Home

Prohlášení k narození dítěte Tábor

- při komunikaci s vedoucími, např. při předávání dítěte, mějte prosím zakrytá ústa a nos (děti nemusí) - přispějete tak k nezavlečení případné infekce na dětský tábor - přibalte dětem prosím 2 ks respirátoru nebo roušky, pro případ, že by se situace náhle změnila Prohlašuji, že dítě nemá vši ani hnidy. V případě nalezení hnid nebo vší, si odvezu dítě domů k důkladnému odstranění. Dítě se podrobilo očkování podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Upozorňuji také na nutnost brát zřetel na některé obtíže mého dítěte (např. astma, alergie, apod.) Táborová pravidla pro děti: 1. Dítě se nesmí bez dovolení vedoucích vzdalovat. 2. Dítě si mohou z tábora vyzvednout pouze určené osoby. 3. Dítě se nechová hrubě k ostatním dětem. 4. Dítě hlásí všechny zdravotní problémy. 5. Dítě ohlásí vedoucím příchod i odchod (pokud chodí samo). 6. Dítě dodržuje pokyny. Poučení k prohlášení rodičů o jménu dítěte. Jméno dítěte má svá pravidla, pojďme si je společně projít! Čestné prohlášení o jménu dítěte. Do matriční knihy není možné zapsat jména různým způsobem zkomolená, zdrobnělá či domácká. Rovněž není možné zapsat chlapci jméno dívčí a opačně

Prohlášení rodičů o jménu dítěte + vzor - Čestná prohlášení

 1. Souhlas rodičů dítěte. Dle zákona o ochraně osobnosti není možné Vaše děti fotografovat nebo natáčet bez souhlasu zákonného zástupce. Dětský tábor Svojšín, BOBÁK z.s. využívá fotografie k dokumentaci činností, k prezentaci jejich práce a úspěchů
 2. Tábor Borek u Miletína 2.7 - 16.7. 2021 . Povinná prohlášení k pobytu na . táboř. e . Posudek zdravotní . způsobilosti dítěte (dle § 9 . odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejnéh
 3. 2. prohlášení na jméno dítěte podepsané oběma rodiči Dítě narozené svobodné matce ( otec dítěte nebude uveden ): 1. rodný list 2. prohlášení na jméno dítěte podepsaný matkou dítěte Dítě, k němuž bylo určeno otcovství souhlasným prohlášením rodičů před narozením: 1

Písemný souhlas rodičů Ministerstvo zahraničních věcí

Prohlášení o bezinfekčnosti a odpovědnosti za škod

 1. Prohlášení rodičů Prohlašuji, že mé dítě je úplně zdravé, a nejsem si vědom(a), že by v posledních 7 dnech přišlo do styku s infekční chorobou. Dále prohlašuji, že hygienik nenařídil mému dítěti karanténní opatření, zvýšený zdravotnický nebo lékařský dohled
 2. Prohlášení o bezinfekčnosti - prohlášení zákonných zástupců dítěte. Prohlášení nesmí být starší 24 hodin před nástupem na tábor. P. ROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE) Jméno a příjmení (účastníka): _____ datum narození: _____ trvale bytem
 3. Dítě je pojištěno u zdravotní pojišťovny (průkaz pojištěnce přikládám): Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé, a zejména jsem si vědom(a) toho, že bych se v takovém případě dopustil(a) přestupku podle zákona č.250/201
 4. táborového pobytu dítěte. - rodiče mají právo k nahlédnutí a podání informací o zpracovávaných osobních údajích týkajících se svého dítěte. Dále prohlašujeme, že dítě je schopno zúčastnit se letního dětského tábora SLUNÍČKO 2021 Dětské organizac
 5. Dětský Tábor Hryzely z.s. zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. L 22067 Prohlášení o bezinfekčnosti a odpovědnosti za škody Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště
 6. Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti na tábor (K pobytu na táboře je nutné také odevzdání tohoto prohlášení o bezinfekčnost, které odevzdají děti při příjezdu na tábor, s datem nástupu na tábor.) Jméno a příjmení dítěte....
 7. PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE BEZINFEKČNOST (datum narození) (bydliště) a) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické ve 14 dnech před nástupem na tábor nepřišlo dítě.

