Home

Strukturalismus estetika

Katedra estetiky : Strukturalismus a

 1. Kurz podává přehled dvou linií strukturalismu - francouzského a českého. Sleduje částečně společný základ v metodologickém obratu k lingvistickému modelu Ferdinanda de Saussura, spolu s dalšími zdrojovými popudy (fonetika, gestalt psychologie, fenomenologie, holismus, psychoanalýza, etnografie)
 2. Jde o utřídění, které však má pevnou metodologickou kotvu; a jí je strukturalismus. Autor se postupně vyrovnává s filozofickým vymezením estetiky, posléze s třemi základními kategoriemi J. Mukařovského: estetickou funkcí, normou a hodnotou. Posléze přechází na pojednání o umění a o jeho vymezení
 3. Chvatíkova estetika klade dobré otázky Kdo se dokáže správně ptát, tomu se cesta otevírá přinejmenším na badatelské fórum mezi ostatní, protože jen o termínu, problému, teorii, které jsou zřetelně vymezeny, lze věcně diskutovat

Náplň: Close reading a analýza vybraných textů se zaměřením na filosofické kořeny, implicitní i explicitní předpoklady strukturalismu jako metody i metodologické reflexe, včetně přechodu k poststruktu­ralismu. Texty (v chronologickém pořadí):. Peter Steiner: The Conceptual Basis of Prague Structuralism. In: Ladislav Matejka (ed.): Sound, Sign and Meaning Strukturalistická estetika (Strukturalismus - z lat. struktura - stavba, skladba, složení) Jedná se o vědecký směr v jazykovědě, literární kritice a jiných humanitních vědách, který vznikl v roce 1916. Nejvýznamnější strukturalistickou školou je Cerce linguistique de Prague, který působil od r. 1926 strukturalismus. estetika. pojednání Strukturální estetika : Řád věcí a řád člověka / Hlavní autor: Chvatík, Květoslav, 1930-2012 Vydáno: (1994) Člověk a.

Strukturální estetika - Květoslav Chvatík Nakladatelství

Téma/žánr: strukturalismus - estetika, Počet stran: 210, Rok vydání: 2006, Nakladatelství: HOS Strukturalismus Strukturální estetika : Strukturální linguistika : Strukturální věda o literatuře Bohuslav Havránek. Moje hodnocení Zatím nikdo nehodnotil Bohuslav Havránek a univ. prof. Dr. Jan Mukařovský . Přidat do poličky ? obálka není. Popis. Ústředním pojmem formalismu je forma, která značí způsob uspořádání struktury díla, je vnější stránkou uměleckého díla.. Estetický formalismus zastává názor, že rozhodující úlohu ve skladbě uměleckého díla a ve vývoji umění hraje forma.Jinak řečeno, formalismus upřednostňuje formu díla před obsahem díla STRUKTURALISMUS •Jan MIKÁŘOVSKÝ-estetika,lit.věda,dílo nelze pochopit analýzou. MARXISTICKÁ Filosofie-70,80 léta 19.stol,utvářeni socdem stran •PECKA,MACHOVEC(dílo:smysl lidského života,ježíš pro moderního člověka,fil.tváří tvář..),charta 77,byt

Strukturální estetika - Květoslav Chvatík KOSMAS

Katedra estetiky : Seminář Strukturalismus

 1. áře estetiky. Zaměřuje se na dějiny estetiky, českou estetiku, sémiotiku a strukturalismus, na filozofii jazyka a umění Aurelia Augustina a na hodnotovou interpretaci děl Danta Alighieriho a Williama.
 2. Wellkova teorie dějin literatury v kontextu české školy komparastiky : strukturální estetika a základy srovnávací metody Zelenka, Miloš | 81-89: 5. René Wellek a Karlova univerzita : marginálie k dějinam české komparastiky Zelenka, Miloš | 91-109: 6. René Wellek a Fischerova škola moderního překladu Zelenka, Miloš | 111-149: 7
 3. Formalismus (z lat. forma, tvar a formalis, tvarový) znamená zdůrazňování tvaru, podoby či formy, někdy na úkor obsahu.V běžné řeči obvykle znamená přílišné zdůrazňování formalit. V neutrálním významu může znamenat prostě souhrn formálních prostředků určité vědy (například matematický formalismus)
 4. The poetics and esthetics of Czech structuralism as conceived by Herta Schmidová. Languages of publication. C
 5. Struktura (z latinského struere, skládat, sestavovat, budovat, pořádat) označuje způsob složení, vnitřního uspořádání nějakého objektu, zejména pokud vykazuje nějaké pravidelnosti a zákonitosti.Je to souhrn vztahů mezi prvky nějakého seskupení. Mnohdy se chápe také jako účelné uspořádání prvků, částí nebo složek nějakého celku podle jednotícího.
 6. , Adorno. 6. Moderní umění a.
 7. Autor knihy: Zdeněk Mathauser, Téma/žánr: Husserl - Edmund - fenomenologie - strukturalismus - estetika - hermeneutika, Počet stran: 248, Cena: 202 Kč, Rok.
40 contoh sederhana dari arsitektur fungsionalisme

