatá Maria, oroduj za nás! Svatý Josefe, Slavný potomku Davidův, Světlo patriarchů, Ženichu Boží Rodičky, Cudný strážce Svaté Panny, Pěstoune Syna Božího, Starostlivý ochránce Kristův, Hlavo Svaté rodiny, Josefe spravedlivý. Svatý Josef je zobrazován s holí, která je někdy kvetoucí, nebo s nářadím ve své dílně. Mívá v ruce lilii, znamení čistoty. Bývá rovněž zobrazován v situacích, které jsou popisovány v Novém zákoně: jako spící s andělem, jako účastník událostí Narození Páně, v Jeruzalémském chrámě při Uvedení Páně do. Svatý Josefe, oroduj za nás! Slavný potomku Davidův, oroduj za nás! Světlo patriarchů, oroduj za nás! Snoubenče Boží rodičky, oroduj za nás! Přečistý strážce svaté Panny, oroduj za nás! Pěstoune Syna Božího, oroduj za nás! Starostlivý ochránce Kristův, oroduj za nás! Hlavo svaté Rodiny, oroduj za nás! Josefe, vzore.

Farnost Halenkovice Svatý Josefe, tvoje moc se

  1. Svatý Josefe, buď i naším otcem a veď nás cestou života. Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu, a ochraňuj nás před každým zlem. A men. (Překlad Liturgické komise ČBK, únor 2021) Dekret Apoštolské penitenciárie k Roku sv. Josef
  2. Svatý Josef sv. Josef 19. března, slavnost Postavení: snoubenec Panny Marie Úmrtí: první pol.I. stol. Patron: Čech (od r.1654) i jiných zemí, posléze celé.
  3. Modlitba: Zdráv buď, sv. Josefe, synu Davidův, snoubenče Panny Marie, požehnaný jsi mezi patriarchy a požehnaná tvá svatá rodina; sv. Josefe, pěstoune..
  4. . Milí farníci, přátelé, přes mnohá opatření, týkající se epidemie, zazní i dnes v našem kostele evangelium, které nám přibližuje Josefa, který se nachází v nesnadné situaci. Představy, plány, vztah lásky k Marii procházejí náročnou zkouškou
  5. MODLITBA: Svatý Josefe, který jsi pozemský život zakončil na rukou Ježíše a Marie, vypros nám trvalou lásku k Bohu do konce našeho pozemského putování, a spolu s Ježíšem a Marií přijď pro nás v poslední hodině našeho života, abychom mohli šťastně vejí
  6. Svatý Josefe, pomocníku ve všech souženích a starostech. Svatý Jiří, mučedníku Kristův a záštito němé tváře. Svatý Blažeji, biskupe a patrone chudých. Svatý Erasme, ochránce utiskovaných a nemocných. Svatý Pantaleone, zázračný přímluvce k uzdravení. Svatý Víte, ochránce čistoty a zdravé mysl

Božích. Svatý Josefe, ubytuj se v jejich domě spolu s Ježíšem a Marií. Amen. Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria Svatý Josefe, patrone snoubenců, oroduj za nás! 2. DEN - 10. března Ochránce lidí bez domova ÚVAHA: Svatého Josefa velmi bolelo, když nenašel v Betlémě důstojné místo pro narození. Svatý Josefe, vzore všech, kterých údělem na zemi je práce. Vypros mi milost, abych každou svou práci konal svědomitě a s kající myslí na usmíření svých hříchů. Abych svým povinnostem dával přednost před vlastními zálibami a pracoval s vděčností, že mohu používat vlohy, které mi Bůh dal Farnost Kašava. P.JanMach. Religion & Spirituality. Listen on Apple Podcasts. Naše farnost leží na úpatí hostýnských vrchů s kostelem zasvěceným sv. Kateřině Alexandrijské. Srdečně Vás zveme ke společné modlitbě, nebo rozjímáním. Listen on Apple Podcasts. JUN 21, 2021 Svatý Josefe, pèstoune Spasitele, který jsi vérné plnil vúli StvoFitele a Vykupitele ðlovéka, od kterého bere svúj poðátek veškeré otcovství na nebi i na zemi, nauö mé dívat se tvýma odima na dar rodiëovského povo- lání a na mé místo v rodiné, abych vždycky s radost

Svatý josef modlitba — svatý josef je uctíván jako pěstoun

ROK SVATÉHO JOSEFA Biskupství královéhradeck

ó svatý Josefe, vlévej naději nemocným, buď v smrti ochráncem mocným, vypros v nebi místa. Pomoz nám všem žíti svatě, záštitou buď církve svaté, ó svatý Josefe, ducha zla od nás zapuzuj, jednou u soudu při nás stůj, přimluv se u Krista Svatý Josefe, oroduj za nás! Slavný potomku Davidův, oroduj za nás! Světlo patriarchů, oroduj za nás! Snoubenče Boží rodičky, oroduj za nás! Přečistý strážce svaté Panny, oroduj za nás! Pěstoune Syna Božího, oroduj za nás! Starostlivý ochránce Kristův, oroduj za nás Svatý Josefe. Šampaňské. Languedoc-Roussillon. Loire. Jaké je nejlepší víno na světě 2021? Soutěž Best Wine of the World, kterou iniciovali Fine Wine Magazine a platforma TastingBook, odhalila nejlepší víno na svět. Předmětem aukce jsou staré kalendáře a tiskoviny, Prodávám komplet tak jak je nafoceno. P

Vánoční přání | Farnost Halenkovice

Rok svatého Josefa :: Dekanstvi-varnsdorf

Objekty bývalé PS a ČSLA - fotogalerie, texty, vzpomínky pamětník Zdržuj sv ůj jazyk od zlého, své rty od falešných slov. Chra ň se zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o n ěj! Hospodinovy o či hledí na spravedlivé, k jejich volání se kloní jeho sluch. Hospodin ův hn ěv stíhá ty, kdo páchají zlo, aby vyhladil ze zem ě vzpomínku na n ě

Rok svatého Josefa | Farnost KOZLOVICEInformace ze zasedání farní rady | Farnost HalenkoviceRok svatého Josefa: Plášť svSpolečenství blíženecké láskyCANTATE DOMINO, PSALITTE DEO - Zaměstnejte svatéProroctví Panny Marie z Quito pro dnešní časySvatá Agáta