že dítě je úplně zdravé, v rodině ani v místě, z něhož nastupuje na letní dětský tábor Beruška, není žádná infekční choroba a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření, zvýšený zdravotnický nebo lékařský dohled Název ČSSZ , kde je rodič v evidenci k datu podpisu tohoto čestného prohlášení: Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, a že jsem si vědom/a toho, že v případě uvedení nepravdivých údajů: - Nenastoupí přihlášené dítě na příměstský tábor prohlÁŠenÍ o bezinfekČnosti dÍtĚte (Prohlášení zákonného zástupce dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na dětský tábor) Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (např. teplota, průjem) ani známk

Přihláška Rabštejn nad Střelo

Pečlivě si prosím přečtěte prohlášení rodičů v závěru dokumentu. Pojištění dětí Účastníci tábora budou připojištěni u pojišťovny KOOPERATIVA pro případ úrazu. Přihlášení dítěte na tábor Své dítě na LT TOM Brontíci můžete přihlásit zasláním přihlášky na adresu: Ing PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI jméno a příjmení dítěte jméno a příjmení dítěte datum narození datum narození místo a adresa místo a adresa z něhož dítě na pobyt nastupuje z Prohlašujeme, že naše dítě nejeví známky akutního onemocnění a oblastní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní. Prohlášení: Podepsáním přihlášky na tábor zároveň potvrzuji, že mé dítě bude informováno o přísném zákazu požívání alkoholu, omamných látek a kouření během tábora. V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora, na základě rozhodnutí vedení tábora, z tábora vyloučen

Gynekologicko-porodnické Nemocnice Tábor, a

 1. rodný list dítěte si spolu s Vaším oddacím listem či prohlášením o uznání otcovství osobně vyzvednete na matrice Městského úřadu v Táboře (Žižkovo náměstí 7, 39015 Tábor, tel. 381 486 350 nebo 381 486 352) do týdne od porodu Vašeho dítěte (nejdříve za 3 dny)
 2. Příměstský tábor Archa pro rodiny s dětmi 2021 Zde naleznete podmínky, dokumenty a informace k přihlášení vašeho dítěte na příměstský tábor. Rodiče berou na vědomí, že budou oni nebo jimi označená a níže uvedená osoba po celou dobu konání akce dostupná na telefonu pro případ řešení nenadálé události
 3. INFORMACE k nástupu na tábor Písemné prohlášení rodičů nesmí být starší než jeden den! Lékařský posudek musí být platný po celou dobu tábora a mít všechny potřebné náležitosti, mezi které patří Evidenční číslo posudku, identifikaci lékaře a také správné razítko Dětského / praktického lékaře. Pokud je razítko jiné, musí být doloženo, že lékař.

tábora o ukončení pobytu dítěte zákonný zástupce zajistí odvoz dítěte z tábora nejpozději do 24 hodin. 3. V případě, že při nástupu na tábor bude u dítěte zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu do účinného odstraněn Platba do 31.5.2016 Dítě bude zařazeno až po zaplacení poukazu v plné výši. Vzhledem k velkému zájmu dětí o náš tábor je nutné provést platbu nejpozději do tohoto termínu. Neuhrazení platby není považováno za řádné odhlášení (storno) dítěte z tábora Prohlašuji, že dítě nemá vši ani hnidy. V případě nalezení hnid nebo vší, bude dítě posláno domů k důkladnému odstranění. Dítě se podrobilo očkování podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Místopřísežně prohlašuji, že údaje zde uvedené odpovídají skutečnosti k dnešnímu dni Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci Odevzdává se spolu s Kartičkou zdravotní pojišťovny i Zdravotním a očkovacím průkazem v den nástupu dítěte na dětský tábor! Jméno a příjmení dítěte: Datum narození: Rodné číslo: Trvalé bydliště