Estetika na dlani představuje moderní a pluralitní disciplínu, dnes často omezovanou pouze na estetickou výchovu. Vychází z jejího historického zakotvení ve filosofii poznání a teorii umění a poukazuje na její výlučné postavení mezi dalšími společenskými vědami. Estetika je předmět, který je většinou zahrnován do. Velká pozornost je věnována testování přehledu aktuálního kulturního dění, definicím základních směrů estetického myšlení 19. a 20. století (hegelianismus, pozitivismus, marxismus, psychologické směry, fenomenologie, formalismus, strukturalismus, postmoderní estetika, tzv. empirická či experimentální estetika. LEADER: 01627naa a2200421 4500: 001: 001264968: 003: CZ BrMZK: 005: 20130128110054.0: 007: ta: 008: 121114s2012 xr f ba 000 0 eng : 040 |a BOA001 |b cze |9 1 : 072: 7. = > strukturalismus = dialektická syntéza formalismu + tématické kritiky zaměřené na obsah. Fáze vývoje (a) důraz na umělecké dílo jako objekt Sémantika a estetika - sémantické aspekty pronikají do všech rovin textu: rovina pojmenování (jazyková), rovina větné výstavby gramatické i významové, rovina tématická.

estetika dnes, viz s. 161-170. 2 RODI, op. cit., s. 64-79, s. 130-140. 3 Ibidem, s. 65. Diltheye zaujalo dílo fyziologa Johanna Müllera (1801-1858), které představuje přemostění mezi goethovskou ideou kvalitativní přírodovědy a moderním výzkumným bádáním estetika pokládá za populární zjednodušení. Nezpochybnitelným faktem však zůstává, že na rozvoji českého strukturalismu ve 20. letech měl zásadní podíl významný ruský formalista Roman Jakobson.6 Strukturalismus v literární teorii obecně vycházel z lingvistického základu, kter

Teorie a estetika architektury - fast10

 1. Zich, O Estetika dramatického uměn pro strukturalismus dílo O. Zicha16 (1879-1934), jež bezprostředně navazuje na starší herbartovce Durdíka a Hostinského.17 Empirické zaujetí vnitřní výstavbou umělec-kého díla, jež bylo pro strukturalismus na této tradici nejaktuálnější, se u Zicha spojo
 2. Diplomová práce Strukturalismus v českých zemích ve 20. století pojednává o vzniku a vývoji českého strukturalismu. Zabývá se hlavními směry a osobnostmi, které měly na vznik a vývoj českého strukturalismu vliv. V této souvislosti se zabývá především Josefem Durdíkem, Otakarem Hostinským a Otakarem Zichem
 3. Strukturalismus tedy vychází především z formální stránky, a pokud jde o sémiologii, uznává význam, jenž tkví ve formě - tím popírá možnosti interpretace. Naproti tomu dnes v Maďarsku stojí v popředí - vedle dekonstrukce - právě postmoderní hermeneutika, která tady má značně větší vliv než v Čechách.
 4. Základy humanitní vzdělanosti - Estetika sémiologie, strukturalismus, hermeneutika, poststrukturalismus) s dějinným vývojem a základními obraty v historii oboru. Pozornost je také věnována reflexi současných trendů v oboru (teori
 5. Strukturalismus · Je to metodický přístup zkoumání projevující se v různých vědách (lingvistika, literární věda, etnografie, estetika, sociologie). · Ve filozofii je strukturalismus spojován s francouzským myšlením druhé poloviny 20. století