Prohlášení rodičů * V případě, že při nástupu na tábor bude u dítěte zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu do účinného odstranění pedikulózy, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany. PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI Toto prohlášení odevzdejte při odjezdu na tábor u autobusu! (musí být podepsáno přesně v den nástupu na tábor) Jméno a příjmení dítěte: _____ Datum narození: ____ Datum narození posuzovaného dítěte: Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte: 2. Účel vydání posudku Účast na zimním / letním dětském táboře 3. Posudkový závěr A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací: a) je zdravotně způsobilé* Přihláška na příměstský tábor 2021 Jméno dítěte: Příjmení dítěte: Datum narození: Rodné číslo: / Prohlášení zákonného zástupce: Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik an Vyplněnou přihlášku na příměstský tábor (PT) obsahující zdravotní dotazník a čestné prohlášení rodičů zasílejte naskenovanou (obě strany - stačí foto telefonem) na e-mail: taborynizbor@gmail.com (do předmětu mailu uveďte slovo Přihláška a jméno dítěte)

Správce zpracovává, jsou děti - účastníci nebo zájemci o kroužky a tábory a jejich zákonní zástupci dále společně jen Zákazník. Kategorie osobních údajů Identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IP adresa, fotografie Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: 2. Účel vydání posudku LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 3. Posudkový závěr A) Posuzované dítě k účasti na letním dětském táboře a) je zdravotně způsobilé*) b) není zdravotně způsobilé* potvrzenÍ o zdravotnÍ zpŮsobilosti dÍtĚte. k ÚČasti na soustŘedĚnÍ, letnÍm tÁboŘe, zotavovacÍ akci Či Škole v pŘÍrodĚ. podle vyhlášky č. 106/2001 sb příměstský tábor do styku se zdrojem přenosné nemoci a ani mu nebylo uloženo karanténní opatření obvodním nebo dětským lékařem. o zdravotním stavu dítěte Prohlašuji, že mé dítě (viz výše) se může zúčastnit příměstského tábora a že jsem zodpovědnou osobu pravdivě informoval/a o zdravotním stavu dítěte

L I S T Ú Č A S T N Í K A (Odevzdat až při odjezdu na tábor !!) Letní tábor - Pustá Rybná Prohlášení zákonných zástupců dítěte - bezifekčnost: Prohlašuji, že moje dítě - jméno, příjmení :_____ datum narození : ____ Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte (ze dne, kdy dítě odjíždí na dětský tábor) Já, ~jméno a příjmení čestně prohlašuji, že mé dítě ~jméno a příjmení) datum narození byte Spolek táborových astronomů Brno, Přímá 46 a 64200, 777 742 949, 603 852 712, info@znas.cz, IČO:04636431 www.astronomnatabore.cz Závazná přihláška - prohlášení zákonných zástupců dítěte na LDT v Uhřínově v termínu od 1.7. 2021 do 16.7. 2021 ve smyslu § 9 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném zněn

Příměstský tábor pro mladé přírodovědce v Národním muzeu

Nástupní list dítěte na tábor. Jméno a příjmení: _____ datum narození:_____ rodné číslo:_____ adresa:_____ A. Prohlášení rodičů (bezinfekčnost dítěte) Prohlašuji, a) že dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k. Datum narození: Trvalé bydliště: Prohlášení rodičů ze dne nástupu dítěte na příměstský tábor: Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěte změnu režimu. Dítě nejeví známky akutníh nejpozději první den nástupu mého dítěte na tábor. Prohlášení Můj syn/moje dcera smí v případě volby v případě volby příměstského tábora po ukončení denního programu opustit objekt Myšák Western Ranche bez dozoru zákonného a jet sám/sama domů. Po ukončení za své dítě přebírám plnou zodpovědnost. a) ANO. Městský úřad Tábor, matrika. Po obdržení podkladů pro vystavení rodného listu z porodnice, tj.přibližně 3 dny po narození dítěte