Od roku 1950 studoval na Vysoké škole politických a hospodářských věd, ve druhém ročníku přestoupil na FF UK, kde studoval obor filozofie - estetika (absolvoval v roce 1954 diplomovou prací Estetické názory Jiřího Wolkra). CSc. 1958 prací Bedřich Václavek a vývoj marxistické estetiky STRUKTURALISMUS, TEORIE KOMUNIKACE, SÉMIOTIKA, MEZIOBOROVÉ INSPIRACE.. 11 II DWIE TRADYCJE POLSKIEGO STRUKTURALIZMU W LATACH TRZYDZIESTYCH XX WIEKU 13.5 Sémiotická estetika Jana Mukařovského.. 167 13.6 Budoucnost a minulost splývají při. K připomenutí třicátého výročí úmrtí literárního vědce a estetika Jana Mukařovského (11. 11. 1891 - 8. 2. 1975) uspořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR dne 8. 2. 2005 v Praze mezinárodní kolokvium Český strukturalismus po poststrukturalismu. Záměrem bylo..

Strukturální estetik

Pospíšil, Ivo; Zouhar, Jan (eds.) - Literatura a filozofie. Zdeněk Mathauser. Brno, MU 2008, 206 stran. ISBN: 978-80-210-4546- . Jedná se o kolektivní monografii věnovanou filosofovi a estetikovi Zdeňku Mathauserovi ISBN 80-7182-112-8. 4 f Strukturalismus Aby se dalo v části práce, která rozebírá Mukařovského text Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty, lépe porozumět, je nasnadě prvně něco málo uvést o strukturalismu, jehož se Mukařovský drží. Strukturalismus o sobě tvrdí, že není toliko systémem, jako. Sémiotika (z řeckého sémeion - znak), někdy označována jako sémiologie, se zabývá teorií znaků, jejich správnému porozumění a výkladu vždy v určitém kontextu. Předmětem studia a výzkumu jsou znaky, které jsou mnohdy seskupeny v obsáhlých i relativně jednoduchých znakových systémech, jež se řídí určitými. Český strukturalismus po poststrukturalismu Ondřej Sládek. Český strukturalismus po poststrukturalismu. Ondřej Sládek. Četl(a) jsem. Chci přečíst. 0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů Kniha Dostupné u dodavatele Doručen í ZDARMA od 899 Kč, ve středu 1.9. u Vás doma.

ESA199 Estetika v Čechách a na Moravě (Bolzano, Masaryk, Šalda, Čapek) a zároveň i tradice moderní české estetiky (strukturalismus, sémiologie). Osnova. Počátky české estetiky v XVIII století (Seibt, Meissner Poetika a estetika českého strukturalismu v pojetí Herty Schmidové literární věda strukturalismus estetika Pražský strukturalismus sémantické gesto Wydawca. Institute of Czech Literature of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Czasopismo. Česká literatura (Czech Literature).

6. Strukturalismus a umělecké dílo; 7. Arthur C. Danto, svět umění a institucionální teorie umění; 8. Krása a vznešeno v umění; 9. Odluka moderního umění od krásy; 10. Umění a nová senzibilita; 11. Wolfgang Welsch a estetické myšlení; Literatura. doporučená literatura; DANTO, Arthur C. Zneužitie krásy : estetika a. Meziválečná estetika podle jejích slov propojovala strukturalismus, poetismus, konstruktivismus, surrealismus a duchovně náboženskou orientaci. S nepochopením se tehdy setkala Slovanská epopej , která vznikala na zámku Zbiroh v letech 1912 až 1926 a je cyklem dvaceti velkoformátových obrazů, malíř Alfons Mucha jí shrnul. Oborové zaměření: Oborové zaměření: estetika, fenomenologie, hermeneutika, strukturalismus. Kontakt a konzultační hodiny: Viz SIS. Vyučované kurzy: Viz SIS. Vzdělání: 2017: Ph.D. v oboru Estetika na FF UK (Katedra estetiky) 2009: Mgr. v dvouoborovém studiu filosofie (Ústav filosofie a religionistiky) a estetik 17. Estetika Otakara Zicha a její vztah k Otakarovi Hostinskému a Janu Mukařovskému. 18. Estetika Josefa Bartoše a Jaroslava Hrubana. Teorie jednotlivých druhů umění 1. Diderot, Winckelmann a zrod moderní koncepce výtvarného umění; Kant, Hegel, Schopenhauer o výtvarném umění a jeho místu mezi ostatními druhy umění. 2