Příměstský tábor Archa 2021 - diakoniezapad

Prohlášení zákonných zástupců dítěte Skautský letní tábor 2021 Pořadatel: Junák - český skaut, středisko Radost a Naděje Beroun, z.s. Sídlo: Seydlovo nám. 24, Beroun 26601, IČO: 47559390 Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: Příjmení a jméno: Rodné číslo ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - NA LETNÍ TÁBOR podobu mého dítěte dětí k dokumentaci a propagaci své činnosti. ANO/NE Přílohy tohoto prohlášení, bez nichž dítě nebude na tábor přijato: a) posudek o zdravotní způsobilosti dítěte b) průkazka zdravotní pojišťovny. Toto písemné prohlášení vyplňte v den odjezdu a odevzdejte spolu s Prohlášení zákonných zástupců dítěte k pobytu na táboře LDT SLUNÍČKO, bez těchto prohlášení nebude vaše dítě na tábor přijato

Přihláška na příměstský tábor 2021

 1. jméno a příjmení dítěte, datum narození, telefonický kontakt na rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní omezení, dejte nám o tom vědět (viz Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte). Cena tábora: 2600 Kč Částku zašlete na účet
 2. Občanské sdružení FERIEN Strážné í í í, ñ ð ï ñ î IČO: 09873848 email: info@osferien.cz www.osferien.cz ZDRAVOTNÍ LIST ÚČASTNÍKA TÁBORA Jméno: Příjmení: Datum narození: Rodné číslo: Adresa místa trvalého pobytu: PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI DÍTĚTE ~Prohlášení zákonného zástupce dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na dětský tábor
 3. INFORMACE k nástupu na tábor Písemné prohlášení rodičů nesmí být starší než jeden den! Lékařský posudek musí být platný po celou dobu tábora a mít všechny potřebné náležitosti, mezi které patří Evidenční číslo posudku, identifikaci lékaře a také správné razítko Dětského / praktického lékaře. Pokud je razítko jiné, musí být doloženo, že lékař.

Narození: Město Tábor - oficiální webové stránk

Dítě je schopno účastnit se tábora. Upozorňujeme, že výskyt vši dětské (nebo přítomnost živých či mrtvých hnid) ve vlasovém porostu dítěte je důvodem k nepřijetí na tábor bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany účastníka Poplatek za pobyt Vašeho dítěte uhraďte nejpozději do 28. 6. 2020 - viz platební a stornovací podmínky Součástí přihlášky je: příloha 1 - platební a storno podmínky, Příloha 2 - program tábora, Příloha 3 - prohlášení zákonného zástupce v den nástupu dítěte na tábor Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Správní orgán, kterému je žádost doručována: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116, 390 02 Tábor-Čekanice Podle ustanovení §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším Prohlášení Dítě.

Dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace M. Majerové 23/1722, 708 00 Ostrava-Poruba tel. 596 953 661, e-mail: reditel@ddmporuba.cz, www.ddmporuba.cz IČ: 75080541 Číslo účtu: 35-7194720277/0100 Písemné prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti (vyplní rodiče c) ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) v zahraničí, v případě, že ano, tak kde. Dítě je schopno účastnit se tábora od _____ do _____ 2021 ve Šp. Mlýně. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé Informace k ceně a platbě tábora -V ceně je zahrnuta strava 5x denně, doprava osob a materiálu, pořízení materiálu i náklady související se zajištěním programu.-V případě, že na tábor vysíláte dvě děti, dostanete slevu 100 Kč na každé dítě

Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti účastníka

prohlášení jsou zcela pravdivé, zdravotní posudek je vyhotoven registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost a je aktuální a platný dle příslušných předpisů. Souhlasím s účastí dítěte na programu tábora, po seznámení s informacemi o zaměření tábora a s obsahem celotáborové hry, včetně individuálních. Letní dětský tábor je určen pro děti 7 - 17 let. Po domluvě lze vzít na dětský tábor i dítě ve věku 6 let. Dětské tábory jsou obecně pro děti skvělým zážitkem. Poznají nové kamarády, zažijí spoustu dobrodružství, užijí si legraci, naučí se samostatnosti a týmové hře Letní příměstské tábory na Kolárce jsou určeny pro děti od 6 do 15 let. Tábory budou probíhat vždy od pondělí do pátku, od 8 do 16 hodin na Kolárce (Na Pustině 1068, Kolín). Výjimkou je první turnus, který je od středy do pátku (v pondělí 5.7. a úterý 6.7. je svátek)