Kategorie: Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka uvádí stručný přehled vývoje české literární kritiky a estetiky.Po vysvětlení pojmů estetika a literární kritika předkládá nejvýznamnější české představitele těchto oblastí od počátků v době osvícenství až po současnost 3. Estetika 20. století. Strukturalismus a fenomenologie. Psychologická estetika. Marxismus, analytická estetika. Vybrané tvůrčí poetiky umělců dvacátého století (Kandinský, Schönberg, Le Corbusier. 4. Estetika jako disciplína. Předmět estetiky a obecné teorie umění, vztah k dalším oborům, propedeutiky

Elektronická databáze textů české estetik

11.4 Strukturalismus a sémiotika.. 12/ STRUKTURALIZM A MUZYKOLOGIA (POLSKA). KILKA UWAG O DIE LORELEI 11 FRANZA LISZTA W SWIETLE 13.5 Sémiotická estetika Jana MukaFovského 13.6 Budoucnost a minulost splývají pti hledání nového paradigmatu 131 136 139 . 143 143 145 148 149 155 157 .157 160 162 164 16 Detail předmětu. Úvod do filosofie umění - letní. FaVU-1UFIL-L Ak. rok: 2019/2020 Ak. rok: 2019/202 MULTIversum: témata 1. estetika a racionalita | smysly, smyslová zkušenost a poznávání světa 2. technologie | nástroje, strategie, přístupy 3. reálné vs. virtuální světy | Co je realita a jak ji tvoříme? 4. osobní vs. sdílená | od vlastního těla až k politickému systému 5. lidský řád a vizuální jazyk | strukturalismus, konstruktivismus, symbolismu

Květoslav Chvatík - Masaryk Universit

Střítecký je typem humanistického vzdělance, jehož dílo překračuje rámec jedné disciplíny. Mezi pole jeho zájmu patří sociální filosofie, sociologie kultury, historicko-sociologicko-filosofické studie o rozličných myšlenkových proudech v Čechách i v Evropě, estetika, hudební a literární věda Své estetické názory vyložil v zásadním spise Všeobecná estetika (1875). Zatím nejsoustavnější, vědecky koncipovaný výklad zmíněného oboru v českém prostředí uvedl definicí estetiky jako zvláštní filozofické nauky o všeobecných zákonech krásy Oddělení současné kontinentální filosofie ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK pořádá v Praze ve dnech 28. 06 - 02. 07. 2021 Deleuze and Guattari Studies Cam Oblasti odborného zájmu: fenomenologie a post-fenomenologická filosofie, filosofie tělesnosti, výzkum smyslovosti, post-strukturalismus a postmoderna, kognitivní antropologie, autoetnografie a symbolická antropologie, enaktivismus, transdisciplinarita, psychonautika a výzkum drogových zkušeností, filosofie médií, estetika

Cílem přednášky není podat ucelený přehled literárněteoretického uvažování 20. století, nýbrž ve vybraných kapitolách nabídnout sondy do myšlení o literatuře, seznámit s příznačnými kategoriemi a tématy literární (sebe)reflexe, jež tu budou nahlíženy v souvislosti s jinými vědámi o umění, estetikou. From Arts to Marts (and back again) Masarykova univerzita Fakulta sociálních studi Management v kultuře. From Arts to Marts (and back again) Termíny přihláše AB Antikvariát Brno; Strukturalismus a avantgarda - Květoslav Chvatík [1970], vydavatel: Československý spisovate