Sportovní příměstské tábory s Buldokem E 26.-30.7.2021 pro ročníky narození 2005-2008 a 2009-2014 F 23.-27.8.2021 pro ročníky narození 2005-2008 a 2009-2014 Sportovní hala MODŘICE Kempy se zaměřením na všeobecnou sportovní přípravu, rozvoj základních pohybových dovedností a aktivní seznámení se základy kolektivních míčových sportů jako basketbal, volejbal. karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledním týdnu přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se tábora od 21. července do 4. srpna 2018. Současně prohlašuji, že jsou mi známy pokyny provozovatele tábora k nástupu dítěte na tábor je důvodem k jeho okamžitému vyloučení z průběhu tábora, a to bez jakékoliv náhrady ze strany provozovatele. 11. Nedoporučujeme: a) navštěvovat děti na táboře, b) vybavovat děti mobilními telefony, notebooky, přehrávači, šperky a jinými cennostmi. Poku že při příjezdu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti(př í l oha 1), souhlas k ošetření dítěte(př í l oha 2), Zdravotní způsobilost potvrzenou ošetřujícím lékařem(př í l oha 3). (Pokud nemá lékař svoji předlohu.) (odvoz dítěte), že si dítě v případě jeho vyloučeníz tábora odveze na vlastní náklady

Přihláška | Koně pro dětiTÁBOR S KOŇMI | MYŠÁK WESTERN RANCH

, který dítě registruje. Bez posudku o zdravotní způsobilosti . nemůže být dítě na tábor přijato. Vyplněné prohlášení zákonných zástupců s posudkem o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci, odevzdejte, prosím, při příjezdu. K prohlášení připevnět Tělocvičná jednota Sokol Prosek, IČ 00203823, Na Proseku 6/15, 190 00 Praha 9. Při nástupu na tábor je třeba doložit: 1. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, 2. čestné prohlášení o bezinfekčnosti, 3. negativní test na covid-19, 4. kopii kartičky zdravotní pojišťovn

Dětské tábory na Šumavě Lipno - Oříšek Tábory, které baví! 7 -mi a 14 -ti denní tábory pro děti po celé léto na Lipně. klasické - kombinované - kombinované pro nejmenší - čtyřkolkové. army - keramicko-výtvarné - s koňmi - i pro děti s celiakií . Vážení rodiče, milé děti, léto se blíží a s ním i tábory Informace k příměstskému táboru dále jen tábor) Termín konání: 1. turnus 12.7. - 16. 7. 2021/2. turnus 9. 8. - 13. 8. 2021 (každý turnus bude otevřen pouze v případě jeho naplnění min. počtem 10 účastníků) Cena tábora: 1 500 Kč/turnus/účastník Termín podání přihlášek: do 25.6 (Prohlášení zákonného zástupce dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na dětský tábor) Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (např. teplota, průjem) ani známk

Video: Letní tábor pro děti 2021, Zlín a okolí Sluníčko Zlí

Letní příměstský tábor - Prostor plus o

Dubínkův příměstský tábor 2019 pro děti ve věku 3 až 7 let Přihláška na tábor Přihlášku na tábor je třeba co nejdříve předat do Dubínku, a to vždy pouze po předchozí telefonické či e-mailové domluvě Očekáváte radostnou událost - narození dítěte. K tomu, aby mohl matriční úřad tomuto občánkovi brzy a správně vystavit rodný list a zapsat jej správně do knihy narození potřebujeme znát některé údaje.Prohlášení k narození dítěte vyplňte čitelně a správně ve všech rubrikách a podepište