Estetika - WikiKnihovn

 1. V nakladatelství Host se dlouhodobě snažíme čtenářům zprostředkovávat pestré literární zážitky a být pro ně zárukou kvality. Proto lpíme nejen na vysoké literární úrovni vydávaných titulů, ale i na prvotřídních překladech, redakční práci a celkovém grafickém zpracování
 2. Pokyny pro autory. Články bude možné odevzdávat k edičnímu řízení do 15. 12. 2017. Jazyk příspěvku: stejný jako jazyk referátu předneseného na konferenci. Obsah: Text odevzdaného příspěvku musí obsahovat název, jméno autora a jeho akademické působiště a samotný text článku, opatřený poznámkovým aparátem (v.
 3. Autor - dílo - recipient. Kdo napsal knihu Autor - dílo - recipient? Autorem je Martin Celhoffer. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih
 4. Medailonek: Autor napíše 2-3 věty o své osobě. Medailonek bude obsahovat tyto informace: jméno, získaný titul, e-mail (uvedený v závorce), působiště, zájem odborné činnosti; dále může autor uvést své publikace (vše v anglickém jazyce). Základní formát textu: Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5.
 5. This work retrieves an conception of musical semantics in the work of Vladimír Karbusický. It consists of three parts. The first one focused on Karbusický's works Beethovenův list An die unsterbliche Geliebte a jeho hudební dílo [Beehtoven's letter An die unsterbliche Geliebte and his musical work] from the year 1969 and Podstata umění [The essence of art] published in the same.
 6. From Arts to Marts (and back again) Masarykova univerzita Přírodovědecká fakult
 7. Klub přátel filosofie Vladimíra Hoppe, Praha 1933, orig.brož, 135 str., částečně nerozřezáno [Popis zboží...
PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVKÁM NA ARCHITEKTURU - slovník

2 Jan Mukařovský, Strukturalismus v estetice a ve vědě o literature , Kapitoly z české poetiky I, 1. i 2. vyd. (1941, 1948). Původně vyšlo ve formě dvou hesel v Otto-vě slovníku naučném nové doby VI/1, Praha 1940: Strukturální estetika, str. 452 - 455; Strukturální věda o literatuře, str. 457 - 459 Strukturalismus · Je to metodický přístup zkoumání projevující se v různých vědách (lingvistika, literární věda, etnografie, estetika, sociologie). · Ve filozofii je strukturalismus spojován s francouzským myšlením druhé poloviny 20. století Strukturalismus metodický přístup zkoumání projevující se v různých vědách (lingvistika, literární věda, etnografie, estetika, sociologie) spojován s francouzským myšlením 2. poloviny 20. století strukturalismus pokládá strukturu za existující jev, který je nezávislý na subjektu celek je více než jednotlivé struktur Fenomenologická estetika nabízí estetice metodu uvědomování si vnímání a popisování vnímání prožitku jednotlivých uměleckých děl . Psychoanalýza a estetika jsou podle . S. Freuda . propojeny, jeho metoda analýzy snu připomíná interpretaci uměleckého díla. Carl Gustav Jung

Portál:Filosofie – Wikipedie

Teorie literatury; sémantika fikčních světů; literárněvědný strukturalismus; dějiny české literatury. Studium a stáže 1991-1997 PF JU, obor Čeština - matematika (Mgr.); 1996-2000 a 2002-2003 FF MU, filosofie, estetika, pedagogika; 1997-2004 FF UK, doktorské studium teorie literatury (Ph.D.); 2011 habilitace na FF MU. Aby se mohla popsat estetika obrazového pohybu, musí se nejdříve vysvětlit, kde se pohyb odehrává. Ve filmu ohraničuje obraz rám. Je to stejný princip jako rám v malířství. Vynálezem filmu byl do rámu zasazen pohyblivý obraz a před moderním umělcem se náhle otevřel nový prostor ke kreativní práci, ale také prostor s návaznost na strukturalismus- Zdeněk Kožmín- sémantická modelace textu (Interpretace básní): vytyčení významových a sémantických průsečíků ve kterých jsou dominanty básníkovy tvorby) Otakar Zich- Estetika dramatického pojetí (1931, 1. vyd. Proměny teoretického pohledu na literární dílo v průběhu XX. století (pozitivismus, formalismus, strukturalismus, fenomenologie, recepční estetika, postmodernismus, LV sémiotika, naratologie, teorie fikčních světů a d.); literární a literárněvědné časopisy . 5. Literatura pro děti a mládež a její vývojové proměny. 13) Mukařovský, J.: Strukturalismus v estetice a ve vědě o literatuře. In: Kapitoly z české poetiky I, Praha 1968, str. 27. 14) Kubínová , M.: Sondy do sémiotiky literárního díla. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, Praha 1995, strana 101 - 102

Strukturalismus - vymezení pojmů struktura, estetická funkce, norma, hodnota, vysvětlení jejich provázanosti v umění a mimoumění, otázka hodnocení uměleckého díla, jako vlastností, umělecké dílo jako znak. Estetika : úvod do současnosti tradiční disciplíny Osolsobě, Ivo, estetik, teatrolog, režisér, překladatel a muzikolog, narozen 26.3. 1928, Brno. Otec estetika Petra Osolsobě. Maturoval 1947 v rodišti na reálném gymnáziu, poté studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity divadelní vědu a estetiku (hlavním pedagogem byl Frank Wollman; PhDr. 1953 na základě disertace K základním otázkám historie a theorie. Strukturalismus - Strukturální estetika - Strukturální linguistika - Strukturální věda o literatuře, 1940 O básnickém jazyce , 1947 Česká mluvnice - základní jazyková příručka , 1951 , spolu s Aloisem Jedličko Strukturalismus a sémiotika. Strukturální estetika. Středověké legendy o českých světcích. Střípky času. Studi infantili. Studie. Studie. Studie z klasické americké literatury. Studie z klasické americké literatury Kategorie: Humanitní - ostatní, Umělecké - ostatní Typ práce: Zápisky z přednášek Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z přednášek k předmětu Teorie populární kultury v podzimním semestru 2012.Každá přednáška se týká určitého jevu v populární kultuře nebo kritického náhledu na ni

Kniha: Strukturální estetika - Květoslav Chvatík Knihy

Estetika 1. Teorie: vznik a charakteristika pojmu - estetika. 2. Základní estetické pojmy a kategorie. Obsah směru strukturalismus 12) Obsah směru neoevolucionismus 13) Obsah směru symbolická antropologie (proud Nová etnografie) 14) Současné trendy a postmoderní antropologi V rámci současného uměleckého myšlení je důležité uvést teorie, jako je marxistická estetika, strukturalismus, kritická teorie, dekonstruktivismus nebo postmodernismus. Miroslav Petrusek ve své knize Sociologie a literatura uvádí, že v sociologii literatury se ustanovila v zásadě dvě paradigmata, které jsou vůči sobě.

Kniha Strukturalismus - Strukturální estetika

Danto, Arthur The Artworld. The Journal of Philosophy, Vol. 61, No. 19, 1964. Dickie, Georges: Co je umëní? Institucionální analýza: Aluze, 2/2008, str. 81-90 ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie. 2. vyd. Praha: Panorama, 1987. 416 s. Hodnoticí metody a kritéria. Kredity jsou uděleny na základě aktivity na přednáškách a seminářích a vypracování semestrální práce. Další informace. Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuj bENSE, INFORMAČNÍ ESTETIKA, STATISTICK á INOVACE, A CO UKázAL PRObLÉM zAVEDENÍ KÓDU Přesvědčení o tom, že informačněteoretické principy mají své místo ve sféře estetiky, se v samostatnou teorii snažili od poloviny padesátých let rozvinout Max Bense a Ab

Estetika bývá považována za součást filosofie, stejně jako ontologie, gnoseologie, aksiologie, etika a estetika. Teorie: Estetika vzniká s teorií vesmíru a o vesmíru. Nebeská tělesa vydávají zvuky, ale my je neslyšíme → hudba sfér (Pythágoras) Technologický pramen - sofisté - umění je výtvor člověka (techné) 1999-2007 FF UK, obor Estetika (diplomová práce České středoškolské poetiky 1908-2007); 2010-2011 Universität Wien, studijní pobyt v rámci programu Erasmus; 2007-2015 FF MU, obor Česká literatura (disertační práce Vývoj českých středoškolských poetik v kontextu dějin české teorie literatury) Funkční strukturalismus (Saussure) - Pražský lingvistický kroužek (Mathesius, Jakobson) Strukturální estetika (Mukařovský Pražská škola bylo na mezinárodních odborných fórech už v roce 1931 pevně etablovaným označením pro Pražský lingvistický kroužek // PLK (dále Kroužek) ( Ehlers, 2005:8).V lingvistickém kontextu spojení Pražská škola s ohledem na zřetelný program Kroužku v jeho klasickém období v letech 1926 až 1945 funguje také jako označení pro uplatnění.