Sportovní prázdniny a campy - Bulldog

Prohlášení rodičů Prohlášení rodičů - Příměstské tábory Zbraslav 2019 (odevzdejte při nástupu dítěte na tábor) (odevzdejte při ná Příjmení a jméno dítěte:.. 1. Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, chřipka apod. Trvalý pobyt narozeného dítěte. Po narození není nutné dítě přihlašovat k trvalému pobytu. Dítěti je vystaven rodný list je a je automaticky zaevidováno do agendového informačního systému evidence obyvatel. A dresa trvalého pobytu na území České republiky je dítěti přidělena podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb. následovně Prohlašuji, že dítě nemá vši ani hnidy. Souhlasím, že v případě nalezení hnid nebo vší bude dítě posláno domů k důkladnému odstranění. Prohlašuji, že se dítě podrobilo očkování podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. P rohlašuji, že údaje zde uvedené odpovídají skutečnosti k dnešnímu. NÁSTUPNÍ LIST DÍTĚTE NA TÁBOR FS ČCE OSTRAVA 2021 Odevzdejte, prosím, při nástupu dítěte do tábora! Bez nástupního listu nebude dítě na tábor přijato! _____ _____ jméno a příjmení datum narození _____ trvalé bydliště PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE ZE DNE ODJEZDU NA TÁBOR Prohlášení zákonných zástupců dítěte Toto prohlášení odevzdáte hlavnímu vedoucímu bezprostředně před odjezdem dítěte na tábor. Pořadatel: KR Žďár n.S., nám. Republiky 22, 591 01 Žďár n.S., tel./fax: 566 585 010, email: kolping@kolping.cz l datum narození přihlašovaného dítěte l bydliště přihlašovaného.

Dětské tábory Lipno na Šumav

mého dítěte na webové stránky tábora. Beru na vědomí, že nutnou podmínkou k nástupu dítěte na tábor je odevzdat: Prohlášení o bezinfekčnosti. Kopii karty pojišťovny. Zdravotní posudek o způsobilosti dítěte. Toto prohlášení. Dále . beru na vědomí a souhlasí Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a s účastí dítěte souhlasím. Rovněž beru na vědomí, že celou cenu pobytu je nutné uhradit před konáním akce a to nejpozději 14 dní pře Na odjezd přivézt řádně vyplněný prohlášení zákonných zástupců dítěte s podpisem. Zabalit vše dle seznamu věcí. Tábor pro děti ročníků narození 2011 - 2003 mladší po kokzultaci. Cena pro dětí se speciální dietou či úpravou stravy po konzultaci s vedením tábora ( i s tím již máme pozitivní zkušenosti ) Tábor je určen pro děti od 5-11 let. Děti k nám mohou přicházet od 7:30-8:00 hodin. Program je každý den od 8:00-16:00 hodin. Své děti si můžete vyzvedávat až do 16:30 hodin. Při nástupu děti obdrží program na celý týden. Samozřejmostí je zajištěný teplý oběd a celodenní pitný režim. Cena jednoho kurzu je 2 100 Kč Toto prohlášení se odevzdává v den nástupu dítěte na tábor a všechny informace jsou platné k tomuto dni!! V případě nemoci nebo chování nesluitelném s táborovým řádem je vedení tábora povinno kontaktovat tyto osoby (na telefonu) a neprodleně předat dítě rodiům nebo zplnomocněným zástupcům (identifikac

LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR PRO DĚTI jiných závažných důvodů ze strany dítěte). 6. Vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti spolu s poukazem odevzdáte v den odjezdu u autobusu datum narození) ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Současně prohlašuji, že lékař nenařídi Prohlášení zákonného zástupce nezletilého účastníka Prohlašuji, že mé dítě nejeví známky akutního onemocnění např. horečky, průjmu apod. a ve 14 kalendářních dnech před nástupem na Letní příměstský tábor v SEV Hlídka Brno nepřišlo do styk - děti do 6 let test mít NEMUSÍ, je dostačující pouze čestné prohlášení rodiče (formulář ke stažení níže), že dítě nejeví příznaky onemocnění COVID 19, - všichni vedoucí budou otestování v pondělí, před zahájením tábora